Dokumenty > Raporty > Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze

Drukuj

Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze

Raport Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze umożliwia wydruk określonych informacji na temat wartości związanych z wynagrodzeniami pracowników i innych niepłacowych danych związanych z pracownikami. Raport ten umożliwia również grupowanie wyników ze względu na wartość dowolnego parametru i tworzenie podsumowań. Raport działa w oparciu o pliki konfiguracyjne XML i umożliwia modyfikację wyglądu i treści przez zaawansowanego użytkownika lub wdrożeniowca.

 

Wykonanie raportu

Wykonanie raportu rozpoczyna się od wprowadzenia parametrów wykonania raportu na oknie dialogowym raportu.

dok_rap_14

 

Na oknie dialogowym określone zostają:

okres, dla którego wykonywany jest raport

data wydruku

rodzaj sumowania lub konkretne okresy płacowe

nazwa raportu

tryb drukowania czy karta pracownika i/lub zestawienie zbiorcze

czy na raporcie wydrukowane mają zostać informacje o kontekście wydruku w postaci załącznika

element grupujący

Po zatwierdzeniu parametrów przyciskiem OK zostają pobrane dodatkowe parametry wykonania raportów z plików xml „karta_zbiorowka_dane.xml”, „karta_wyglad.xml”. Następnie przygotowany zostaje podgląd wydruku raportu.

 

Wygląd wydruku raportu

Informacja na stronie raportu zorganizowana jest w dwie kolumny, w których po lewej stronie znajdują się opisy wartości a po prawej wartości. W kolumnach wartości umieszczone są w grupach porozdzielanych nagłówkami/nazwami grup.

Na górze wydruku znajduje się tytuł strony np. „Karta pracownika za okres …”

W pierwszej kolumnie wydruku znajdują się grupy:

Czas pracy

Absencje

Naliczenia

Potrącenia za nieobecności

Ponadto w pierwszej kolumnie znajdują się następujące informacje i wartości nie ujęte w grupach:

Dane identyfikacyjne pracownika

wymiar czasu pracy i wynagrodzenie zasadnicze

brutto razem

W drugiej kolumnie wydruku znajdują się grupy:

Potrącenia brutto

Wypłata netto

Składki na ubezpieczenie społeczne

Podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne

Część wartości jest wykazywana tylko w przypadku, gdy są one niezerowe lub niepuste. Nagłówek grupy będzie widoczny nawet, jeśli w grupie nie będzie żadnych wartości.

W przypadku, gdy raport jest wykonywany dla pracowników z grupowaniem według wartości elementu, przed stroną z wartościami pracowników umieszczona jest strona z nazwą grupy pracowników. Przy wybranym typie wykonania raportu „zestawienie zbiorcze” po każdej grupie pracowników umieszczona jest strona z podsumowaniem dla pracowników grupy. Na zakończenie raportu przygotowana jest również strona z podsumowaniem wartości dla wszystkich pracowników występujących na raporcie.

 

Możliwości modyfikowania raportu

Raport został przygotowany tak, aby trafić w zapotrzebowanie jak największej ilości użytkowników i w większości przypadków nie będzie potrzeby jego modyfikowania. Mimo to zawartość raportu i jego wygląd są przygotowane do modyfikacji w wygodny sposób. Grupy wartości, wartości znajdujące się w nich i kolejność tych wartości zdefiniowana jest w pliku „karta_zbiorowka_dane.xml” znajdującym się w katalogu ./Raporty/Dane programu. Wygląd tabel raportu zdefiniowany jest w pliku „karta_wyglad.xml” w katalogu ./Raporty/Dane. Pliki te mogą być modyfikowane przez użytkownika w zależności od potrzeb.

 

Działanie raportu jest związane z zawartością plików „karta_zbiorowka_dane.xml”, „karta_wyglad.xml”. Błędne zmodyfikowanie tych plików może spowodować niepoprawne działanie raportu. Przed modyfikacjami w plikach wskazane jest wykonanie kopii tych plików.

 

Modyfikowanie pliku „karta_zbiorowka_dane.xml”

Plik „karta_zbiorowka_dane.xml” zawiera element główny o nazwie „rapparams-document” w ramach tego elementu znajduje się element potomny „raport” z atrybutem nazwa="karta". Ten element „raport” zawiera informacje o grupach i elementach wykazywanych na wydruku raportu. Informacje przechowywane są w elementach „parametr_raportu” potomnych względem elementu „raport”. Element „parametr_raportu” ma następujące atrybuty:

nazwa = "mapElementy" atrybut ten określa zmienną raportu, która przechowuje informacje o wartości parametru

typ="8" – określa typ zmiennej raportu jako MapValue

klucz – określa nazwę klucza w mapie mapElementy

Wartość Elementu „parametr_raportu” jest wartością przechowywaną pod kluczem „klucz” w mapie „mapElementy” w raporcie.

 

Przykład 1 - Przykładowa zawartość pliku „karta_zbiorowka_dane.xml”

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>

<rapparams-document>

  <raport id="10" nazwa="karta">

     <parametr_raportu nazwa="mapElementy" typ="8" klucz="Grupa">@1</parametr_raportu>

     <parametr_raportu nazwa="mapElementy" typ="8" klucz="nr.NIP">NIP</parametr_raportu>

  </raport>

</rapparams-document>

 

 

W przedstawiona jest prosta definicja raportu zawierającego jedną grupę o nazwie Grupa, w której wykazywany jest jeden element NIP. Element jest określony za pomocą nazwy znajdującej się w wartości tagu <parametr_raportu>.

Zamiast nazwy elementu może być tutaj podany jego identyfikator w bazie. Poprawny będzie zapis postaci: ..klucz="nr.NIP">8323</parametr_raportu>.

 

Po przypisaniu wartości elementów <parametr_raportu> do zmiennych raportu zostaje wykonana ich interpretacja wg. następujących zasad:

wartość atrybutu klucz jest opisem wartości wykazywanej na raporcie

wartość elementu <parametr_raportu> jest identyfikatorem lub nazwą elementu programu. Jeżeli w wartości elementu występuje znak @ i nie jest on pierwszym znakiem, wówczas rozdziela on identyfikatory lub nazwy elementu i jego atrybutu przy elementach zgrupowanych.

gdy wartość elementu <parametr_raportu> zaczyna się od znaku @ wówczas parametr ten oznacza grupę elementów na wydruku a nie element programu. Wartość po znaku @ oznacza numer grupy wykorzystywany przy definiowaniu wyglądu wydruku. Wartość atrybutu klucz takiego elementu jest nazwą grupy wykazywaną na raporcie.

gdy wartość atrybutu klucz zaczyna się od znaku ? wówczas parametr ten oznacza element, który ma być wykazywany na wydruku dla pracownika i na zestawieniu zbiorczym.

gdy wartość atrybutu klucz zawiera znak # wówczas po tym znaku występuje nazwa grupy, w której ma być umieszczony element. Przed znakiem # znajduje się opis umieszczany na raporcie. Umożliwia to umieszczenie pod tym samym opisem różnych elementów w różnych grupach. Przykładowo Razem:#Potrącenia od brutto oraz Razem:#Potrącenia za nieobecności. Wartości te wykazywane są jako „Razem:” ale w różnych grupach.

gdy wartość elementu <parametr_raportu> wynosi @100 w kluczu zapisana jest zawartość wiersza grupy Składki na ubezpieczenie społeczne. Przykładowo zapis takiego klucza wygląda następująco:
klucz="Emerytalne@8003@8024@8025@">@100</parametr_raportu>

Wartości kolejnych kolumn oddzielona jest znakiem @. Jeżeli wartość jest liczbowa, wówczas interpretowana jest jako identyfikator elementu w przeciwnym wypadku wartość ta jest wypisywana bezpośrednio na raporcie.

Przy zachowaniu wymienionych powyżej zasad można modyfikować plik „karta_zbiorowka_dane.xml” w celu uzyskania wydruków raportów o innej treści niż proponowana domyślnie.

 

Modyfikowanie pliku „karta_wyglad.xml”

Plik „karta_wyglad.xml” zawiera opis wyglądu tabel raportu. Struktura opisu wyglądu jest zgodna z ze strukturą opisu raportu „Lista płac – definiowana”. Temat ten został szerzej opisany w dokumencie „Możliwości nowego raportu ‘Lista Płac – definiowana’. Zawartość plików konfiguracyjnych XML” w punkcie 3.1 tego dokumentu.

Plik karta_wygląd.xml pozostaje w ścisłym związku z zawartością pliku „karta_zbiorowka_dane.xml” i treścią raportu „Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze”. Modyfikacje tego pliku można przeprowadzać jedynie w zakresie wartości atrybutów:

szerokość_ramki

odstep_od_ramki

od_kolumny

szerokość

id_styl

kolor

oraz elementu <styl_wydruku>

 

Wykorzystanie XML do zapisu wyników działania raportu

Działanie raportu można podzielić na dwie fazy:

pobieranie danych i zapisywanie do tymczasowego pliku XML

odczytywanie danych z tymczasowego pliku XML i prezentowanie ich w postaci podglądu wydruku

Pliki tymczasowy jest usuwany wraz z zakończeniem działania raportu. Usunięcie odbywa się przez wywołanie polecenia delete file sPlikWynikow w linii 931 raportu. Nazwę pliku tymczasowego tworzą: nazwa użytkownika, godzina rozpoczęcia działania raportu, data rozpoczęcia działania raportu. Plik tymczasowy zawiera wyniki działania raportu w obrębie znaczników <wiersz_tabeli> <kolumna_tabeli>. Mimo, że plik tymczasowy jest usuwany, można wykonać zmiany w raporcie umożliwiające pozostawienie pliku tymczasowego. Plik taki może służyć do przechowywania wyników działania raportu.

 

Załącznik do raportu

W sytuacji, gdy raport jest wykonywany dla pracowników wybranych z opcją dla „zaznaczonych”, lub dla okresów wybranych na oknie dialogowym „Wybierz okresy”, drukowany jest załącznik do raportu. Załącznik drukowany jest tylko wówczas, gdy na oknie dialogowym zaznaczono pole „drukuj załącznik”. Na załączniku wyszczególnione są informacje o okresach, dla jakich wykonywany był raport i o pracownikach, którzy zostali na nim wykazani.