Firma > Miesiące i lata

Drukuj

Miesiące i lata

Zakładka Miesiące-Lata prezentuje zestawienia płacowe wyliczone na podstawie naliczeń i podsumowań dokonywanych podczas zamykania okresów płacowych odpowiadających miesiącom i latom bazowym, podatkowym i ZUS, dostępnym w oknie Okresy \ zakładka Miesiące-lata.

 

Istnieje możliwość edycji oraz korekty wyliczonych wartości. Wartość zmieniona zostaje oznaczona czerwoną ramką.

 

Operacje menu podręcznego

Nalicz – naliczanie odbywa się dla wszystkich prezentowanych w oknie lub zaznaczonych przez użytkownika okresów oraz wszystkich zestawów elementów przypisanych w danym okresie. Nie ma znaczenia zestaw wybrany w nagłówku.

Anuluj zmiany – wybranie polecenia umożliwia zmianę wartości wprowadzonej przez użytkownika

Wykonaj raport – wybranie polecenia otwiera okno Raporty

Drukuj tabelę – wybranie polecenia otwiera okno Drukowanie

Skopiuj arkusz do schowka – wybranie polecenia kopiuje arkusz do schowka

Edycja – wybranie polecenia umożliwia edycja zapisanych wartości, również w zamkniętym okresie, a także wprowadzania nowych wartości.

Wartości wprowadzone przez użytkownika prezentowane są w czerwonej ramce, oznaczającej, że nie będą nadpisane podczas kolejnego naliczania danego okresu.

Eksport danych płacowych – eksportuje dane płacowe do formatu XML.

 

 

Statystyki firmy