Sprzedaż detaliczna > Okno Promocja okresowa

Drukuj

Okno Promocja okresowa Funkcjonalność dodatkowo płatna

Okno służy do tworzenia w programie promocji okresowych z możliwością wyboru: rodzaju promocji - cenowy, rabatowy, zakresu dat obowiązywania oraz waluty. Ponadto promocje te mogą występować, także, jako zależne od ilości sprzedawanego towaru. Funkcjonalność ta jest dostępna w programie z wprowadzona odpowiednia licencją. Ceny wprowadzone w promocji okresowej są uwzględniane w zestawieniu Cennik towarów dla kontrahenta oraz mogą być wykorzystywane podczas wystawiania dokumentu sprzedaży i zamówienia obcego.

 

W oknie Promocja okresowa, na zakładce Pełny widok widać, dla których kontrahentów i jakich towarów została utworzona promocja. Użytkownik może utworzyć promocję dla wszystkich kontrahentów (przy tym ustawieniu uwzględniani są również kontrahenci niekartotekowi), dla rodzaju kontrahenta lub konkretnego kontrahenta oraz dla towaru lub rodzaju towarów objętych promocją.

 

Okno Pełny widok podzielone jest na części i zawiera następujące pola:

Kod promocji - W polu należy podać unikalny kod identyfikujący tworzoną promocję.

Opis promocji - W polu należy podać nazwę promocji.

Obowiązuje od do - Pole od i pole do muszą być wypełnione. Należy wybrać z kalendarza daty graniczne obowiązywania tworzonej promocji.

cenowa - Po zaznaczeniu tego pola wyboru można wprowadzać tylko ceny obowiązujące dla tej promocji. Podpowiadana jest przez system cena bazowa.

rabatowa - Po zaznaczeniu tego pola wyboru można wprowadzać rabaty obowiązujące dla tej promocji. W zależności od ustawień parametrów pracy z programem, rabaty promocyjne mogą być sumowane, lub ignorowane z rabatami i upustami indywidualnymi dla kontrahenta.

 

Dla tego samego zakresu czasowego można wprowadzić jednocześnie promocje:

dla kontrahenta i rodzaju kontrahenta na ten sam towar oraz

dla kontrahenta i rodzaju kontrahenta na ten sam rodzaj towaru.

 

Nie można wprowadzić dla tego samego przedziału czasowego promocji w następującej kombinacji parametrów:

ten sam kontrahent i ten sam towar

ten sam kontrahent i ten sam rodzaj towarów

ten sam rodzaj kontrahentów i ten sam towar

ten sam rodzaj kontrahentów i ten sam rodzaj towarów

 

W dolnej części okna, w przypadku wybrania zakładki Pełny widok, znajduje się tabela, podzielona na części: lewa dotyczy wyboru kontrahentów, a prawa - towarów.

Dla wszystkich kontrahentów - Zaznaczenie tego pola powoduje przypisanie tworzonej promocji wszystkim kontrahentom, także incydentalnym (którzy nie są umieszczeni w kartotece kontrahentów).

Kontrahenci - Po zaznaczeniu tego pola wyboru użytkownik ma możliwość wybrania dowolnych kontrahentów z listy rozwijanej. Promocja dla wybranego kontrahenta ma wyższy priorytet niż przypisana do grupy kontrahentów.

Rodzaje kontrahentów - Po zaznaczeniu tego pola wyboru użytkownik ma możliwość wybrania całego rodzaju kontrahentów z listy rozwijanej.

Kod - Z listy rozwijanej należy wybrać kod kontrahenta lub kod rodzaju kontrahentów.

Nazwa - W polu widoczna jest nazwa kontrahenta (pojawia się wyłącznie po zaznaczeniu pola wyboru kontrahenci).

Towary - Po zaznaczeniu tego pola wyboru użytkownik ma możliwość wybrania dowolnych towarów z listy rozwijanej. Promocja dla wybranego towaru ma wyższy priorytet niż przypisana do rodzaju towarów.

Rodzaje towarów - Po zaznaczeniu tego pola wyboru użytkownik ma możliwość wybrania całego rodzaju towarów z listy rozwijanej.

Kod - Z listy rozwijanej należy wybrać kod towaru lub kod rodzaju towarów.

Nazwa - W polu widoczna jest nazwa towaru (pojawia się wyłącznie po zaznaczeniu pola wyboru towary).

Cena - W tym polu należy podać cenę towaru obowiązującą w tej promocji.

Rabat - W tym polu należy wpisać rabat obowiązujący w tej promocji (może być z minusem).

Waluta - Z listy rozwijanej należy wybrać walutę.

 

Przycisk Nowy otwiera nową pozycję listy rozwijanej, przycisk Usuń usuwa bieżącą (podświetloną) pozycję z listy.

 

Wymienione powyżej pola występują w oknie promocji niezależnej od ilości sprzedawanych towarów. W przypadku promocji zależnych od ilości towarów, opis dodatkowych pól znajduje się w oddzielnym temacie – Promocje okresowe zależne od ilości.

 

Zobacz także:

Operacje okna Promocji okresowej

Promocje okresowe mieszane, zależne od ilości