Wiadomości podstawowe > Okna programu > Okna dialogowe

Drukuj

Okna dialogowe

Są to okna służące do wprowadzania dodatkowych informacji, niezbędnych do wykonania polecenia.

 

Do przedstawiania informacji w oknach dialogowych używa się standardowych elementów takich jak:

Pole tekstu

Pole to służy do wprowadzania tekstu z klawiatury. Aby wpisać informacje do pola tekstu - należy wybrać pole i wpisać tekst.

Pole wyboru

Pole to reprezentuje opcję, którą można włączyć lub wyłączyć.

Pole opcji

Pole to reprezentuje wybór spośród wzajemnie wykluczających się możliwości Tylko jedno pole z grupy może być włączone. Aby wybrać opcję kliknąć pole opcji lub przycisnąć Alt+podkreślona litera w nazwie pola.

Pole listy

Pole to wyświetla listę pozycji, z których można wybrać jedną. Specjalny rodzaj Pola listy to Pole listy opuszczanej. Zawiera ono przycisk B_ARRDN2, który "opuszcza" listę pozycji.

Pole kombinowane

Pole to łączy cechy pola listy i pola tekstu tj. można do niego wprowadzić tekst bezpośrednio z klawiatury lub wybrać z listy.

Przycisk

Jest to element ekranu imitujący klawisz, który można wybrać za pomocą myszy, wywołując tym samym określoną akcję. Typowe przyciski to OK i Anuluj. Kliknięcie OK zatwierdza wprowadzone dane i wykonuje polecenie. Kliknięcie Anuluj cofa zmiany, zamyka okno dialogowe i nie wykonuje polecenia.