Dokumenty > Dokumentacja techniczna > Instrukcja publikacji pakietu e-Teczka

Drukuj

Instrukcja publikacji pakietu e-Teczka

Wymagania dotyczące środowiska, na którym ma być uruchomiony serwis.

1.IIS:

skonfigurowanego serwera włącznie z zainstalowaną opcją Aktywacja HTTP (HTTP Activation) dla usług WCF,

konta na serwerze SMTP,

dostępu do serwera MS SQL Server.

2.Microsoft Azure App Services:

utworzonej Aplikacja sieci Web,

konta na serwerze SMTP,

dostępu do serwera MS SQL Serwer/Azure SQL,

pobrany profil publikowania dla aplikacji z serwisu portal.azure.com

 

Parametryzacja

Przed publikacją pakietu należy ustawić parametry, które mają być wykorzystywane przez aplikację. Parametry te ustawia się w pliku PersonalFilesApi.SetParameters.xml. Późniejsza zmiana jest możliwa przez edycję pliku web.config. Do poprawnego działania usługi wymagane jest konto na serwerze pocztowym, które zostanie wykorzystane do przesyłania wiadomości niezbędnych w procesie zakładania nowej firmy, po uruchomieniu serwisu.

 

1.IIS:

IIS Web Application Name – Nazwa aplikacji z lokalizacją na serwerze IIS, domyślna wartość, np. "Default Web Site/PersonalFiles",

TokenTime – czas ważności tokena, domyślna wartość 10,

EmailHost – podajemy adres serwera poczty SMTP,

EmailPort – podajemy port serwera SMTP poczty,

EmailFrom – podajemy adres email nadawcy,

EmailEnableSSL – podajemy czy SMTP ma używać SSL/TLS, wartość true/false,

EmailUserName – podajemy nazwa użytkownika na serwerze SMTP,

EmailPassword – podajemy hasło użytkownika na serwerze SMTP,

FirmTemplatesHtml – podajemy ścieżkę względną z szablonami wiadomości. W przypadku braku zmian szablonów należy użyć ścieżki „bin\EmailTemplates”,

FirmTemplatesImages – podajemy ścieżkę względną od katalogu z szablonami wiadomości, gdzie znajdują się pliki obrazów do szablonów wiadomości. W przypadku braku zmian szablonów oraz plików graficznych, należy użyć wartości images,

ErrorFilePath – podajemy ścieżkę względną z nazwą pliku gdzie będą rejestrowane błędy,

PersonalFilesDbContext-Web.config Connection String – konfiguracja połączenia do bazy danych,

PersonalFilesDbContext_DatabasePublish-Web.config Connection String – konfiguracja połączenia do bazy danych, które zostanie wykorzystane do utworzenia nowej bazy.

2.Azure App Services: konfiguracja parametrów jest analogiczna jak dla serwera IIS, oprócz wartości parametru IIS Web Application Name, dla którego należy wpisać nazwę Aplikacji Sieci Web z Azure.

 

Publikowanie aplikacji – IIS

Najprostsze wywołanie z wartościami domyślnymi:

PersonalFilesApi.deploy.cmd /Y

 

Wywołanie PersonalFilesApi.deploy.cmd bez parametrów prezentuje opis z informacją o parametrach wywołania.

 

Przykładowe wywołanie:

PersonalFilesApi.deploy.cmd /Y /M:adres-maszyny-z-serwerem /U:użytkownik-z-uprawnieniami-do-serwera /P:hasło-użytkownika

 

Publikowanie aplikacji – Azure App Services

Do opublikowania aplikacji będzie potrzebny plik z profilem publikowania. Znajdują się tam parametry, jakie trzeba podać przy wywołaniu PersonalFilesApi.deploy.  

 

Są to:

publishUrl,

msdeploySite,

userName,

userPWD.

 

Wywołanie komendy:

PersonalFilesApi.Deploy.cmd /y "/m:https://publishUrl/MsDeploy.axd?Site=msdeploySite" -allowUntrusted /u:"userName" /p:"userPWD" /a:Basic

 

Przykładowe wywołanie dla profilu:

<publishProfile

profileName="PersonalFiles - Web Deploy"

publishMethod="MSDeploy"

publishUrl="personalfiles.scm.azurewebsites.net:443"

msdeploySite="PersonalFiles"

userName="$PersonalFiles"

userPWD="GTiv8TSrsCe4Z5ugbyK6r5rSDDqySZhZo5vd3Yno8T5jY"

destinationAppUrl="http://personalfiles.azurewebsites.net"

SQLServerDBConnectionString=""

mySQLDBConnectionString=""

hostingProviderForumLink=""

controlPanelLink="http://windows.azure.com"

webSystem="WebSites">

</publishProfile>

 

PersonalFilesApi.deploy.cmd /y "/m:https://personalfiles.scm.azurewebsites.net/MsDeploy.axd?Site=PersonalFiles" -allowUntrusted /u:"$PersonalFiles" /p:"GTiv8TSrsCe4Z5ugbyK6r5rSDDqySZhZo5vd3Yno8T5jY" /a:Basic