Dokumenty > Raporty > Dane do sprawozdania GUS Z-12

Drukuj

Dane do sprawozdania GUS Z-12

Raport Dane do sprawozdania GUS Z-12 ułatwia zebranie informacji potrzebnych do przygotowywanego dla Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów za dany okres sprawozdawczy. Raport zapisuje dane w do pliku .csv, który można wczytać w aplikacji GUS.

 

W celu poprawnego wygenerowania danych okresy, za które generujemy dane do GUS powinny być zamknięte.

 

Dane do raportu pobierane są wg okresu bazowego.

 

Program nie obsługuje pracowników z zawieszoną emeryturą, którzy pracują. Pracownicy będący emerytami, wykazywani są w pliku .csv generowanym z programu. Należy samodzielnie zweryfikować czy pracownicy-emeryci mają zawieszoną emeryturę i w związku z tym należy ich ująć w sprawozdaniu.

 

Wykonanie raportu

Raport można wykonać z okna Pracownicy.

Po wybraniu raportu Dane do sprawozdania GUS Z-12 uruchamiane jest okno parametrów raportu.

W oknie należy wybrać rok, za który powinny być wygenerowane dane oraz wskazać ścieżkę do pliku, w którym zostaną zapisane dane.

 

dok_rap_81

 

Po wykonaniu raportu wyświetli się informacja o wygenerowanym pliku i brakujących danych dla poszczególnych pracowników. Należy zweryfikować i uzupełnić brakujące dane, a następnie ponownie wygenerować plik sprawozdania.

 

Dodatkowo na końcu raportu zaprezentowane są dane do sekcji A sprawozdania.

 

dok_rap_82

 

Wygenerowany plik .csv należy wczytać do aplikacji GUS, gdzie również można poprawić dane.

 

Uwzględnienie modyfikacji wprowadzonych przez użytkownika

W celu wyodrębnienia pracowników spełniających kryteria badania wprowadzono nowe klasy zdarzeń w katalogu GUS:

GUS Z-12 Nieobecności powyżej 10 dni

GUS Z-12 Nieobecności powyżej 2 dni

 

W celu prawidłowego przygotowania danych do sprawozdania wprowadzono nowe klasy elementów:

GUS Z-12 Dodatki za pracę zmianową

GUS Z-12 Nagrody i premie uznaniowe

GUS Z-12 Premie regulaminowe

GUS Z-12 Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny z bieżącego okresu

GUS Z-12 Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny z poprzedniego okresu

GUS Z-12 Wynagrodzenia zasadnicze brutto za czas nominalny z bieżącego okresu

GUS Z-12 Wynagrodzenia zasadnicze brutto za czas nominalny z poprzedniego okresu

 

Własne zdarzenia i elementy należy dodać do powyższych klas, aby były uwzględnione w sprawozdaniu GUS Z-12.

 

Pola mające wpływ na poprawność danych

 

Jeśli po zaimportowaniu pliku .csv w aplikacji GUS niektóre wartości wypełniane na podstawie słowników są puste sprawdź, czy w programie Symfonia ERP Kadry i Płace wypełnione zostały wartości atrybutów elementów słowników przechowujące kod/symbol GUS.

Dodawane przez użytkownika elementy słowników domyślnie mają ustawioną wartość atrybutu przechowującego kod/symbol GUS na -1 przez co nie są wykazywane na sprawozdaniu GUS Z-12.

 

W celu umożliwienia prezentacji w Z-12 wymaganych informacji o pracownikach, dane są pobierane z następujących miejsc w programie:

Wiersz

Uwagi

B3

Symbol zawodu wykonywanego – specjalności jest sześciocyfrowym kodem wg Klasyfikacji zawodów i specjalności. Kody należy wpisać w atrybucie Kod zawodu GUS dla elementów słownika Stanowisko.

 

dok_rap_83

 

Po stronie programu nie jest sprawdzana poprawność wprowadzonych kodów zawodu. Weryfikacja poprawności kodów odbywa się po stronie aplikacji GUS.

B4

Symbol płci pobierany jest z Dane osobowe pracownika\ Pracownik\  osobowe\ płeć.

B5

Symbol poziomu ukończonego wykształcenia pobierany jest z Dane osobowe pracownika\ Wykształcenie\ Ukończone szkoły\ wykształcenie.

Predefiniowane elementy słownika Wykształcenie mają uzupełniony atrybut symbol GUS. W przypadku dodania własnych elementów należy uzupełnić atrybut symbol GUS.

B6

Symbol rodzaju umowy o pracę pobierany jest z Umowy\ Umowy o pracę\ Umowa o pracę\ stosunek pracy.

Predefiniowane elementy słownika Rodzaj stosunku pracy mają uzupełniony atrybut symbol GUS. W przypadku dodania własnych elementów należy uzupełnić atrybut symbol GUS. Dla umowy na zastępstwo symbol GUS jest automatycznie zmieniany w pliku na symbol umowy na czas określony.

B7

Symbol czasu pracy pobierany jest z zestawu Dane osobowe pracownika\ GUS\ System czasu pracy.

Predefiniowane elementy słownika System czasu pracy mają uzupełniony atrybut kod GUS. W przypadku dodania własnych elementów należy uzupełnić atrybut kod GUS.
Jeżeli wszystkich pracowników w firmie obowiązuje ten sam system czasu pracy, można go ustawić w danych firmy jako wartość globalną.

B8

Rok i miesiąc urodzenia pobierany jest z Dane osobowe pracownika\ Pracownik\ Urodzony\ data urodzenia, a następnie konwertowany na format wymagany przez GUS.

B9

Staż pracy ogółem pobierany jest jako suma z Umowy o pracę oraz Dane osobowe pracownika\ Przebieg zatrudnienia u innych pracodawców\ Okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców z uwzględnieniem rodzaj pracy/przerwy i wartością atrybutu okres ub.społeczne ustawioną na TAK.

B10

Staż pracy w jednostce sprawozdawczej pobierany jest z aktualnej umowy o pracę, obowiązującej w miesiącu sprawozdawczym.

C1

Miesięczny wskaźnik wymiaru czasu pracy za październik wyznaczany jest wg wzoru GUS na podstawie kalendarza pracownika.

 

Jeżeli z indywidualnej inicjalizacji kalendarza w programie, wartość Miesięcznego wskaźnika wymiaru czasu pracy za październik przekracza wartość 1,000 wskaźnik jest ustawiany na wartość równą 1,000 i wtedy zmienia się algorytm wyliczenie dla pola Czas przepracowany w godzinach nominalnych, który liczony jest jako liczba dni roboczych razy dobowa norma czasu pracy minus czas nieprzepracowany ogółem.

C2

Liczba dni roboczych w październiku dla pracownika jest pobierana z kalendarza firmy.

Jeżeli liczba dni roboczych dla pracownika jest inna, należy tę wartość poprawić po stronie aplikacji GUS.

C3

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego pełnego wymiaru czasu pracy wyliczany jest jako iloczyn dobowej normy czasu pracy i 5 dni roboczych w tygodniu.

C4

Czas faktycznie przepracowany w godzinach nominalnych wyliczany jest jako czas pracy z kalendarza minus czas zdarzeń nieobecności.

C5

Czas faktycznie przepracowany w godzinach nadliczbowych wyliczany jest na podstawie klas:

GUS Godziny nadliczbowe z bieżącego okresu,

GUS Godziny nadliczbowe z poprzedniego okresu.

C6

Czas nieprzepracowany ogółem – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone wyliczany jest na podstawie klasy Nieobecności.

C7

Czas nieprzepracowany w tym opłacony tylko przez zakład pracy wyliczany jest na podstawie klas:

GUS Nieobecności całodzienne opłacone przez zakład,

GUS Nieobecności godzinowe opłacone przez zakład,

oraz pobierane z elementów kadrowych Rozliczenie zasiłku i Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem z uwzględnieniem atrybutu finansowane przez zakład ustawionym na TAK.

C8

To suma pól C9 i C13.

C9

Wynagrodzenia za czas nominalny razem wyliczane są jako suma wynagrodzenia zasadniczego, dodatków za pracę zmianową i premii regulaminowych oraz klas:

GUS Z-12 Wynagrodzenie osobowe brutto za czas nominalny z bieżącego okresu,

GUS Z-12 Wynagrodzenie osobowe brutto za czas nominalny z poprzedniego okresu.

C10

Wynagrodzenia zasadnicze wyliczane są na podstawie klas:

GUS Z-12 Wynagrodzenie zasadnicze brutto za czas nominalny z bieżącego okresu,

GUS Z-12 Wynagrodzenie zasadnicze brutto za czas nominalny z poprzedniego okresu.

C11

Dodatki za pracę zmianową wyliczane są na podstawie klasy GUS Z-12 Dodatki za pracę zmianową.

C12

Premie regulaminowe wyliczane są na podstawie klasy GUS Z-12 Premie regulaminowe.

 

Premia kwartalna (w wysokości 1/3) i nagroda roczna (w wysokości 1/12) są uwzględniane w premiach regulaminowych, jeżeli element Składnik kwartalny wypłacony za i Składnik roczny wypłacony za w elementach słownika Rozliczanie skł. Okresowych ma dla danego elementu słownika ustawiony atrybut Premia regulaminowa na TAK. Domyślnie wszystkie elementy słownika Rozliczanie skł. Okresowych mają ustawiony atrybut Premia regulaminowa na TAK.

C13

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wyliczane jest na podstawie klas:

GUS Godziny nadliczbowe z bieżącego okresu,

GUS Godziny nadliczbowe z poprzedniego okresu.

D1

Roczny wskaźnik wymiaru czasu pracy wyliczany jest wg wzoru GUS na podstawie kalendarza pracownika.

 

Jeżeli z indywidualnej inicjalizacji kalendarza w programie, wartość Rocznego wskaźnika wymiaru czasu pracy przekracza wartość 12,000 wskaźnik jest ustawiany na wartość równą 12,000 i wtedy zmienia się algorytm wyliczenie dla pola Czas przepracowany w godzinach nominalnych, który liczony jest jako roczna liczba godzin obowiązkowego pełnego wymiaru czasu pracy minus czas nieprzepracowany ogółem.

D2

Liczba dni roboczych w roku dla pracownika pobierana jest z kalendarza firmy.

Jeżeli liczba dni roboczych dla pracownika jest inna, należy tę wartość poprawić po stronie aplikacji GUS.

D3

Roczna liczba godzin obowiązkowego pełnego wymiaru czasu pracy wyliczana jest jako iloczyn dobowej normy czasu pracy i dni roboczych w roku.

D4

Czas faktycznie przepracowany w godzinach nominalnych wyliczany jest jako czas pracy z kalendarza minus czas zdarzeń nieobecności całodziennych.

D5

Czas faktycznie przepracowany w godzinach nadliczbowych wyliczany jest na podstawie klas:

GUS Godziny nadliczbowe z bieżącego okresu,

GUS Godziny nadliczbowe z poprzedniego okresu.

D6

Czas nieprzepracowany ogółem – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone wyliczany jest na podstawie klasy Nieobecności.

D7

Czas nieprzepracowany w tym opłacony tylko przez zakład pracy wyliczany jest na podstawie klas:

GUS Nieobecności całodzienne opłacone przez zakład,

GUS Nieobecności godzinowe opłacone przez zakład,

oraz pobierane z elementów kadrowych Rozliczenie zasiłku i Rozliczenie zasiłku związanego z rodzicielstwem z uwzględnieniem atrybutu finansowane przez zakład ustawionym na TAK.

D8

Czas nieprzepracowany w tym opłacony za przestoje ekonomiczne wyliczany jest z elementu liczba godzin przestoju.

D9

Liczba dni urlopów wypoczynkowych wykorzystanych w roku wyliczana jest z elementów:

Rozliczenie urlopu wypoczynkowego,

Rozliczenie urlopu.

D10

To suma pól D11 i D14.

D11

Wynagrodzenie za czas nominalny razem wyliczane jest na podstawie klas:

GUS Z-12 Wynagrodzenie zasadnicze brutto za czas nominalny z bieżącego okresu,

GUS Z-12 Wynagrodzenie zasadnicze brutto za czas nominalny z poprzedniego okresu,

GUS Z-12 Wynagrodzenie osobowe brutto za czas nominalny z bieżącego okresu,

GUS Z-12 Wynagrodzenie osobowe brutto za czas nominalny z poprzedniego okresu,

GUS Z-12 Dodatki za pracę zmianową,

GUS Z-12 Premie regulaminowe,

GUS Z-12 Nagrody i premie uznaniowe.

D12

Premie regulaminowe wyliczane są na podstawie klasy GUS Z-12 Premie regulaminowe.

 

Premie kwartalne i nagroda roczna są uwzględniane w premiach regulaminowych, jeżeli element Składnik kwartalny wypłacony za i Składnik roczny wypłacony za w elementach słownika Rozliczanie skł. Okresowych ma dla danego elementu słownika ustawiony atrybut Premia regulaminowa na TAK. Domyślnie wszystkie elementy słownika Rozliczanie skł. Okresowych mają ustawiony atrybut Premia regulaminowa na TAK.

D13

Nagrody i premie uznaniowe wyliczane są na podstawie klasy GUS Z-12 Nagrody i premie uznaniowe.

D14

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wyliczane są na podstawie klas:

GUS Godziny nadliczbowe z bieżącego okresu,

GUS Godziny nadliczbowe z poprzedniego okresu.

D15

Honoraria – mające charakter wynagrodzenia pracowniczego wyliczane są na podstawie klasy GUS Honoraria – umowa o pracę.

D16

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej wyliczane jest na podstawie elementu Trzynastka, jeżeli w zestawie Dane firmy\ GUS\ Symbol Finansowania Firmy jest ustawiona wartość: jednostka budżetowa, gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej lub zakład budżetowy.

D17

Pole nie jest obsługiwane.