Współpraca z innymi programami > Eksport danych

Drukuj

Eksport danych

Baza danych – w polu tym musisz podać, z której bazy będą eksportowane dane. Na opuszczanej liście pojawią się nazwy baz danych, z których eksport jest dozwolony.

Zbiór danych – w tym polu musisz wskazać nazwę pliku tekstowego, do którego zamierzasz zapisać dane z bazy danych systemu. Wybierz

Jeśli nie pamiętasz nazwy pliku tekstowego z danymi oraz ścieżki dostępu, możesz wybrać przycisk Wybierz. Wówczas w oknie Zapisywanie jako możesz wskazać wybrany plik.

Ogranicznik pola – w polu tym możesz określić znak oddzielający kolejne pola pliku tekstowego. Separatorem może być jeden z elementów: {tabulacja}, {spacja}, ; (średnik) lub dowolny inny wpisany znak.

Ogranicznik tekstu – pola tekstowe mogą zawierać dowolne znaki, w tym również takie, które zostały zdefiniowane jak separatory np. średnik. Aby odróżnić zwykłe znaki pola tekstowego od separatorów, zaznacz początek i koniec pola tekstowego specjalnymi, odmiennymi znakami. Możesz je wybrać z listy: " (cudzysłów), ' (apostrof), {brak} lub dowolny inny wpisany znak.

Typ zbioru – czasami zachodzi konieczność konwertowania zbiorów z jednego formatu na drugi. Wówczas musisz wskazać w polu Typ zbioru format eksportowanego pliku. Masz tu do wyboru: Windows (ANSI), DOS lub OS/2 (PC-8)

Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól – to pole wyboru wybierz wówczas, gdy pierwszy wiersz pliku tekstowego ma zawierać nazwy pól bazy danych.

OK – po wybraniu przycisku OK program przeprowadza operację eksportu. Po dokonaniu operacji program wyświetli informacyjne okno Eksport danych.

 

Po pomyślnym zakończeniu eksportu program sporządzi i wyświetli statystykę związaną z eksportowanymi rekordami: jaką bazę danych eksportujemy, o ilości zapisanych pozycji (rekordów) w pliku docelowym oraz o ilości błędów.

Aby zakończyć eksport, wybierz polecenie Zamknij.

 

Import danych z pliku tekstowego nie jest dostępny. Import danych możliwy jest formacie XML.