Strona startowa

Drukuj

Panel Środki – okno Parametry umowy

W tym panelu widoczna jest lista środków trwałych objętych umową LWD. Ponad tabelą widoczne są przyciski poleceń:

 

Dodaj

Ten przycisk polecenia powoduje dodanie kolejnego wiersza do tabeli, w którym można wybrać środek trwały spośród zaewidencjonowanych w systemie.

 

Usuń

Ten przycisk polecenia powoduje usunięcie środka trwałego z listy.

W prawym, górnym narożniku panelu znajduje się pole z liczbą środków na liście.