Strona startowa

Drukuj

Dialog Kopia bezpieczeństwa: odtwarzanie danych

W tym oknie dialogu należy ustalić parametry przeprowadzenia odtwarzania danych firmy.

 

Plik archiwum
W tym polu należy wpisać nazwę pliku kopii bezpieczeństwa wraz ze ścieżką dostępu. Można wybrać przycisk polecenia Przeglądaj... i w otwartym oknie systemowego dialogu Plik archiwum wybrać odpowiednie parametry ścieżki dostępu.

 

Hasło archiwum
W tym polu należy wpisać ciąg znaków, stanowiących hasło zabezpieczające dane, jeżeli było ono zastosowane podczas archiwizacji. Hasło ma na celu zabezpieczenia danych z archiwum przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odtworzenie zarchiwizowanych danych bez znajomości hasła jest niemożliwe.

 

Lokalizacja pamiętana w archiwum
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje odtworzenie danych w tej samej lokalizacji, w której znajdowały się w momencie tworzenia kopii bezpieczeństwa. Informacja ta jest zapisana w pliku archiwum.

 

Lokalizacja danych
Ten przycisk jest dostępny tylko po wyczyszczeniu pola wyboru Lokalizacja pamiętana w archiwum. Jego wybranie otwiera okno dialogu Lokalizacja danych dla bazy Btrieve, w którym można wskazać katalog z danymi firmy.

 

Wykonaj
Po wybranie tego przycisku program otwiera okno dialogu Odtwarzanie danych i kopiuje dane z archiwum do wskazanej lokalizacji. Po zakończeniu operacji wyświetla się komunikat o odtworzeniu danych firmy.

 

Anuluj
Wybranie tego przycisku zamyka dialog pozostawiając otwarte okno programu "bez firmy".

 

Pomoc
Wybranie tego przycisku otwiera okno pomocy kontekstowej.

 

Operacja odtworzenia danych nie powinna być przerywana. Po przerwaniu procesu w trakcie odtwarzania wszystkie dane mogą być niepoprawne i nie wolno z takimi danymi pracować. W przypadku niepowodzenia należy powtórzyć operację odtwarzania danych.

Odtworzenie danych z kopii bezpieczeństwa powoduje odtworzenie wszystkich danych firmyy. Oznacza to utratę wszystkich informacji wprowadzonych po sporządzeniu aktualnie odtwarzanej kopii bezpieczeństwa.