Wynagrodzenia > Wynagrodzenie na życzenie Flexee

Drukuj

Wynagrodzenie na życzenie Flexee

W ramach partnerstwa pomiędzy Symfonią, a Flexee program umożliwia dostęp do funkcjonalności – benefitu pracowniczego, jakim jest usługa Wynagrodzenie na życzenie.

 

Usługa ta umożliwia pracownikom dostęp do aplikacji mobilnej Flexee, za pomocą, której mogą pobrać część wynagrodzenia w dowolnym dniu miesiąca, tj. bez konieczności czekania do dnia wypłaty.

Więcej informacji o usłudze Wynagrodzenie na życzenie można znaleźć na stronie https://www.flexee.eu/

 

Do uruchomienia funkcjonalności Wynagrodzenie na życzenie w Symfonia Kadry i Płace niezbędne jest podanie danych z podpisanej z Flexee umowy.

 

Rozpoczęcie pracy

Rejestracja umowy firmy

Przed rozpoczęciem pracy z Flexee należy w danych kadrowych firmy, w zestawie Wynagrodzenia > Rozliczenia > Wynagrodzenie na życzenie (Flexee) uzupełnić numer umowy zawartej z Flexee wykorzystywany do identyfikacji firmy, oraz numer rachunku bankowego Flexee, na który będą wykonywane przelewy.

 

oz_kip_167

 

W polu e-mail flexee należy uzupełnić adres email firmy Flexee, który będzie wykorzystywany do wysyłki danych z programu.

 

Rejestracja zgód pracowników

Dla pracowników którzy przystąpili do benefitu Wynagrodzenie na życzenie należy zarejestrować zgodę w elemencie Dostęp do usługi Flexiee (w zestawie Wynagrodzenie na życzenie (Flexee)).

 

Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia wartości Indywidualnego limitu Flexee jako maksymalnego limitu w miesiącu, w ramach którego pracownik może wypłacać część swojego wynagrodzenia.

 

Gdy kwota nie będzie wskazana, wówczas w ramach eksportu do pliku XLSX wyeksportowana zostanie wysokość wynagrodzenia netto pracownika za ubiegły miesiąc.

 

Wysokość możliwej wypłaty z Flexee określana jest na podstawie indywidualnego limitu pracownika lub wypłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia w poprzednim miesiącu.

 

oz_kip_168

 

Wysokość możliwej wypłaty z Flexee określana jest na podstawie indywidualnego limitu pracownika oraz zadeklarowanego przez pracodawcę w ubiegłym miesiącu wynagrodzenia.

 

Do deklarowanego wynagrodzenia dla Flexee wliczane są również incydentalne składniki takie jak premie czy nagrody jubileuszowe. W takiej sytuacji ustawienie limitu indywidualnego umożliwia ograniczenie wypłat np. do wysokości wypłacanych składników wynagrodzenia o charakterze stałym.

 

Eksport danych do Flexee

Aby pracownicy mogli skorzystać z wypłat na życzenie Flexee należy co miesiąc przesyłać wyeksportowane z programu dane, obejmujące listę pracowników oraz ich limity wypłat.

 

W tym celu w menu Firma znajduje się polecenie Wynagrodzenie na życzenie (Flexee) > Eksport danych do Flexee.

 

img_kip_165

 

hmtoggle_plus1Okno eksportu

 

Aby przygotować plik do eksportu:

1.Określ Kryteria wyboru pracowników (warunki które pracownik musi spełniać, aby ująć go na liście dla Flexee).

2.W polu Dane pracowników i wynagrodzeń na dzień wybierz datę, dla której przygotowywany jest eksport danych zgłoszeniowych do Flexee.

 

Dane zastawienia należy przygotowywać podając datę ubiegłego miesiąca aby pobierane dane uwzględniały wysokość wypłaconych wynagrodzeń. Stan uczestnictwa i limitów też pobierany jest według tej daty.

 

3.Kliknij Pokaż listę pracowników, gdzie zaznacz pracowników dla Flexee i kliknij przycisk Wybierz. Na liście do eksportu pojawią się tylko pracownicy z dostępem do Flexee, spełniający ustawione kryteria wyboru pracowników.

4.Ustaw hasło zabezpieczające dostęp do eksportowanych danych.

5.Jeśli w systemie dostępny jest MS Outlook kliknij Wygeneruj i wyślij XLS, program wygeneruje plik XLSX, i otworzy okno wysyłki wiadomości. Jeśli w systemie nie ma MS Outlook wybierz Wygeneruj XLS aby zapisać dane do pliku XLSX. Tak przygotowany plik wyślij samodzielnie do Flexee.

 

Import danych z Flexee

Otrzymywane z Flexee dane w formie pliku XLSX importowane w programie Symfonia Kadry i Płace, umożliwiają rejestrację i rozliczenie transakcji pracowników związanych z pobraniem wynagrodzenia na życzenie.

 

img_kip_131

 

Aby zaimportować dane:

1.Uruchom import poleceniem z menu Firma > Wynagrodzenie na życzenie (Flexee) > Import danych z Flexee.

2.W oknie importu kliknij przycisk Wybierz plik i wskaż plik XLSX, z którego chcesz zaimportować dane.

3.W polu Hasło do pliku uzupełnij hasło (jeśli importowany plik jest zabezpieczony hasłem).

4.Kliknij przycisk Pobierz. Dane z pliku zostaną zaprezentowane na liście.

5.Kliknij przycisk Import aby rozpocząć import i uzupełnienie danych kadrowych.

 

Jeśli pracownik pobierał dane z Flexee to import danych wstawi w jego kalendarzu transakcję Rejestracja wypłaconych zaliczek (Flexee) rozliczaną transakcją Potrącenie wypłaconych zaliczek (Flexee).

 

Po imporcie z Flexee należy samodzielnie wprowadzić Potrącenie wypłaconych zaliczek (Flexee) rozliczające wypłaty "wynagrodzenia na życzenie" dla pracownika.

 

Zdarzenia obsługujące te transakcje znajdują się w katalogu 05 Rozliczenia > 13 Wynagrodzenie na życzenie (Flexee).