Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym > Parametry księgowania - tworzenie

Drukuj

Parametry księgowania - tworzenie

1.Należy otworzyć okno kartoteki Ustawienia, używając przycisku Ustawienia, menu (Kartoteki > Ustawienia) lub klawiszy skrótów (Ctrl+7)

2.Rozwinąć pozycję Współpraca z FK > Parametry księgowań.

3.Wybrać jedną z dostępnych kategorii (Ogólne, Kontrahenci, Pracownicy, Towary, Urzędy). W ramce po prawej stronie okna wyświetli się lista zdefiniowanych dla tej kategorii parametrów księgowań.

4.Kliknąć przycisk Nowy. W ramce po prawej stronie okna wyświetli się formularz definiowania parametru księgowania.

5.Określić nazwę, skrót nazwy i wartość parametru.

6.Kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzony parametr lub przycisk Anuluj, by zamknąć okno definiowania parametrów bez zapisywania zmian.