Wnioski > Dodawanie nowego wniosku z możliwością rozliczenia podróży służbowej (Delegacja) > Uzupełnianie przejazdów na delegacji zagranicznej

Drukuj

Uzupełnianie przejazdów na delegacji zagranicznej (rozliczenia podróży służbowej)

Po powrocie z delegacji zagranicznej lub w jej trakcie możesz uzupełnić wniosek o przejazdy pomiędzy punktami docelowymi w obrębie całego wydarzenia. Możesz zarejestrować kilka przejazdów, a system wyliczy należną dietę do wypłaty. Zaprezentowany poniżej przykład to delegacja zagraniczna (do Austrii) z uzupełnieniem przejazdów przez kraje tranzytowe (Czechy).

 

Na górze możesz wybrać dzień rozliczenia delegacji. W razie potrzeby może on zostać również później edytowany przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie delegacji.

 

Kliknij przycisk Dodaj przejazd i wprowadź nazwę przejazdu, wybierz z listy kraj docelowy i uzupełnij pozostałe dane:

 

img_epr_122

 

Data rozliczenia delegacji

Na górze możesz wybrać dzień rozliczenia delegacji. W razie potrzeby może on zostać również później edytowany przez osobę odpowiedzialną za rozliczenie delegacji.

 

img_epr_123

 

Czas pracy na delegacji

W sekcji po lewej stronie wprowadź faktyczną datę i godzinę wyjazdu (czas opuszczenia miejscowości określonej jako miejscowość początkowa - miejsce wykonywania pracy zawarte w umowie).

 

Poniżej wprowadź faktyczną datę i godzinę powrotu (czas przyjazdu do miejscowości wskazanej przez pracodawcę jako miejscowość zakończenia podróży - miejsce wykonywania pracy zawarte w umowie).

 

W sekcji po prawej stronie (sekcja podróży zagranicznej) wybierz środek komunikacji.

 

Następnie poniżej wprowadź datę i godzinę opuszczenia kraju. Jest to moment przekroczenia pierwszej granicy (w tym przypadku z granicą Czech).

 

W następnym wierszu uzupełnił datę i godzinę powrotu do kraju, czyli datę oraz godzinę wjazdu do Polski podczas powrotu z delegacji.

 

Poniżej pojawi się podsumowanie czasu podróży z podziałem na podróż krajową oraz zagraniczną.

 

Uzupełni dane o bezpłatnych posiłkach, które zmniejszają wysokość diety do wypłaty dla podróży krajowych oraz zagranicznych:

 

img_epr_124

 

Opcjonalnie możesz załączyć plik z dowodem płatności za uzupełnione diety.

 

Opcjonalnie kliknij Dodaj RCP i uzupełnij:

godzinę wejścia i godzinę wyjścia z pracy na delegacji. Czas pracy uwzględniony jest przy rozliczaniu czasu pracy.

Jeżeli wprowadziłeś delegację trwającą więcej niż jeden dzień, możesz uzupełnić czas obecności w pracy na delegacji na kolejne dni, ponownie klikając przycisk Dodaj RCP.

 

img_epr_125

 

Zwrot kosztów przejazdu

W tym oknie wprowadzane wyłącznie dla przejazdów krajowych

 

Wprowadź cenę biletu za przejazd jeżeli podróżowałeś za pośrednictwem innych środków transportu, podlegających zwrotowi.

W przypadku płatności kartą służbową zaznacz opcję – zapłacono kartą służbową.

 

Uzupełnij liczbę faktycznie przejechanych kilometrów pojazdem podlegającym zwrotowi wg ustalonej kilometrówki.

 

img_epr_126

 

 

Dojazd środkami komunikacji masowej

Wprowadź ilość osób, za które przysługuje ryczałt za dojazdy:

jeżeli wprowadzisz większą wartość niż 1, system policzy tylko 6 zł, jak w przypadku jednej osoby.

jeżeli wpiszesz kwotę udokumentowanych kosztów dojazdu, wartość ryczałtu będzie 0 zł.

 

Wprowadź kwotę udokumentowanych kosztów dojazdów (pamiętaj aby skany dokumentów załączyć jako załączniki do wniosku, w przeciwnym razie, księgowość może zakwestionować te koszty).

img_epr_127

 

Koszt noclegów

Wprowadź ilość noclegów, za które przysługuje ryczałt. Wartość liczna jest jako iloczyn liczby noclegów i 150% dziennej diety. Jeżeli wpiszesz kwotę noclegów potwierdzonych rachunkiem, wartość ryczałtu będzie 0 zł.

 

Wprowadź kwotę udokumentowanych kosztów noclegów (pamiętaj aby skany dokumentów załączyć jako załączniki do wniosku, w przeciwnym razie, księgowość może zakwestionować te koszty).

 

img_epr_128

 

Pobyt w szpitalu

W przypadku pobytu w szpitalu uzupełnij liczbę dni:

 

img_epr_158

 

Sprawozdanie z delegacji oraz zwrot innych udokumentowanych oraz uzasadnionych wydatków

Kliknij przycisk Dodaj wydatek. Wprowadź rodzaj wydatku (np. "Przejazd autostradą") oraz kwotę (pamiętaj aby skany dokumentów załączyć jako załączniki do wniosku, w przeciwnym razie, księgowość może zakwestionować te koszty).

 

W celu dodania kolejnego uzasadnionego wydatku, ponownie kliknij przycisk Dodaj wydatek.

Następnie wybierz Państwo wydatku, wprowadź rodzaj wydatku (nazwę), kwotę oraz datę.

 

Po prawej stronie jest możliwy wybór kursu:

użyj kursu pobranego z NBP – pobierany na dzień przed dniem rozliczenia delegacji

użyj własnego kursu – umożliwia podanie własnego kursu

użyj kursu z zaliczek – pobiera kurs podany podczas wprowadzania zaliczki

img_epr_129

 

Zaliczka

Jeżeli na etapie tworzenia wniosku nie dodałeś zaliczki, twoja zaliczka została odrzucona lub chcesz dodać kolejną zaliczkę możesz to zrobić również z poziomu edycji rozliczenia delegacji.

(Na poniższym zrzucie zaprezentowano przykład z podpiętym wnioskiem o zaliczkę).

 

img_epr_130

 

Przejrzyj podsumowanie rozliczenia i kliknij przycisk Utwórz.

 

img_epr_131

 

Poniżej podsumowania rozliczenia znajdują się również informacje o księgowaniu delegacji.

 

img_epr_132

 

Jeżeli uzupełniłeś wszystkie przejazdy, kliknij przycisk Przekaż do akceptacji.

 

Do czasu zaakceptowania rozliczenia delegacji, możesz jeszcze poprawić rozliczenie klikając przycisk Edytuj rozliczenie.

 

img_epr_133