Czas pracy > Definiowanie wzorców czasu pracy

Drukuj

Definiowanie wzorców czasu pracy

Wzorce czasu pracy służą do inicjalizacji kalendarzy powtarzalną serią wzorców dni.

1.W oknie kartoteki Obiekty kalendarzowe wskaż podkatalog katalogu Wzorce czasu pracy (lub utwórz nowy podkatalog, w którym dodasz wzorzec czasu pracy).

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Wzorzec czasu pracy podaj:

Nazwę wzorca.

Skrót nazwy wzorca.

Z rozwijanej listy wybierz, od którego dnia w kalendarzu domyślnie rozpoczynana będzie inicjalizacja harmonogramem.

4.Kliknij przycisk b_dodaj_s.

5.W oknie Dodawanie składowych do wzorca czasu pracy wskaż kolejno Wzorce czasu pracy lub Wzorce dni składające się na dany wzorzec czasu pracy i potwierdź ich dodanie przyciskiem Dodaj.

6.Aby zakończyć dodawanie kliknij przycisk Zamknij.

7.Ustaw kolejność Składowych wzorca czasu pracy metodą przeciągnij i upuść zgodnie z planowanym harmonogramem pracy.

8.Kliknij przycisk Zapisz.