Gospodarka magazynowa > Wydawanie towarów z magazynu > Rozliczanie wartości towarów

Drukuj

Rozliczanie wartości towarów w magazynie

Program Handel rozlicza wartość towarów w magazynie według cen rzeczywistych metodami:

FIFO

Program wybiera do realizacji wydań dostawy danego towaru w kolejności od najstarszych do najnowszych (FIFO – ang. First In First Out – pierwsze przyszło pierwsze wyszło).

 

LIFO

Program wybiera dostawy w kolejności od najnowszych do najstarszych (LIFO – ang. Last In First Out – ostatnie przyszło pierwsze wyszło).

 

Bezpośrednie wskazanie dostawy

Podczas wystawiania dokumentu rozchodowego program umożliwia użytkownikowi wskazanie konkretnych dostaw towaru, z których mają pochodzić wydania. Odbywa się to poprzez mechanizm rezerwacji ze wskazaniem dostaw. Rezerwacje takie mają zawsze pierwszeństwo przy określaniu dostaw, z których realizowane są wydania.

 

hmtoggle_plus1Przykład

 

To, według jakich cen rozliczana jest wartość towaru w magazynie, zależy od decyzji użytkownika. W przypadku, gdy towar jest przyjmowany do magazynu na podstawie faktury VAT lub faktury VAT RR zakupu, program podpowiada cenę zakupu netto; w przypadku typu rachunku uproszczonego – cenę zakupu brutto.

Jedna pozycja towarowa rozchodowego dokumentu magazynowego może zdejmować ilości i wartości z kilku różnych dostaw danego towaru. Ilość towaru w pozycji towarowej takiego dokumentu jest równa sumie ilości wydań z poszczególnych wykorzystywanych dostaw towaru, wartość tej pozycji jest równa sumie wartości wydań z tych dostaw. Ponieważ ceny towaru z różnych dostaw mogą być różne, ostateczna cena prezentowana przez program na dokumencie rozchodu jest ceną uśrednioną, obliczoną jako iloraz wartości wydawanego towaru oraz jego ilości.