Wynagrodzenia > Praca zdalna

Drukuj

Praca zdalna

Kodeks pracy określa dwa rodzaje pracy zdalnej:

pracę zdalną zawartą na podstawie umowy lub porozumienia między pracownikiem a pracodawcą (stała lub hybrydowa),

pracę zdalną okazjonalną, którą można wykonywać do 24 dni w roku kalendarzowym.

 

Praca zdalna świadczona na podstawie umowy lub porozumienia

 

Zdarzenia związane z pracą zdalną nie mogą być wstawiane do zamkniętego okresu. W celu rozliczenia rekompensaty z zamkniętego okresu, należy ręcznie zwiększyć w danych kadrowych kwotę rekompensaty (dla stawki stałej) w miesiącu rozliczenia lub podczas rejestracji liczby godzin (stawka godzinowa) uwzględnić godziny z zamkniętego miesiąca. Zdarzenia związane z pracą zdalną można również rozliczyć w ramach korekty.

 

Praca zdalna rozliczana stawką stałą

W aplikacji istnieje możliwość rejestracji pracy zdalnej świadczonej na podstawie umowy lub porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.

 

Rekompensata za pracę zdalną obsługiwana jest przez dwa oddzielne procesy, w zależności czy jest ona w formie ryczałtu, czy ekwiwalentu.

 

Obydwa składniki, tj. ryczałt i ekwiwalent zostały zdefiniowane identycznie pod kątem rozliczeń płacowych. W przypadku, gdy u danego pracodawcy w przepisach wewnątrzzakładowych wprowadzone zostały inne zasady rozliczania tych składników - zmiany należy wprowadzić samodzielnie, przypisując te składniki do odpowiednich klas.

 

Informacje o warunkach rekompensowania pracy zdalnej rejestrowane są w zestawie danych kadrowych Wynagrodzenia\Rozliczenia\Praca zdalna w elementach:

Praca zdalna - ryczałt

Praca zdalna - ekwiwalent

 

img_kip_135

 

hmtoggle_plus1Krok po kroku - Praca zdalna - ekwiwalent (stała kwota)

hmtoggle_plus1Krok po kroku - Praca zdalna - ryczałt (stała kwota)

 
Praca zdalna rozliczana stawką godzinową

Rozliczanie pracy zdalnej na podstawie stawki godzinowej (zarówno dla elementu Praca zdalna - ekwiwalent jak i Praca zdalna - ryczałt) definiowane jest przez wybór wartości stawka godzinowa w polu rodzaj stawki za pracę zdalną, a następnie określenie kwot stawek za godzinę pracy zdalnej.

 

hmtoggle_plus1Krok po kroku - Praca zdalna - ekwiwalent (stawka godzinowa)

hmtoggle_plus1Krok po kroku - Praca zdalna - ryczałt (stawka godzinowa)

 

Podczas realizacji zdarzeń:

Rozpoczęcie pracy zdalnej - ekwiwalent

Rozpoczęcie pracy zdalnej - ryczałt

dla pracy zdalnej rozlicznej stawką godzinową uaktywniana jest akcja wstawiania serii zdarzeń ewidencjonujących godziny pracy zdalnej, tj.:

Rejestracja godzin pracy zdalnej - ekwiwalent – dla pracy zdalnej rozliczanej ekwiwalentem,

Rejestracja godzin pracy zdalnej - ryczałt – dla pracy zdalnej rozliczanej ryczałtem,

które są generowane co miesiąc, w każdym 25 dniu miesiąca.

 

Zakończenie pracy zdalnej

W celu zakończenia rozliczania rekompensaty za pracę zdalną należy w kalendarzu pracownika wstawić zdarzenie:

Zakończenie pracy zdalnej - ekwiwalent – dla pracy zdalnej rozliczanej ekwiwalentem,

Zakończenie pracy zdalnej - ryczałt – dla pracy zdalnej rozliczanej ryczałtem.

 

img_kip_147

 

Wstawienie zdarzenia zamknie daty obowiązywania wartości w elementach danych kadrowych oraz zamknie wzorzec rozliczania pracy zdalnej.

 

img_kip_148

 

Praca zdalna okazjonalna

W celu rejestracji okazjonalnej pracy zdalnej należy w kalendarzu pracownika dodać zdarzenie Praca zdalna okazjonalna (z katalogu zdarzeń Organizacja pracy\Praca\Praca zdalna). Wstawienie pierwszego zdarzenia uaktywnia Bilans pracy zdalnej okazjonalnej (dostępny w zestawie Wynagrodzenia\Rozliczenia\Praca zdalna).

 

Bilans zawiera atrybuty:

wymiar pracy zdalnej okazjonalnej – zawiera informacje o ustawowej liczbie dni pracy zdalnej okazjonalnej.

zarejestrowano dni pracy zdalnej okazjonalnej – suma zarejestrowanych w programie dni pracy zdalnej okazjonalnej.

korekta dni pracy zdalnej okazjonalnej – pozwala na skorygowanie wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej np. na podstawie informacji w świadectwie pracy o wykorzystanych dniach pracy zdalnej okazjonalnej u poprzedniego pracodawcy.

wykorzystano dni pracy zdalnej okazjonalnej – suma wykorzystanych dni pracy zdalnej okazjonalnej z uwzględnieniem korekty.

pozostało dni pracy zdalnej okazjonalnej – pozostałe do wykorzystania dni pracy zdalnej okazjonalnej z uwzględnieniem korekty.

 

Informacje do bilansu są pobierane z elementu Zarejestrowane dni pracy zdalnej okazjonalnej, w którym są rejestrowane (na podstawie zdarzeń) informacje o datach, w których wystąpiła okazjonalna praca zdalna.

 

img_kip_132

 

Zdarzenie Praca zdalna okazjonalna można wstawić najwcześniej od dnia wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej, tj. 7 kwietnia 2023 roku. Przy próbie wstawienia zdarzenia z wcześniejszą datą pojawi się komunikat:
img_kip_133

 
W przypadku przekroczenia dostępnego wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej pojawi się informacja o przekroczeniu limitu, gdzie użytkownik może zdecydować czy kontynuować rejestrację zdarzenia:

 

img_kip_134

 

Zdarzenie Praca zdalna

Zdarzenie Praca zdalna (dostępne przed wersją 2023) nie wpływa na naliczenia wynagrodzeń.