Operacje > Wpisanie kosztów dla środka (do centrum)

Drukuj

Wpisanie kosztów dla środka (do centrum)

W zależności od miejsca wykonania w programie operacja może być zatytułowana odpowiednia Wpisanie kosztów dla środka lub Wpisanie kosztów do centrum.

Operacja ta jest dokonywana w celu wprowadzenia do obliczeń w programie informacji o dodatkowych kosztach poniesionych w związku ze środkiem trwałym lub centrum kosztów. Należy ją przeprowadzić w panelu Centra kosztów okna Centrum kosztów lub w panelu Inne okna Środek trwały. Operację opisują następujące parametry:

 

Wpisane w dniu

W tym polu widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Na dzień

W tym polu widoczna jest data od której dane zapisane w operacji są uwzględniane w obliczeniach.

 

Centrum

W tym polu widoczna jest nazwa centrum, do którego przypisane są koszty.

 

Środek i jego numer ewidencyjny

Parametry identyfikujące środek trwały.

Pola Centrum i Środek wypełniane są zależnie od zakresu operacji.

 

Koszty bilansowe i Koszty podatkowe

W tych polach widoczne są kwoty, jakie wpisane zostały w koszty.

 

Koszty podatkowe NKUP

Kwota nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodu.

 

Wykonał(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który przeprowadził operację.

 

Zatwierdził(a)

W tym polu widoczny jest identyfikator i opis użytkownika, który zatwierdził operację w oknie Operacje.

 

Komentarz

W tej ramce widoczna jest treść komentarza wpisana podczas przeprowadzania operacji.