Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym > Tworzenie wzorca parametru 

Drukuj

Wzorce parametrów - tworzenie

1.Należy otworzyć okno kartoteki Ustawienia, używając przycisku Ustawienia, menu (Kartoteki > Ustawienia) lub klawiszy skrótów (Ctrl+7)

2.Rozwinąć pozycję Współpraca z FK > Parametry księgowań.

3.Wybrać jedną z kategorii Kontrahenci, Pracownicy, Towary, Urzędy. W ramce po prawej stronie okna wyświetli się lista zdefiniowanych dla tej kategorii parametrów księgowań.

4.Kliknąć przycisk Wzorzec. Otworzy się okno prezentujące wzorce parametrów księgowania dla wybranej kategorii.

5.Kliknąć przycisk Nowy

6.Określić nazwę, skrót nazwy i wartość parametru dla nowego wzorca.

7.Kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzony wzorzec lub przycisk Anuluj, by zamknąć okno definiowania wzorców bez zapisywania zmian.