Jak to zrobić? > Ustawienia > Określanie stawek podatku VAT

Drukuj

Określanie stawek podatku VAT

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części tego okna należy wskazać pozycję Stawki VAT. W prawej części okna pojawi się lista domyślnych stawek VAT.

3.Wybrać na liście pozycję, którą chcemy zmienić.

4.Aby modyfikować stawkę, należy wybrać przycisk Edytuj. Przycisk ten wymieni się na przyciski Zapisz i Anuluj. Ten sam efekt uzyska się klikając dwukrotnie na polu do edytowania.
W kolumnie Wartość należy wpisać wysokość stawki jako ułamek dziesiętny. Po przejściu do następnego pola Nazwa wpisana zostanie treść identyfikująca tę stawkę na listach (wartość stawki w procentach). Stawka może mieć wartość z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, np. 0,1025 czyli 10,25%. Nie można zmienić stawki już użytej na dokumentach i w towarach (wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy).

5.W kolumnie Opis należy wpisać tekst ułatwiający odróżnienie stawek w oknie.

6.W kolumnach Data od, Data do należy wpisać odpowiednio datę początku obowiązywania stawki i datę końca obowiązywania tej stawki.

7.Zaznaczyć pole w kolumnie VAT RR jeśli ta stawka VAT ma być używana w fakturach VAT RR.

8.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

Przy próbie użycia na dokumentach handlowych stawki, której okres obowiązywania jest niezgodny z datą sprzedaży (dokumentu sprzedaży) oraz datą wystawienia dokumentu obcego (dokumentu zakupu), podczas wystawiania faktur pojawi się stosowny komunikat. Wyjątek stanowią faktury wewnętrzne zakupu wystawione do faktur nabycia, na których weryfikowana jest data wejścia do rejestru należnego i aktywność stawek VAT.

 

Usunięcie stawki VAT nie jest możliwe, jeśli został wystawiony dokument w tej stawce VAT. Nie można także usuwać stawek 0%, ZW i NP. Data obowiązywania stawki VAT nie jest sprawdzana w programie dla dokumentów zamówień.