Dokumenty > Raporty > Rozliczenie wyrównania zasiłków

Drukuj

Rozliczenie wyrównania zasiłków

Raport Rozliczenie wyrównania zasiłków wspomaga i automatyzuje proces wyrównania zasiłków wynikający z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt SK 16/06 (Dz. U. nr 119, poz. 771) jak również wszystkie zmiany dokonane w podstawach do chorobowego.

 

Rozliczenie wyrównania zasiłków

Ustawienie składników przy wyrównaniu zasiłków

Pierwszym krokiem do wyznaczenia wyrównania zasiłków jest określenie, które składniki mają być uwzględniane w Podstawach do chorobowego. W tym celu należy dodać odpowiednie klasyfikacje do definicji składników wynagrodzeń.

 

Zamknięcie okresów płacowych

Wymagane jest, aby okresy poprzedzające miesiąc rozliczenia wyrównania zasiłków były zamknięte.

Zamknięcie okresów poprzedzających podyktowane jest naliczaniem wyrównanej stawki za dzień choroby w bieżących naliczeniach chorobowego. Wyrównana stawka musi być uwzględniana w bieżących naliczeniach chorobowego pomimo trwającej choroby lub kiedy przerwa między absencjami nie trwała dłużej niż trzy miesiące.

 

Utworzenie okresów pomocniczych

Wymagane jest, aby dla celów rozliczenia wyrównania zasiłków utworzyć okresy pomocnicze dla zasiłków macierzyńskich i pozostałych zasiłków.

Okresy pomocnicze dla rozliczenia wyrównania zasiłków i zasiłków macierzyńskich tworzymy na podstawie dodanych szablonów list płac.

Tworzymy dwa okresy pomocnicze:

1.Okres pomocniczy na podstawie szablonu Wyrównanie zasiłków. Możliwość rozliczenia:

a.Wynagrodzenia chorobowe

b.Zasiłki chorobowe

c.Zasiłki opiekuńcze

d.Itp.

2.Okres pomocniczy na podstawie szablonu Wyrównanie zasiłków macierzyńskich. Możliwość rozliczenia:

a.Zasiłki macierzyńskie

 

Wykonanie raportu „Rozliczenie wyrównania zasiłków”

Raport Rozliczenie wyrównania zasiłków można wykonać z okna Pracownicy. Po wybraniu odpowiedniej grupy pracowników wybieramy przycisk Wykonaj raport [Ctrl + P]. Raport można wykonać dla wszystkich, wybranej grupy lub pojedynczego pracownika.

W oknie raportów rozwijamy katalog Przeliczanie danych i wybieramy pozycję Rozliczenie wyrównania zasiłków.

 

Okno dialogowe przedstawione poniżej umożliwia ustawienie okresu przeliczenia rozliczenia zasiłków i terminu wypłaty.

dok_rap_31

Okres przeliczenia rozliczenia zasiłków to okres, który chcemy poddać przeliczeniu dla elementu kadrowego Rozliczenie zasiłku. W tym okresie są sprawdzane wystąpienia absencji i ustalane daty przeliczenia podstaw do chorobowego na 12 miesięcy wstecz od pierwszego rozliczenia. W pozycji Data Od jest podpowiadana wartość zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

 

Termin wypłaty to sekcja, w której należy ustawić datę wypłaty wyrównania zasiłków. W miesiącu wypłaty musi istnieć okres pomocniczy służący do rozliczenia wyrównania. W terminie tym zostanie dodane zdarzenie do kalendarza, które jest pomocne do wyznaczenia okresu rozliczenia i ustalenia daty wypłaty potrzebnej do wyliczenia odsetek.

 

Dla pracowników zwolnionych, którym chcemy wypłacić wyrównanie przed wykonaniem raportu należy dodać w systemie wynagrodzeń wzorzec „Pracownik zwolniony” w dniu wypłaty wyrównania.

 

Jeżeli się nie zastosujemy do powyższej uwagi to po wykonaniu raportu może zostać wyświetlona lista osób, dla których nie zostało wstawione zdarzenie Rozliczenie wyrównania zasiłku z powodu braku zainicjalizowanego kalendarza w dniu wypłaty wyrównania.

W takim przypadku należy tym osobom dodać wzorzec Pracownik zwolniony w systemie wynagrodzeń w dniu wypłaty wyrównania zasiłku.

 

Automatycznie zostanie wyznaczony również rodzaj wyrównania zasiłkuNa wniosek pracownika lub Z urzędu. Dla absencji z rodzajem wyrównania zasiłku Z urzędu automatycznie zostanie wyznaczony okres rozliczenia na taki, który zawiera odpowiedni szablon i w danym miesiącu występuje zdarzenie Rozliczenie wyrównania zasiłków.

 

Wstawione zdarzenie do kalendarza przypisze do systemu wynagrodzeń wzorzec Rozliczenie wyrównania zasiłku. Zdarzenie zawiera akcje warunkową Przypisanie do wzorca Rozliczenie wyrównania zasiłków macierzyńskich. Akcja zostanie wykonana, jeżeli w rozliczeniach wyrównania zostaną spełnione dwa warunki:

1.Typ zdarzenia to zasiłek macierzyński

2.Rodzaj wyrównania zasiłku będzie wykonywany z urzędu

 

Weryfikacja rozliczenia wyrównania

Po wykonaniu raportu dla pracownika, któremu należy się wyrównanie uzupełniony zostanie element kadrowy Rozliczenie wyrównania zasiłku. Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić element data pierwszej wypłaty zasiłku do naliczenia odsetek w celu określenia liczby dni do naliczenia odsetek.

Przyjęto założenie, że rozliczenia są generowane za cały okres sprawdzenia rozliczenia wyrównania i dla okresów ciągłych w dacie od. Wyznaczone zostaną również wszystkie wyrównania na wniosek pracownika w okresie od 2005-07-07 2008-07-06. Użytkownik decyduje, które z nich zostaną wypłacone według daty złożenia wniosku.

 

Elementy wykorzystywane przy rozliczeniu wyrównania zasiłku

Większość elementów użyta w zestawie Rozliczeniu wyrównania zasiłku pokrywa się z elementami zestawu Rozliczenia zasiłku.

Elementy wykorzystywane tylko w zestawie Rozliczenie wyrównania zasiłków:

1.kwota brutto wyrównania zasiłku – wartość wyrównania z uwzględnieniem nowej stawki za dzień zwolnienia

2.kod RSA wyrównania – kody świadczenia/przerwy dla wyrównań potrzebne dla deklaracji RSA

3.kwota netto wyrównania zasiłku – wartość netto

4.rodzaj wyrównania zasiłku – element słownikowy określający rodzaj wyrównania. Może przyjąć trzy wartości:

a.Do celów przeliczeniowych - ustawiany dla wierszy, których wartości nie należy wyrównywać a są potrzebne to poprawnych naliczeń stawki za dzień.

b.Na wniosek pracownika – ustawiany dla wierszy, które mają być wypłacone po złożenia wniosku przez pracownika

c.Z Urzędu – ustawiany dla wierszy, które mają być wypłacone bezpośrednio po wyznaczeniu wyrównania

5.okres płacowy wyrównania rozliczania – okres płacowy, w którym zostanie naliczone wyrównanie zasiłku i odsetki. Okres płacowy jest automatycznie wyznaczany tylko dla wyrównań z urzędu.

6.data złożenia wniosku – data złożenia wniosku przez pracownika w celu wypłacenia wyrównania z rodzajem „Na wniosek pracownika”. Dla rodzaju wyrównania zasiłku „Z urzędu” zostanie ustawiona data 2008-07-07. Data ta jest potrzebna do ustalenia odsetek, które finansuje pracodawca i ZUS.

7.data pierwszej wypłaty zasiłku (do naliczenia odsetek) – data wypłaty listy, na której znajdował się dany zasiłek. Data wymagana do wyznaczenia liczby dni odsetek.

8.data wypłaty wyrównania zasiłku (do naliczenia odsetek) – data wypłaty wyrównania zasiłków. Data wymagana do wyznaczenia liczby dni odsetek. Dla rodzaju wyrównania zasiłku „Z urzędu” zostanie ustawiona data zdarzenia z kalendarza.

9.kwota odsetek od wyrównania zasiłków – kwota odsetek naliczona od kwoty brutto wyrównania zasiłków.

10.kwota odsetek od wyrównania zasiłków w ciężar ZUS – kwota odsetek zaliczona w ciężar ZUS wykazywana na RSA i DRA. Dla wyrównań zasiłków z urzędu odsetki finansowane za okres 2008‑07‑07 ÷ 2008‑08‑06. Dla wyrównań zasiłków na wniosek pracownika odsetki finansowane za 30 dni od daty złożenia wniosku przez pracownika do daty wypłaty wyrównania.