Migrator > Instrukcja migracji > Handel - weryfikacja danych

Drukuj

Handel - weryfikacja danych

Wystawianie WZ do dokumentu z usługą

Raporty diagnostyczne

Porównywanie wyników zestawień

Porównywanie kartotek

Dokumenty

Ustawienia firmy

Inne uwagi

 

W przypadku migracji standardowej: po pierwszym otwarciu zmigrowanej firmy w programie Handel wyświetlanie jest potwierdzenie o wykonanie raportu Ustal połączenia po migracji. W przypadku pominięcia jego wykonania raport można uruchomić ręcznie z katalogu: Raporty > System > Pomocnicze > Ustal połączenia po migracji.

Wykonanie raportu nie jest wymagane jeśli wykonana została migracja częściowa.

 

W wyniku różnic między programami należy zweryfikować poprawność praw nadanych poszczególnym użytkownikom- np. prawa do wystawiania dokumentów płatności w danym rejestrze.

W Symfonia Handel (H50) prawa znajdują się w Administracja > Użytkownicy > Prawa efektywne.

 

Dokumenty o charakterze Proforma zostaną zmigrowane do kartoteki Zamówienia Obce.

Dokumenty o charakterze Wydanie kontrahentowi zostaną pominięte podczas migracji pełnej, z uwagi na brak odpowiedniego charakteru dokumentu po stronie programu Symfonia Handel H50. Jeżeli na bazie dokumentu Wydanie kontrahentowi był wystawiony inny dokument sprzedaży (np. FVS) zostanie on przeniesiony bez powiązania do dokumentu źródłowego.

 

Zapoznaj się również z ważnymi informacjami o zmianach i specyfice pracy w zmigrowanej firmie. Więcej informacji >>

 

Wystawianie WZ do dokumentu z usługą

Jeśli po migracji, na dokumencie znajduje się tylko towar typu artykuł, ale przed migracją w Symfonia 2.0 typ tego towaru został zmieniony na usługa, wtedy wystawienie WZ do takiego dokumentu nie będzie możliwe i wyświetlony zostanie komunikat:

 

img_mig_52

 

 

 

Raporty diagnostyczne

W programie Symfonia ERP Handel należy uruchomić raporty diagnostyczne (Raporty > System > Diagnostyka). Każdy raportowany błąd (o ile taki się pojawi) należy przeanalizować i potraktować indywidualnie.

Może się tak zdarzyć, że błąd istniał już w wersji źródłowej, ale diagnostyki Symfonia 2.0 Handel go nie wykryły. W takim przypadku należy rozważyć ich naprawę raportem diagnostycznym modułu ERP.

 

Porównywanie wyników zestawień

Porównując analogiczne zestawienia w obu programach należy mieć świadomość, że ich wyniki mogą się od siebie różnić. Ze względu na różne silniki baz danych i pewne różnice w organizacji danych w obydwu liniach, może się zdarzyć, że różne zestawienia mogą prezentować nieco inne wyniki. Oto niektóre z nich:

Sprzedaż za okres - w programie Symfonia Handel, w zestawieniu nie są ujmowane faktury zaliczkowe, a w Symfonia 2.0 Handel są.

Stany magazynowe towarów z zaznaczoną opcją „prezentuj stany zerowe” - w przypadku zestawienia dla konkretnego magazynu obydwa programy działają jednakowo - prezentowane towary ze stanem zerowym, ale tylko te, które mają jakąś historię dostaw w tym magazynie. W przypadku zestawienia dla wszystkich magazynów - w ERP są prezentowane towary ze stanem zerowym, ale tylko te, które mają jakąś historię dostaw, a w Symfonii wszystkie bez względu na historię dostaw.

Pole koszt na zestawieniach dokumentów zakupu nie może być porównywane ponieważ ma odmienne znaczenie: w programie Symfonia 2.0 Handel jest to suma wartości z powiązanych dokumentów PZ, a w linii ERP  wartość z pola koszt na dokumencie zakupu. W większości przypadków, gdy dokumenty zakupu są w całości rozliczone przez dokumenty PZ, również wartościowo, te kwoty się zgadzają, w przeciwnym razie mamy różnice w zestawieniach.

Zestawienie ‘Niezrealizowana sprzedaż’: w Symfonia 2.0 Handel korekty na tym zestawieniu są wykazywane osobno, a w Symfonia Handel łącznie z fakturami korygowanymi. Tak więc w Symfonia Handel dla dokumentu korygowanego w kolumnie ‘ilość do realizacji’ pojawia się kwota z uwzględnieniem korekty, a w kolumnie ‘ilość’ wykazywana jest ilość bez uwzględnienia korekty.

W zestawieniu „Dostawy towaru o stanach niezerowych” są  ujmowane dostawy, których stan bieżący jest większy od 0. W przypadku Symfonia 2.0 Handel  pole „ilość” na zestawieniu prezentuje stan bieżący dostawy (stan handlowy plus rezerwacje), a w przypadku Symfonia Handel tylko stan handlowy.

W programie Symfonia 2.0 Handel, towary z katalogu typu "kosz" nie są ujmowane na zestawieniach wywołanych z kartoteki towarowej. W linii Symfonia takie towary mają status "nieaktywny" i są ujmowane na zestawieniach.

Nie oznacza to, że wymienionych wyżej zestawień nie można użyć do weryfikacji danych. Wystarczy użyć różnych podsumowań i zestawień pochodnych uwzględniających powyższe różnice.

 

Porównywanie kartotek

W procesie migracji przenoszone są rodzaje, katalogi i wszystkie elementy kartotek. Porównując zawartość kartotek należy pamiętać o następujących różnicach w ich organizacji:

Dokumenty zapisane w buforze Symfonii 2.0, w Symfonii nie mają odrębnej kartoteki. Dla odróżnienia od wystawionych dokumentów są prezentowane pochyłą czcionką.

Zamówienia mają odrębne kartoteki: „Zamówienia obce” i „Zamówienia własne”.

Katalogi typu „Kosz” nie są przenoszone do Symfonia Handel. Elementy kartotekowe z kosza „trafiają” do katalogu głównego i oznaczane są jako nieaktywne („wyszarzone” pole kod/numer).

Podczas porównywania zawartości kartotek pomocne mogą okazać się filtry (zakładka „wybory”).

 

Dokumenty

Niektóre uwagi wymienione poniżej również mają wpływ na zawartość (ilość) kartotek lub wyniki zestawień.

 

Koszt operacji handlowej

Dokumenty przeniesione przez mechanizm migracji, posiadają status aktywny oraz nie mają przypisanego znacznika zaimportowany z Symfonia. Przeniesienie w ten sposób dokumentów umożliwia wyliczenie wartości towaru na dokumentach handlowych nie od wartości wyliczonej na podstawie ceny bazowej, a na podstawie powiązanego dokumentu magazynowego.

 

Korekty

W Symfonia 2.0 Handel funkcjonuje rodzaj korekty magazynowej umożliwiający wystawienie jednej korekty przyjęcia lub wydania do kilku dokumentów przyjęć lub wydania. Mechanizm występuje w sytuacji, kiedy np. do jednej faktury sprzedaży mamy utworzone np. 3 dokumenty wydania. Wystawiając korektę sprzedaży do takiej faktury np. do zera, w Symfonia 2.0 Handel mamy możliwość wystawienia pojedynczej korekty wydania pomimo iż były do tej faktury trzy dokumenty wydań. W Symfonia Handel taki obiekt biznesowy nie jest możliwy. Dlatego też, dokumenty korekt wydań i przyjęć, które odnoszą się do więcej niż jednego dokumentu, są dzielone. Jeżeli w Symfonia 2.0 Handel był dokument o kodzie 0001/08/2013-WZK i korygował on trzy dokumenty wydań, to w Symfonia Handel, ta korekta jest dzielona na trzy dokumenty korekt o odpowiednich nagłówkach: 0001/08/2013-WZK, 0001/08/2013-WZK/2, 0001/08/2013-WZK/3. Pozycje korygowane na tych dokumentach są dostosowane do pozycji, jakie były wydawane na dokumentach wydań (lub przyjęć).

 

Dokumenty walutowe

Mechanizm dokonuje migracji dokumentów walutowych w niezmienionej formie. Może się zdarzyć sytuacja, że zestawienia po dokumentach walutowych będą się różniły o kilka groszy pomiędzy Symfonia Handel a Symfonia 2.0 Handel. Dodatkowo w Symfonia Handel w takich sytuacjach zestawienia w złotówkach po towarach i po nagłówkach dokumentów walutowych mogą się również różnić o kilka groszy. Owe różnice wynikają ze sposobu wyliczania wartości netto w historycznych dokumentach walutowych. Historycznych – oznacza powstałych przed wersją Symfonia Handel 2011. W tych dokumentach wartość netto w złotówkach nie była zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, aby było można dokonać odpowiednich wyliczeń wartości netto w pln przy przesyłaniu wartości do modułu finansowego. Konwersja modułu Symfonia Handel, również nie naprawia tych wartości netto, dlatego migracja przenosi te dokumenty w niezmienionej formie.

Statusy dokumentów

Różnice w działaniu obydwu programów przejawiają się w tym, że w linii Symfonia 2.0 nie istnieje status „Wydanie/przyjęcie częściowe”, więc w przypadku częściowego wydania/przyjęcia w Symfonii 2.0 status będzie „Nie wydano/przyjęto”, a w Symfonia Handel „Wydanie/przyjęcie częściowe”.

Jeżeli chodzi o korekty, to w Symfonii 2.0 każdy dokument ma swój stan rozliczenia, a w Symfonia Handel rozliczenie jest wspólne dla wszystkich dokumentów z całej transakcji. Jeśli którykolwiek dokument z całej transakcji w Symfonii 2.0 jest nierozliczony, to po migracji w Symfonia Handel wszystkie dokumenty z danej transakcji będą nierozliczone.

Koszt skorygowanych dokumentów sprzedaży

W przypadku skorygowanych dokumentach sprzedaży, porównując obydwa programy, inna część kosztu może być wykazywana na korektach, a inna na dokumentach korygowanych. Jednak suma kosztów dokumentu oryginalnego i jego korekt powinna być taka sama w obu programach.

Dokumenty przeniesione do archiwum

Dokumenty przeniesione do archiwum migrowane są jako nieaktywne (w kartotece „wyszarzone”, nie „wchodzą” do zestawień).

 

Stany magazynowe

Stany magazynowe w Symfonia Handel są odtwarzane na podstawie dokumentów magazynowych.

 

Ustawienia firmy

Migracja przenosi dane firmy wraz z użytkownikami, magazynami, rejestrami pieniężnymi i parametrami pracy:

Parametry pracy są migrowane, ale warto zweryfikować ustawienia wszystkich parametrów ze względu na to, iż w programie Symfonia Handel jest ich więcej.

Migrowane są wszystkie handlowe prawa użytkowników. Użytkownik „Admin”, który w programie Symfonia 2.0 Handel posiada wszystkie prawa, dodatkowo ma nadawane wszystkie prawa wspólne (moduł Symfonia ERP Administracja).

Uprawnienia użytkowników do rejestrów pieniężnych i magazynów są przenoszone 1:1. Różne są natomiast sposoby ich prezentacji. Nieaktywny rejestr pieniężny (w Symfonia 2.0 Handel aktywność zaznacza się na formatce, w Symfonia Handel na liście rejestrów pieniężnych), na formatce użytkownika, w zakładce „Rejestry pieniężne” w programie Symfonia 2.0 Handel jest niewidoczny, natomiast w Symfonia Handel  jest widoczny z adnotacją „zablokowany”. Analogiczna sytuacja występuje jeśli chodzi o prezentację uprawnień do magazynów.

Rachunek bankowy z zakładki „Bank” z formatki danych firmy jest migrowany pod nazwą rachunku „rachunek firmy” z opcją „domyślny”, a wszystkie rachunki rejestrów pieniężnych z nazwą taką jak kod rejestru. Po migracji należy uzupełnić ustawienia walutowych rachunków bankowych o ich waluty oraz podpiąć rachunki pod rejestry.

 

 

Typy dokumentów

W programie Symfonia 2.0 Handel typ raportu płatności dla rejestru pieniężnego jest definiowany na formatce rejestru, w zakładce „Inne”. W programie Symfonia Handel, do tego celu służą odrębne typy dokumentów o charakterze „raport płatności”, przypisywane rejestrom na formatce rejestru w zakładce „Dokumenty”. Podczas migracji tworzone są nowe typy dokumentów płatności dla wszystkich rodzajów rejestrów pieniężnych na podstawie danych z poszczególnych formatek rejestrów. Przy czym nazwa rejestru jest „brana” z pola „Raport płatności” (formatka rejestru, zakładka „Inne”), szablon numeracji z pola o analogicznej nazwie, a skrót typu dokumentu oraz serii są generowane automatycznie i ich numeracja jest przypadkowa.

 

Nazwy pól

W programie Symfonia 2.0 Handel istnieje możliwość zdefiniowania dodatkowych atrybutów dla towarów i kontrahentów przy użyciu zakładki w Ustawieniach – „Nazwy pól”. W Symfonia Handel istnieje podobny mechanizm pod nazwą „Wymiary analityczne”. W związku z tym migracja odwzorowuje całość zagadnienia związanego z „nazwami pól” w „wymiarach analitycznych”. Przenoszone są wszystkie pola, których nazwa nie jest pusta jako wymiary analityczne (kontrahentów lub towarów) typu tekstowego lub słownikowego, z nazwą identyczną do nazwy pola. Słowniki pól wraz z elementami są przenoszone jako słowniki użytkownika. Może się tak zdarzyć, że w słownikach, które zostały utworzone  w Symfonia Handel na podstawie ''słowników pól' z Symfonii 2.0 będzie więcej elementów niż w słownikach źródłowych w Symfonii 2.0. W Symfonii można w polu dodatkowym towaru/kontrahenta, które jest zdefiniowane jako słownikowe wpisać wartość 'z palca' nie będącą elementem słownika. I o takie wartości będzie poszerzony słownik w Symfonia Handel.

 

Typy cen

W programie Symfonia Handel nie ma możliwości definiowania dodatkowych typów cen (są tylko 4 podstawowe), a typ D jest zawsze ceną brutto. W związku z tym może okazać się niemożliwa edycja zmigrowanego dokumentu, który „wykracza poza zakres”.

 

Współpraca z FK

Przenoszone są parametry i schematy księgowań, natomiast ponownie należy skonfigurować „Kartoteki FK”.

 

 

W procesie migracji przenoszone są rodzaje, katalogi i wszystkie elementy kartotek. Porównując zawartość kartotek należy pamiętać o następujących różnicach w ich organizacji:

Dokumenty w buforze nie są migrowane.

Zamówienia mają odrębne kartoteki: Zamówienia obce i Zamówienia własne.

Katalogi typu Kosz nie są przenoszone do Symfonia Handel. Elementy kartotekowe z kosza trafiają do katalogu głównego i oznaczane są jako nieaktywne (wyszarzone pole kod/numer).

 

Podczas porównywania zawartości kartotek pomocne mogą okazać się filtry (zakładka wybory).

 

Inne uwagi

Aktualna wersja migracji nie przenosi:

raportów,

indywidualnych ustawień użytkowników jak np. ustawienia okna „Po terminie”,

uzgodnień z FK w definicjach typów rejestrów i dokumentów,

ustawień drukarek i kas fiskalnych,

plików inwentaryzacji,

informacji związanych z ochroną danych osobowych (dane o użytkowniku i dacie wprowadzenia/modyfikacji kontrahenta i pracownika),

obrazu znaczników wprowadzonych indywidualnie przez klienta,

ustawień parametrów Intrastat,

ustawień walut dla rachunków bankowych.