Dokumenty > Raporty > Przelewy

Drukuj

Przelewy

Raport służy do utworzenia wydruku dokumentu polecenia przelewu lub przygotowania przelewów elektronicznych dla Symfonia Repozytorium Dokumentów.

 

Opis raportu

Raport można wykonać dla:

pracowników i katalogów pracowników na oknie Pracownicy,

listy płac,

firmy.

 

Wykonanie raportu rozpoczyna się od ustawienia parametrów w oknie dialogowym:

 

dok_rap_25

 

W oknie dostępne są ustawienia:

Domyślny okres – wyświetla na liście tylko okres domyślny.

Wybrane okresy od… do… – określa przedział czasu, z którego wyświetlane są okresy na liście poniżej.

Wszystkie okresy – wyświetla wszystkie okresy z danego miesiąca.

Tylko bazowe – wyświetla na liście poniżej wszystkie okresy bazowe z danego miesiąca.

Tylko korygujące – wyświetla na liście poniżej wszystkie okresy korygujące z danego miesiąca.

Wszystkie okresy z danego miesiąca (bazowego, ZUS, pod. doch.) – wybiera, z jakiego rodzaju miesiące będą wyświetlane okresy na poniższej liście.

Lista okresów – wyświetla listę okresów na podstawie ustawionych wyżej parametrów, lista umożliwia wybór, które okresy zostaną uwzględnione w raporcie.

Data przelewu – oznacza datę wykonania przelewu.

Dla pracowników – gdy zaznaczone zostaną wykonane przelewy wynagrodzeń dla pracowników.

Dla US – zostaną wykonane przelewy rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Dla ZUS – zostaną wykonane przelewy rozliczeń z ZUS (opcja jest niedostępna, gdy wybrany jest inny rodzaj przelewu). Opcja przygotowuje przelew do ZUS na indywidualny numer rachunku płatnika.

Indywidualny numer nadany przez ZUS należy wprowadzić w zestawie Dane firmy do elementu Numer rachunku składkowego (NRS). Jeżeli numer nie zostanie uzupełniony nie będzie możliwości wykonania przelewu do ZUS.

Utwórz e-Przelew – zaznaczenie opcji spowoduje przygotowanie przelewów elektronicznych dla Repozytorium Dokumentów (opcja jest dostępna dla użytkowników z prawami do e-przelewów).

Eksport adresów pracowników – na przelewach dla pracowników zostaną umieszczone ich adresy. Opcja dostępna dla przelewów elektronicznych. Adresy pracowników będą zamieszczane tylko dla definicji przelewów z zaznaczoną opcją Dla pracownika.

Tymczasowy adres zamieszkania – na przelewach dla pracowników zostaną umieszczone adresy tymczasowe, jeśli zostały uzupełnione. Opcja dostępna dla przelewów elektronicznych.

Dwa odcinki przelewu – na wydruku utworzone zostaną dwa odcinki przelewu(domyślne tworzone są 4).

Wybierz przelewy – w trakcie wykonywania raportu możliwy będzie wybór przelewów do zrealizowania.

Nie przeliczaj systemu wynagrodzeń – raport zostanie wykonany bez wcześniejszego przeliczenia danych systemu wynagrodzeń.

Termin realizacji – po zaznaczeniu wyświetla pola pozwalające określić konkretną datę, lub okres, w którym przelew powinien zostać zrealizowany.

Ustawienia wydruku – przycisk otwiera okno umożliwiające określenie szczegółów wydruku.

Edytuj kwotę przelewu – umożliwia modyfikację kwoty przelewu do ZUS (np. z powodu konieczności wpłaty odsetek, stwierdzonej nadpłaty itp.). Opcja dostępna, gdy wykonywany jest przelew z zaznaczoną opcją Dla ZUS.

Tytuł przelewu – w tym pola można wprowadzić tytuł przelewu. Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona i użytkownik nie wprowadzi własnego tytułu przelewu, wtedy tytuł zostanie wygenerowany automatycznie.

 

 

W trakcie wykonania raportu pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać lub uzupełnić parametry wykorzystywane w danym schemacie przelewów. A następnie zatwierdzić przyciskiem Zastosuj aby kontynuować wykonanie raportu.

 

dok_rap_26

(Przykładowe okno wyboru wartości parametrów przelewu)

 

Jeśli zaznaczona została opcja Wybierz przelewy wyświetlone zostanie okno Wybór instancji przelewów, w którym klikając ikonę dok_rap_63 można zdecydować, które przelewy mają zostać utworzone, a które nie.

 

dok_rap_27

(Okno wyboru przelewów do wykonania)