Dokumenty > Raporty > PIT IFT-1/1R

Drukuj

PIT IFT-1/1R

W programie Symfonia ERP Kadry i Płace za pomocą raportu PIT IFT-1/1R wykonywany jest wydruk deklaracji oraz deklaracja elektroniczna informująca o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek zryczałtowany uzyskanych przez nierezydentów.

 

Wykonanie raportu PIT IFT-1/1R

Raport PIT IFT-1/1R można wykonać dla jednego pracownika, dla zaznaczonych na liście pracowników lub dla wszystkich pracowników, którzy osiągnęli dochód w roku podatkowym.

Raport można wywołać z okna Pracownicy za pomocą polecenia Wykonaj raport B_PRNRAP2. Raport znajduje się w katalogu PIT.

 

dok_rap_68

Okno dialogowe raportu PIT IFT-1/1R

W oknie dostępne są następujące parametry dotyczące przygotowania deklaracji:

 

Rok deklaracji – podaj rok, za który ma zostać wykonana deklaracja.

Data wypełnienia – możesz wskazać inną datę niż systemowa jako datę wypełnienia deklaracji.

Data złożenia wniosku – podaj datę złożenia wniosku przez podatnika, prezentowaną w poz. 74 deklaracji.

 

Korekta informacji – oznacz aby przygotować deklarację korygującą.

IFT-1 lub IFT-1R – wybierz odpowiedni typ deklaracji.

e-Deklaracja – utworzona deklaracja zostanie przekazana do kartoteki e‑Deklaracje oraz zapisana do domyślnego katalogu.

Drukuj nazwisko na dole strony – zaznacz, aby dodać imię i nazwisko pracownika na dole każdej strony deklaracji.

Ręczna edycja wartości – pozwala na wprowadzenie lub poprawienie wartości prezentowanych na drugiej stronie deklaracji, osobno dla każdego pracownika.

 

Wybór adresu pracownika na raporcie PIT wykonywany jest w elemencie kadrowym Adres do deklaracji PIT znajdującym się w zestawie Pracownik. Program wykaże w deklaracji adres, który obowiązuje na dzień 31.12 roku podatkowego.

 

Na dole okna znajdują się przyciski:

OK – rozpoczyna wykonanie raportu.

Anuluj – przerywa wykonanie raportu.

 

Konfiguracja elementów systemu wynagrodzeń

Rozwiązanie PIT IFT-1/1R może współpracować z różnymi elementami systemu wynagrodzeń – zarówno standardowymi i wykorzystanymi w Twojej bazie danych do rozliczania przychodu nierezydentów, jak i utworzonymi podczas wdrożenia. W systemie przewidzieliśmy specjalne klasy elementów, które możesz przypisać do dowolnych elementów kadrowo-płacowych, a następnie zaprezentować na deklaracji IFT-1 oraz IFT-1R. Każda z klas reprezentuje osobną pozycję na deklaracji IFT-1/1R. Elementy dodane do klas związanych z dochodem zwolnionym, przychodem opodatkowanym lub podatkiem pobranym będą sumowane, stawka podatku będzie zawsze prezentowana wg. najwyższej wartości użytej w danym roku. Możliwa jest praca z rozwiązaniem IFT-1/1R bez konfiguracji elementów systemu wynagrodzeń – w takiej sytuacji dane należy wprowadzić ręcznie podczas wykonywania raportu przy pomocy Ręcznej edycji wartości.

 

hmtoggle_plus1Lista dostępnych w programie klas powiązanych z deklaracją IFT-1/1R

 

Edycja wartości

Raport po wybraniu w oknie głównym opcji Ręczna edycja wartości wyświetla dodatkowe okno dialogowe, w którym można zmienić obliczone przez system wartości prezentowane w wybranych wierszach na drugiej stronie deklaracji. Dla każdej z osób dla których jest wykonywany raport zostanie wyświetlone osobne okno. W szczególnej sytuacji (tj. brak konfiguracji rozwiązania w systemie) można wszystkie wartości wprowadzić ręcznie.

 

dok_rap_69

Okno edycji wartości raportu PIT IFT-1/1R

 

Na dole okna znajdują się przyciski:

OK – zatwierdza prezentowane w oknie wartości.

Anuluj – przerywa wykonanie raportu.