Wiadomości podstawowe > Dokumenty

Drukuj

Dokumenty

Wspomaganie działalności handlowej przez program Handel polega na ułatwieniu wystawiania dokumentów rejestrujących zdarzenia gospodarcze. Dlatego też dokumenty handlowe i magazynowe a także dokumenty płatności oraz zasady ich wystawiania są centralnymi obiektami w programie.

 

Program obsługuje dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe i dokumenty zakupu. Są one zgrupowane w odrębnych kartotekach, nazwanych odpowiednio: Sprzedaż, Magazyn, Zakup. Dokumenty w trakcie tworzenia są zgrupowane w odrębnej kartotece – Buforze. Zawarte w buforze dokumenty mogą być dowolnie modyfikowane (także usuwane).

 

Dane tworzące dokument

Dane tworzące dokumenty handlowe i magazynowe można podzielić na: dane podstawowe (nagłówek dokumentu), dane o towarach, dane o płatnościach (w tym rozliczenie podatku VAT - o ile ma on w danym przypadku zastosowanie) oraz pozostałe dane.

Dane podstawowe - obejmujące typ dokumentu, jego numer, dane nabywcy i odbiorcy oraz sposób dokonania płatności.

Dane o towarach - obejmujące informacje o każdym z towarów: opis, symbol klasyfikacji PKWiU, PCN, ilość, jednostka miary, cena, stawka VAT (o ile podatek ten ma zastosowanie), wartość oraz podsumowanie zbiorcze.

Dane o płatnościach - dotyczące sposobu regulowania płatności dla wystawionych dokumentów - kwota, płatność (typ płatności), data i opis. Program umożliwia wybór rodzaju płatności oraz rejestracji płatności częściowej.

Rozliczenie podatku VAT - prezentowane są tu stawki podatku VAT,kwoty netto, VAT i brutto dla każdej ze stawek oraz podsumowania tych kwot dla dokumentu.

Dane tworzące nagłówek dokumentu są zawsze widoczne, dane o towarach, płatnościach i dane dodatkowe są umieszczone na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów i stają się widoczne po wybraniu odpowiedniego listka u dołu okna.

 

Powiązania między różnymi kategoriami dokumentów

Wszystkie obsługiwane przez program kategorie dokumentów są ze sobą powiązane. Zależności między nimi obrazuje poniższy schemat:

3ZAL_DOK3

hmtoggle_plus1Wystawianie zewnętrznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych
hmtoggle_plus1Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie dokumentów magazynowych
hmtoggle_plus1Wystawianie dokumentów płatności do dokumentów handlowych
hmtoggle_plus1Rozliczanie dokumentów handlowych istniejącymi płatnościami
hmtoggle_plus1Wystawianie dokumentów handlowych na podstawie zamówień
hmtoggle_plus1Wystawianie zewnętrznych dokumentów magazynowych na podstawie zamówień

 

Łączenie i rozłączanie dokumentów

Program Handel oferuje możliwość tworzenia powiązań pomiędzy dokumentami nie tylko podczas ich tworzenia, ale także dla dokumentów już istniejących. Umożliwia on także rozłączanie powiązanych ze sobą dokumentów (dokumentów magazynowych z handlowymi oraz dokumentów handlowych z zamówieniami) w przypadku, gdy utworzone powiązania są błędne, bez konieczności usuwania lub anulowania jednego ze źle skojarzonych dokumentów.

hmtoggle_plus1Więcej informacji

 

Menu podręczne

W menu podręcznym dokumentów (rozwijanym prawym przyciskiem myszy) można znaleźć dodatkowe przydatne operacje np:

Dla dokumentów zakupu, które w typie dokumentu mają zaznaczone Naliczaj wpłaty na fundusz i pomniejszaj wartość rozrachunku dostępne jest polecenie Wpłaty na fundusze promocji rolnej. Polecenie otwiera okno prezentujące nazwę funduszu, wysokość naliczonych wpłat oraz wartość netto pozycji.

Dla dokumentów sprzedaży i zakupu (oprócz korekt) dostępne jest polecenie Aktualizacja stawek VAT. Polecenie umożliwia zmianę stawek VAT na podstawie danych towarów w kartotece towarów bez zmiany wprowadzonych wcześniej cen.

Dla kontraktów dostępne jest polecenie Kontynuuj kontrakt wg nowych stawek VAT. Polecenie umożliwia zmianę stawki VAT obowiązującej dla towaru w trakcie realizacji kontraktu.

Dla korekty kontraktu dostępne jest polecenie Zwrot częściowy.

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - Dokumenty