Administracja > Wymiana danych > Format 2.0 - import

Drukuj

Format 2.0 - procedura importu

Format 2.0 nie jest już rozwijany i może nie obsługiwać wszystkich rodzajów danych.

 

W formacie tym dane dotyczące kolejnych pozycji kartoteki zapisywane są w osobnych liniach pliku tekstowego. Pierwsza linia tego pliku może zawierać nazwy pól. Poszczególne pola danych rozdzielone są separatorami pól. Pola tekstowe (które mogą zawierać dowolne znaki, także takie, które zostały zdefiniowane jako separatory pól) są ujęte w ograniczniki tekstu. Można także określić sposób kodowania polskich znaków: Windows lub DOS.

0FORMAT22

 

Aby wprowadzić do kartotek towarów, kontrahentów, pracowników i urzędów programu Handel dane pochodzące z innego programu należy

1.Przygotuj plik tekstowy w formacie czytelnym dla programu Handel.

2.W głównym oknie programu wybierz z menu Firma polecenie Import danych.

3.Wskaż rodzaj importu danych.

4.Określ format odczytu danych.

hmtoggle_plus1Ustawienia importu w Formacie 2.0

5.Określ lub wybrać schemat importu danych.

hmtoggle_plus1Tworzenie odwzorowania importowanych pól

6.Wybrać przycisk OK.

 

Może się zdarzyć, że w czasie przeprowadzania importu program stwierdzi zdublowane identyfikatory rekordu lub zdublowane pole z bazy danych, które powinny być uzupełnione w sposób unikalny. Otworzy się wówczas okno dialogowe Istniejący rekord umożliwiające dalsze postępowanie.

 

Po pomyślnym zakończeniu importu program sporządzi i wyświetli okno statystyki opisującej przebieg operacji importu.