Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Właściwośc

Drukuj

Właściwości

Zakładka Właściwości umożliwia wprowadzenie oraz modyfikację podstawowych danych o użytkowniku.

Formatka użytkownika otwarta do edycji zawiera następujące pola:

Login - podana sygnatura użytkownika identyfikująca go w programie i umożliwiająca zalogowanie do firmy. Login musi być unikalny.

W zależności od rodzaju logowania, login użytkownika powinien mieć postać:

sygnatura_użytkownika dla logowania standardowego lub nazwa_domeny\sygnatura_użytkownika dla logowania zintegrowanego.

Dla użytkownika z logowaniem standardowym login może zawierać wszystkie znaki oprócz: \ / " [ ] : ; , | < > + * = ? @

Dla użytkownika z logowaniem zintegrowanym login może zawierać wszystkie znaki oprócz: spacja ~ ! #  $ & / " ' ` ( ) { } [ ] : ; , | < > + * = ? @

 

Login raz przypisany do użytkownika nie może być zmieniony, natomiast użyty przez aplikację jest niemożliwy do usunięcia.

Sygnatura umożliwia identyfikację osoby wprowadzającej dokument, pojawia się na oficjalnych wydrukach, w związku z tym, należy unikać nieformalnych określeń ( np. zdrobnień, czy pseudonimów).

 

Osoba - w polu pojawia się imię i nazwisko osoby przypisanej do użytkownika,

Rodzaj logowania - pole może zawierać jedno z dwóch rodzajów logowania:

Zintegrowane - w przypadku tej opcji informacje definiujące użytkownika w programie są przekazywane do serwera z wykorzystaniem mechanizmów systemu operacyjnego. Nie ma wówczas możliwości wpisania loginu i hasła dostępu podczas otwierania firmy (pola te są niedostępne, wyszarzone).

Standardowe - użytkownik z takim rodzajem logowania będzie mógł zalogować się wpisując login i hasło.

 

Użytkownikowi ze zintegrowanym logowaniem nie można zmienić hasła z poziomu modułu administracyjnego.

 

Zablokowany - zaznaczone pole wyboru oznacza, że użytkownik nie może zalogować do wybranej firmy,

Aktywny od... do...  - pole informujące o okresie (zakresie dat), w którym użytkownik jest aktywny tzn. posiada dostęp do danych firmy,

Opis - dowolny tekst opisujący użytkownika,

Typ użytkownika - określa rodzaj użytkownika. Typ standardowy - użytkownik modułów systemu, Typ specjalny - typ specjalny użytkownika.

 

Jeśli zaistnieje taka potrzeba login wybranego użytkownika można zablokować (pole Zablokowany), co uniemożliwi takiemu użytkownikowi logowanie się do systemu. Nie ma natomiast możliwości zmiany loginu po jego zapisaniu.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Właściwości