Gospodarka magazynowa > Wydawanie towarów z magazynu > Obliczanie wartości wydanego towaru

Drukuj

Obliczanie wartości wydanego towaru

Jedna pozycja towarowa dokumentu rozchodu magazynowego może zdejmować ilości i wartości z kilku różnych dostaw danego towaru. Ilość towaru w pozycji towarowej takiego dokumentu jest równa sumie ilości wydań z poszczególnych wykorzystanych dostaw towaru, wartość tej pozycji jest równa sumie wartości wydań z tych dostaw. Ponieważ ceny towaru z poszczególnych dostaw mogą być różne, ostateczna cena prezentowana przez program na dokumencie rozchodu jest ceną uśrednioną, obliczoną jako iloraz wartości wydawanego towaru oraz jego ilości. Użytkownik może zawsze obejrzeć dokładne dane dotyczące ilości, cen i wartości konkretnych dostaw z których zrealizowane zostały wydania dla danej pozycji towarowej. Jeśli istnieje taka potrzeba dane te mogą być także zaprezentowane na wydruku dokumentu.

 

Wydanie towaru z danej dostawy dotyczy zarówno określonej ilości jak i określonej wartości towaru. Po podaniu przez użytkownika ilości wydania z dostawy (bądź przy pracy z domyślnymi parametrami po określeniu tej ilości przez program), wartość wydania obliczana jest w następujący sposób:

1.Program oblicza cenę towaru jako iloraz jego bieżącej wartości i bieżącej ilości z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

2.Program oblicza wartość wydania mnożąc ilość wydawaną przez obliczoną cenę i zaokrąglając otrzymaną wartość do dwóch miejsc po przecinku.

 

Po zatwierdzeniu wydania (wystawieniu dokumentu) ilość towaru w danej dostawie zmniejszana jest o ilość wydania, a wartość dostawy - o obliczoną w podany sposób wartość wydanego towaru. Efekty działania tego algorytmu są zauważalne jedynie w sytuacji, gdy cena jednostki towaru w danej dostawie posiada więcej miejsc znaczących po przecinku niż dwie – z sytuacją tą najczęściej można mieć do czynienia przy rejestracji dokumentów zakupu wystawionych w cenach brutto.

 

hmtoggle_plus1Przykład I - Dokument zakupu wystawiony w cenach netto
hmtoggle_plus1Przykład II - Dokument zakupu wystawiony w cenach brutto