Okna programu > Okno Środek trwały

Drukuj

Okno Środek trwały

W tym oknie dostępny jest opis środka trwałego i procesu jego użytkowania. W górnej części okna znajdują się przyciski poleceń oraz sterownik bazy danych:

 

bu_dodaj

Ten przycisk powoduje rozpoczęcie wprowadzania danych nowego środka.

 

b_sto_zapisz

Ten przycisk zapisuje wprowadzone dane.

 

b_sto_anuluj

Ten przycisk przerywa operację wprowadzania bez zapisywania danych.

 

b_sto_ster

To jest sterownik bazy danych. Wewnętrzne strzałki służą do przemieszczania bazy o jeden rekord, skrajne przesuwają odpowiednio do pierwszego i ostatniego rekordu. Umieszczona wewnątrz rozwijana lista służy do wyboru kryterium uporządkowania rekordów. Dostępne są następujące kryteria:

Kolejność wprowadzania

Numer porządkowy

Nazwa środka

Szablon księgowania

 

b_sto_lista

Ten przycisk rozwija listę środków w grupie, umożliwiając wybranie i wyświetlenie opisu następnego środka.

 

Poniżej znajdują się panele zawierający kompletny opis środka trwałego. Są to kolejno:

hmtoggle_plus1Nazwa
hmtoggle_plus1Vat
hmtoggle_plus1Stawki
hmtoggle_plus1Amortyzacja
hmtoggle_plus1Arkusz
hmtoggle_plus1Konta
hmtoggle_plus1Operacje
hmtoggle_plus1Historia
hmtoggle_plus1Miejsca
hmtoggle_plus1Inne

 

Otwarcie panelu następuje przez wybranie zakładki z jego nazwą w dolnej części okna.