Dokumenty > Raporty > Etykiety adresowe i książka nadawcza

Drukuj

Etykiety adresowe i książka nadawcza

Raport Etykiety adresowe i książka nadawcza umożliwia w szybki i wygodny sposób drukowanie etykiet z danymi kontaktowymi pracowników, właściwymi im Urzędami Skarbowymi, czy w końcu z dowolnymi danymi/adresami. Dodatkowo funkcjonalność umożliwia wydruk książki nadawczej z poziomu programu - co wpłynie na szybsze przygotowanie wysyłki.

 

Użycie

Raport wykonujemy dla pracowników zaznaczonych na liście lub katalogu pracowników. Możliwe jest też uruchomienie raportu dla zaznaczonych zdarzeń w Dzienniku zdarzeń. W takiej sytuacji zostaną uwzględnieni ci pracownicy, których dotyczą wskazane zdarzenia.

Po uruchomieniu raportu zostanie wyświetlone okno z pogrupowanymi danymi adresowymi zaznaczonych pracowników oraz ich urzędów skarbowych. Dane na liście można modyfikować ręcznie oraz sortować, możliwy jest też wybór rodzaju adresu: zamieszkania, tymczasowy lub korespondencyjny, który zostanie użyty na wydruku dla poszczególnych pracowników. Kolejność na liście odpowiada kolejności na wydruku.

Na dole listy znajduje się grupa Inne, do której możemy dodawać i usuwać własne dane i adresy za pomocą przycisków Dodaj, Usuń. Usuwanie jest dostępne również dla pozostałych grup.

Zaznaczone dane zostaną uwzględnione na wydruku. Zaznaczanie lub odznaczenie dla typu Pracownik, US, Inne powoduje zmianę dla całej grupy.

Dla listy można wywołać menu podręczne zawierające opcje: Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Inwersja.

 

dok_rap_08

(Okno raportu Etykiety adresowe i książka nadawcza)

Poniżej listy znajduje się rozwijane menu Wydrukuj etykiety umożliwiające wybór czy mają zostać wydrukowane etykiety, czy książka nadawcza, czy też etykiety wraz z książką nadawczą.

Format drukowanych etykiet wybieramy z rozwijanego menu Format etykiety.

Zaznaczenie pola Drukuj siatkę spowoduje wydrukowanie linii oddzielających etykiety. Jest to pomocne wtedy, gdy etykiety cięte są ręcznie.

 

Wybranie przycisku Wykonaj powoduje wyświetlenie podglądu wydruku, który możemy wydrukować lub utworzyć z niego dokument PDF.

 

dok_rap_09

(Przykładowy podgląd wydruku etykiet adresowych)

 

dok_rap_10

(Przykładowy podgląd wydruku książki nadawczej)

 

W przypadku jednoczesnego drukowania etykiet adresowych oraz książki nadawczej należy pamiętać, że są one rozdzielone na dwa wydruki, więc okno podglądu dla książki nadawczej będzie widoczne po wybraniu z menu podręcznego opcji Podgląd następnej strony.

 

Modyfikacja formatów etykiet

Raport zawiera dwa najpopularniejsze formaty etykiet, możliwe jest jednak dodanie własnych definicji formatów. W katalogu programu, w podkatalogu Raporty\Dane znajduje się plik EtykietyAdresowe.xml, w którym można dopisać własne formaty lub skorygować istniejące.

 

Przykładowa definicja:

<linia>

       <nazwaEtykiety opis ="Nazwa etykiety wyświetlana w programie" typ="6">70x29mm (30 szt.)</nazwaEtykiety>

       <marginesPrawy opis ="Margines prawy w mm" typ ="5">0</marginesPrawy>

       <marginesLewy opis ="Margines lewy w mm" typ ="5">0</marginesLewy>

       <marginesGorny opis ="Margines górny w mm" typ ="5">0</marginesGorny>

       <marginesDolny opis ="Margines dolny w mm" typ ="5">0</marginesDolny>

       <odstep opis ="Odstęp pomiędzy etykietami w mm" typ ="5">6</odstep>

       <szerokoscEtykiety opis ="Szerokość etykiety w mm" typ ="5">66.6</szerokoscEtykiety>

       <wysokoscEtykiety opis ="Wysokość etykiety w mm" typ ="5">28.8</wysokoscEtykiety>

       <liczbaWPoziomie opis ="Liczba etykiet w poziomie" typ ="2">3</liczbaWPoziomie>

       <liczbaWPionie opis ="Liczba etykiet w pionie" typ ="2">10</liczbaWPionie>

       <czcionka opis ="Czcionka" typ ="6">Arial CE</czcionka>

       <rozmiarCzcionki opis ="Rozmiar czcionki" typ ="2">4</rozmiarCzcionki>

</linia>

 

Definicja zawiera następujące ustawienia:

nazwaEtykiety – nazwa, pod którą pojawi się dana definicja w rozwijanym menu Format etykiety,

marginesPrawy – ustawia rozmiar prawego marginesu strony (w milimetrach),

marginesLewy – ustawia rozmiar lewego marginesu strony (w milimetrach),

marginesGorny – ustawia rozmiar górnego marginesu strony (w milimetrach),

marginesDolny – ustawia rozmiar dolnego marginesu strony (w milimetrach),

odstep – ustawia prawy i lewy margines etykiety (w milimetrach),

szerokoscEtykiety – ustawia szerokość etykiety (w milimetrach),

wysokoscEtykiety – ustawia wysokość etykiety (w milimetrach),

liczbaWPoziomie – określa liczbę etykiet w wierszu,

liczbaWPionie – określa liczbę etykiet w kolumnie,

czcionka – określa rodzaj czcionki etykiety,

rozmiarCzcionki – określa rozmiar czcionki (w milimetrach).