Jak to zrobić? > Ustawienia > Znaczniki - edycja opisu

Drukuj

Znaczniki - edycja opisu

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w lewej części okna wskazać pozycję Znaczniki, a następnie odpowiednią kartotekę. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych znaczników.

3.Wybrać przycisk Edytuj. Przycisk ten wymieni się na przyciski Zapisz i Anuluj. Ten sam efekt uzyska się klikając dwukrotnie na polu do edytowania.

4.W kolumnie Opis należy wpisać tekst pojawiający się przy znaczniku

5.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.