Raporty graficzne > Okno graficznej prezentacji danych > Okno definiowania przedziałów

Drukuj

Okno definiowania przedziałów

Polecenie definiowania przedziałów jest aktywne w przypadku zestawień należności i zobowiązań.

Polecenie Definiowanie przedziałów można otworzyć z menu kontekstowego dostępnego pod lewym przyciskiem myszy komputerowej na elemencie tabeli przestawnej Okresy przeterminowania. Element ten może być użyty jako filtr tabeli,jako wiersz lub kolumna.

 

W oknie polecenia widoczne są kolumny:

nazwy przedziału,

od: - zawierająca początkową wartość przedziału (dla pierwszego przedziału musi pozostać pusta),

do: - zawierająca końcową wartość przedziału (dla ostatniego przedziału musi pozostać pusta)

 

Aby utworzyć kolejny przedział:

1.Uzupełnij wartość pola Do:  dla ostatniego przedziału.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

 

Aby usunąć ostatni przedział:

1.Kliknij przycisk Usuń.

 

Jeśli po zatwierdzeniu zmian wprowadzone zmiany w definicji przedziałów nie są widoczne na tabeli przestawnej, wybierz z menu podręcznego polecenie Odśwież dane.