Wiadomości podstawowe > Przetwarzanie danych > Zestawienia, Opcje

Drukuj

Zestawienia, Opcje

Opcje zestawienia można ustalić w oknie wyświetlanym przed wykonaniem zestawienia, lub po kliknięciu przycisku Opcje w oknie zestawienia. Poniżej przedstawiono możliwe opcje, dla pewnych zestawień dostępne są tylko niektóre z nich:

Domyślnie używaj ostatnich ustawień - jeśli pole to jest zaznaczone, to podczas tworzenia zestawienia nie będzie wyświetlane okno ustalania parametrów - użyte zostaną poprzednie wartości. Ustawienie to można zmienić korzystając z przycisku Opcje w oknie zestawienia.

Podsumowanie co - pole to umożliwia wybór kryterium grupowania danych. Dla każdej grupy danych zostanie wykonane podsumowanie cząstkowe. Zaznaczenie pola wyboru Pokazuj tylko podsumowania powoduje wybór prezentacji danych w układzie tylko podsumowania, usunięcie zaznaczenia - w układzie dane pełne.

Pokazuj zaokrąglenia kwot - program pokazuje wszystkie kwoty zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. W zestawieniu podsumowanie jest wykonywane bez zaokrągleń, a zaokrąglana jest dopiero otrzymana suma - stąd mogą wystąpić rozbieżności. Jeśli pole to będzie zaznaczone, wówczas pojawi się dodatkowy wiersz prezentujący różnice wynikające z zaokrągleń, i nie będzie rozbieżności między sumą prezentowaną w zestawieniu i obliczoną na podstawie wartości w kolumnach.

Sortuj dane według pola - dane zestawienia mogą być porządkowane według wartości dowolnego z pól zawartych w tym zestawieniu, w porządku malejącym lub rosnącym.

Zestawienie pomocnicze - pole to umożliwia wybór jednego spośród dostępnych zestawień pomocniczych - zestawień, które można wykonać dla jednej, wybranej pozycji zestawienia.

Zestawienie użytkownika - pole to umożliwia wybranie do zestawienia dokumentów wystawionych przez określonego użytkownika; jeśli jest puste, wybrane będą wszystkie dokumenty spełniające pozostałe kryteria wyboru niezależnie od osoby wystawiającej.

Zestawienie za okres - pole to umożliwia ustalenie okresu, którego dotyczy zestawienie. Można to zrobić podając daty graniczne lub wybierając odpowiedni okres z listy: Dzisiaj, Wczoraj, Bieżący kwartał, Bieżący rok, Ostatnie 30 dni, Ostatnie 60 dni, Ostatnie 90 dni, Ostatni rok - 12 mies.  

Zestawienie za dzień - w oknie zestawienia Należności i zobowiązania za okres dostępnym w Zestawieniach w kartotece pieniędzy dostępna jest opcja: Zestawienie na dzień. Prezentuje ono stan należności i zobowiązań na dany dzień, wybrany z rozwijanego kalendarza.

Zestawienie dla rejestru - pole to umożliwia wybór jednego ze zdefiniowanych rejestrów płatności. Po wybraniu konkretnego rejestru zestawienie będzie obejmować tylko operacje z tego rejestru.

Zestawienie dla jednostki - opcja ta, dostępna w zestawieniach z kartoteki Towary, umożliwia wybór jednostki miary, w której podawane będą ilości towarów w zestawieniach. Jednostki ewidencyjna, dodatkowa 1 i dodatkowa 2 odpowiadają jednostkom zdefiniowanym w oknie towaru (strona Inne); jednostka historyczna oznacza, że ilości towarów w zestawieniu będą prezentowane w takich jednostkach, jakie zostały podane w wybranych dokumentach.

Zestawienie według daty - opcja ta, dostępna w zestawieniach z kartotek Sprzedaż, Zakup, Kontrahenci, Pieniądze, umożliwia wybieranie danych do zestawienia według daty wystawienia dokumentu lub według terminu płatności.

Zestawienie na dzień - opcja ta, dostępna w zestawieniu Stany magazynowe towarów na dzień z kartoteki Towary, umożliwia określenie dnia, którego dotyczyć ma zestawienie. Po kliknięciu przycisku otwiera się okno kalendarza.

Kwoty prezentowane w - w zestawieniach używane są wartości w złotych pobrane lub wyliczone na analogicznych zasadach, jak na formatce rozrachunku w wartościach złotówkowych. Możliwe jest wykonanie zestawienia w wartościach z walut oryginalnych (z symbolem waluty).

Wartość w cenach sprzedaży - opcja ta, dostępna w zestawieniu Stany magazynowe towarów na dzień z kartoteki Towary, umożliwia określenie typu (A, B, C, D) i rodzaju (NETTO, BRUTTO) ceny sprzedaży, według której obliczana będzie wartość towarów, oraz waluty, w której liczona będzie ta wartość. Przycisk Waluty w ramce wyboru waluty otwiera okno słownika walut, umożliwiając wpisanie do niego nowej waluty.

Prezentuj stany zerowe - jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas w zestawieniu będą prezentowane także informacje dotyczące towarów o stanach zerowych.

Dostawy tworzone przed - opcja ta, dostępna w zestawieniu Towary zalegające w magazynach z kartoteki Towary, umożliwia określenie daty granicznej do wybierania dostaw. Po kliknięciu przycisku otwiera się okno kalendarza.

Zestawienie dla magazynu - pole to umożliwia wybór jednego ze zdefiniowanych dla firmy magazynów. Po wybraniu magazynu zestawienie będzie obejmować tylko operacje dotyczące tego konkretnego magazynu.  

 

W zestawieniach dokumentów handlowych, w których występują podsumowania według rejestru dokumentu, sumowanie to odbywa się według rejestru ustawionego na poziomie dokumentu, a rejestry ustawione dla pozycji dokumentu są ignorowane. Możliwość przekazywania kwoty dokumentu do więcej niż jednego rejestru wymaga również zmiany tworzenia klucza rejestru, według którego dokonywane jest uzgodnienie w programie Finanse i Księgowość przy przekazywaniu danych przez pliki tekstowe w Formacie 3.0. W wyniku tego użytkownicy wymieniający dane w Formacie 3.0 będą poproszeni przez program o ponowne uzgodnienie rejestrów VAT podczas importu danych do programu Finanse i Księgowość.

 

Jeśli to okno jest wywoływane przy wykonywaniu Wykresów, to pojawia się w nim lista parametrów filtrujących dane wysyłane do Wykresów.

Dla zestawień Płatności dane są przedstawiane wyłącznie w złotych polskich.