Wiadomości podstawowe > Okna programu > Główne okno programu

Drukuj

Główne okno programu

Okno to reprezentuje cały program. Wszystkie okna prezentujące przetwarzane dane, okna dialogowe, informacyjne itp. pojawiają się wewnątrz niego. Wygląd tego okna zależy od trybu pracy programu oraz od uprawnień pracującego z programem użytkownika.

 

hmtoggle_plus1Główne elementy okna

 

Tryb pracy "bez firmy"

Podczas pracy w tym trybie można wykonywać wszystkie podstawowe czynności związane z administrowaniem danymi firmy, natomiast dane żadnej z firm nie są udostępnione do pracy. Program pracuje w tym trybie w następujących sytuacjach:

po uruchomieniu programu - jeśli do programu nie została dołączona żadna firma, lub po wybraniu w oknie dialogowym Otwieranie firmy przycisku Anuluj.

po wybraniu polecenia Koniec pracy z firmą z menu Firma.

podczas wykonywania czynności wymagających zakończenia pracy z firmą, takich jak tworzenie lub odtwarzanie kopii bezpieczeństwa.

 

W tym trybie pasek menu programu zawiera:

hmtoggle_plus1Firma
hmtoggle_plus1Okno
hmtoggle_plus1Pomoc

 

Tryb pracy "firma"

Podczas pracy w tym trybie dane wybranej firmy zostają udostępnione do pracy. Program pracuje w tym trybie po prawidłowym podaniu nazwy użytkownika i hasła w oknie Otwieranie firmy.

 

W tym trybie pasek menu programu zawiera:

hmtoggle_plus1Firma
hmtoggle_plus1Kartoteki
hmtoggle_plus1Aktywacja
hmtoggle_plus1Okno
hmtoggle_plus1Pomoc