Dokumenty > Raporty > Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne

Drukuj

Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne

Raport służy do utworzenia zestawienia informacji o pracownikach posiadających wynagrodzenie niższe niż minimalne wymagające wyrównania.

 

Na podstawie informacji wykazanych w raporcie należy samodzielnie skorygować wynagrodzenia pracowników.

 

Raport ten można wykonać dla wybranych na liście pracowników oraz dla list płac.

Wykonanie raportu rozpoczyna się od wprowadzenia parametrów wykonania raportu na oknie dialogowym raportu:

dok_rap_24

 

Na oknie dostępne są ustawienia:

Data – określa dzień, na podstawie którego ustalany będzie okres bazowy,

Wszystkie okresy z danego miesiąca (bazowego, ZUS, pod. doch.) – wybiera, na podstawie którego rodzaju okresu zostanie wykonany raport,

Drukuj pierwsze nazwisko dla pracownika – na liście wyświetlone będzie najpierw nazwisko a potem imię pracownika,

Tylko dla pracowników z wynagrodzeniem mniejszym niż minimalne – raport uwzględni tylko pracowników wymagających wyrównania do wynagrodzenia minimalnego w danym okresie.

Eksport do MS Excel – raport zostanie wykonany do programu MS Excel,

Zawijaj tekst gdy się nie mieści w komórce – opcja dostępna dla raportów dla MS Excel, tekst w komórkach będzie formatowany z opcją zawijania.

 

Raport zostanie wykonany po zatwierdzeniu ustawień przyciskiem OK.

 

Prezentowane dane

Raport przedstawia informacje o wymiarze czasu pracy, wyliczonej minimalnej stawce godzinowej, ustalonym wynagrodzeniu we wskazanym okresie, stawce wynagrodzenia za godzinę, liczbie godzin przepracowanych w okresie oraz kwocie wyrównania dla poszczególnych pracowników.

 

Obliczanie wyrównania

Ustalana jest liczba godzin nieobecności dla wybranego okresu.

Ustalana jest kwota minimalnego wynagrodzenia. Za okresy rozliczane do końca 2016 roku uwzględniana jest wysokość wyrównania podstaw (do pełnej kwoty lub do 80% minimalnego wynagrodzenia).

Obliczana jest stawka za godzinę z minimalnego wynagrodzenia (kwota minimalnego wynagrodzenia dzielona jest przez normę godzin do przepracowania w miesiącu, zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku).

Obliczana jest stawka za godzinę (podstawa wynagrodzenia dzielona jest przez liczbę godzin pracy w miesiącu pomniejszoną o nieobecności, wynik zaokrąglany jest do drugiego miejsca po przecinku).

Jeśli stawka za godzinę, obliczona z minimalnego wynagrodzenia jest większa, niż stawka wynagrodzenia za godzinę pracy pracownika, wówczas obliczana jest stawka za godzinę do wyrównania. Jest to różnica pomiędzy stawką za godzinę wynikającą z minimalnego wynagrodzenia, a stawką za godzinę wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika. Otrzymany wynik mnożony jest przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika z uwzględnieniem nieobecności.