Środki trwałe > Okno opisu środka trwałego > Panel Inne > Dialog Koszty eksploatacji

Drukuj

Dialog Koszty eksploatacji

W tym dialogu możliwe jest przeprowadzenie operacji zaewidencjonowania informacji o zdarzeniu związanym z procesem eksploatacji środka trwałego i kosztami poniesionymi w związku z tym zdarzeniem.

 

Środek

W tym polu widoczna jest nazwa identyfikująca środek trwały.

 

Centrum

W tym opuszczanym polu listy należy wybrać nazwę centrum kosztów, do którego powinna zostać dołączona wprowadzana kwota. Dostępne są tylko te centra kosztów, do których dołączony jest środek trwały. Możliwe jest również wprowadzenie kwoty bez wybierania centrum.

 

Opis

W tym polu można wprowadzić opis informujący czego dotyczy wprowadzana kwota kosztu.

 

Na dzień

W tym polu należy wprowadzić datę przeprowadzania operacji ewidencjonowania kosztów eksploatacji. Program podpowiada aktualną datę operacji.

 

Ulepszenie środka

To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli koszt ponoszony jest w celu ulepszenia środka.

 

Koszty

W tym polu należy wprowadzić kwotę poniesionych kosztów.

 

Komentarz

W tym polu można wpisać własny komentarz o przyczynach przeprowadzanej operacji.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje wykonanie operacji dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania operacji.