Strona startowa

Drukuj

Okno danych towaru - przyciski narzędziowe

Informacje

Po wybraniu tego przycisku można wybrać następujące polecenia:

Rezerwacje kontrahenta

Upusty indywidualne

Upusty ilościowe

Kody obce

Dostawcy towaru

Dostawy towaru (polecenie dostępne dla towaru typu Artykuł)

Rezerwacje towaru

Stany minimalne stany maksymalne

Zamówienia obce (dostępne tylko wtedy, gdy istnieją dokumenty zamówień)

Zamówienia własne (dostępne tylko wtedy, gdy istnieją dokumenty zamówień)

Notatka

 

Wykresy

 

Edytuj

Udostępnia dane towaru do edycji. W trybie edycji przyciski Informacje i Edytuj wymieniają się na Zapisz i Anuluj. Dla towarów typu komplet lub zestaw obok ramki Elementy zestawu/kompletu pojawiają się przyciski Nowy i Usuń, umożliwiające wprowadzanie nowych elementów lub usuwanie istniejących.

 

Notatka

Mały, nieopisany przycisk obok listków wyboru strony otwiera okno redagowania notatki. Można je także otworzyć wybierając polecenie Notatka z listy wyświetlanej po kliknięciu przycisku Informacje. Jeśli dla wybranej pozycji kartoteki jest już zredagowana notatka, zamiast przycisku KW2 obok listków wyboru strony wyświetlany jest spinacz 0SPINACZ2.

 

Przeglądanie listy

Jeśli okno zostało wywołane z listy, w dolnej jego części pojawiają się przyciski służące do przeglądania tej listy. Po zamknięciu okna listy przyciski znikają.

0BRW_12 pierwszy element listy

0BRW_22 poprzedni element listy

0BRW_32 następny element listy

0BRW_42 ostatni element listy

 

Zestawienia

Przycisk ten udostępnia zestawienia, powiązane z oknem towaru.

Sprzedaż towaru za okres

Zestawia dokumenty sprzedaży towaru z podanego okresu. Prezentuje nazwę zestawienia, a dla każdego dokumentu – jego numer i datę wystawienia oraz koszt, zysk i marżę % lub kwoty netto, VAT i brutto w zależności od wyboru użytkownika. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentu sprzedaży, można też wywołać zestawienie Sprzedaż towaru kontrahentom.

 

Sprzedaż towaru kontrahentom

Jest to podsumowanie dokumentów sprzedaży wystawionych w wybranym okresie, pogrupowanych według kontrahentów. Podaje ono: nazwę zestawienia, daty graniczne okresu, którego dotyczy zestawienie, a dla każdego kontrahenta – kod kontrahenta, oraz podsumowanie kwot netto, brutto i zysku. Z okna tego zestawienia można przejść do okna kontrahenta a także wywołać zestawienie Sprzedaż towaru kontrahentowi i Sprzedaż towaru za okres.