Jak to zrobić? > Towary > Dodawanie towaru - procedura

Drukuj

Dodawanie towaru - procedura

1.Wybrać polecenie Towary z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Towary na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Kliknąć przycisk Nowy w prawej części okna kartoteki lub użyj klawiszy skrótu Ctrl+plus (z klawiatury numerycznej) . Otworzy się okno nowego towaru.

3.W polu Kod towaru podać unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach wyboru.

4.W polu Nazwa towaru podać pełną nazwę towaru.

5.W polu typ wybrać jeden ze zdefiniowanych w programie typów towarów.

6.W polu kod paskowy wpisać symbol kodu paskowego dla tworzonego towaru (do 40 znaków).

7.W polu jm wybrać jedną ze zdefiniowanych w programie jednostek miary.

8.W polu VAT określić stawkę podatku VAT obowiązującą dla tworzonego towaru.

9.W polu PKWiU określić symbol klasyfikacji dla towaru.

10.W polu Cena bazowa netto podać cenę netto, według której zostanie naliczona cena sprzedaży oraz do której zostanie odniesiony zysk ze sprzedaży.

11.W tabelce określić odpowiednie ceny sprzedaży. Cena może być naliczana na podstawie ceny bazowej i punktów procentowych marży. Jeśli jest to cena walutowa, w obliczeniach zostanie uwzględniony aktualny kurs waluty. Jeśli jest to cena brutto, wówczas naliczona zostanie zgodnie ze stawką VAT podaną w danych towaru. Można wpisać cenę bezpośrednio do pola cena nawet wtedy, gdy jest niezgodna z wykonanymi przeliczeniami. W oknie wystawiania dokumentu będzie podpowiadana cena prezentowana w tej kolumnie. Cenę walutową można wpisać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. W kolumnie o powiązaniu cen domyślnie znaczniki są zaznaczone - ceny sprzedaży są przeliczane na podstawie cen bazowych. Dla każdej ceny można indywidualnie za pomocą znacznika w tej kolumnie włączyć lub wyłączyć przeliczanie ceny na podstawie ceny bazowej.

12.W polu zaokrąglenie cen określić, jak mają być zaokrąglane wynikające z przeliczeń wartości cen.

13.Negocjacja cen - zaznaczenie pola oznacza, że w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży można modyfikować cenę (rabat) sprzedawanych towarów.

14.Wybrać zakładkę Towar lub Ceny. Na wybranej zakładce określa się, czy towar ma podlegać obrotowi magazynowemu, odwrotnemu obciążeniu oraz odliczeniu 50% VAT.
 
Pole towar z odwrotnym obciążeniem zaznacza się dla towaru podlegającego odwrotnemu obciążeniu.
 
Zaznaczenie pola zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie informuje o tym, że towar podlega 50% odliczeniu podatku VAT. Jeśli pole to jest zaznaczone, wówczas we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr „VAT 50%”. Wynikiem zaznaczenia parametru „VAT 50%” jest samoczynne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Pole to widoczne jest dla towarów typu artykuł oraz usługa.

15.Wybrać zakładkę Parametry. Otworzy się strona zawierająca pozostałe dane towaru.

16.W polu Rodzaj można przypisać nowy towar do jednego ze zdefiniowanych w systemie rodzajów

17.W polu znacznik można przypisać towarowi jeden ze zdefiniowanych w systemie znaczników graficznych.

18.Dla zapisania danych nowego towaru wybierz przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.

 

Wskazówka:

Dodatkowo, oprócz tworzenia towaru z poziomu kartoteki, można w dowolnej chwili nacisnąć klawisze Ctrl+T. Zostanie wówczas utworzony towar w głównym rodzaju i głównym katalogu kartoteki towarów. Kombinacja klawiszy Ctrl + plus (z klawiatury numerycznej) w oknie istniejącego towaru tworzy nowy towar w rodzaju i katalogu takim jak istniejący.