Zakup > Odliczenie VAT od wydatków na auta - 50 % VAT

Drukuj

Rejestracja zakupu z odliczeniem 50% VAT

Parametr VAT 50% a  rozdzielenie kwoty VAT na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu

We właściwościach pozycji dokumentów o charakterze Faktura VAT zakupu i Faktura VAT zakupu w walucie oraz ich korekt występuje parametr VAT 50%. Parametr ten określa, czy pozycja ma podlegać odliczeniu 50% VAT, czy nie. Jeśli parametr jest włączony, to na dokumencie następuje automatyczne wyliczenie wartości VAT i rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu.

 

W celu przejścia do okna właściwości pozycji, w polu Ilość dokumentu wybiera się przycisk ze strzałką. Otwiera się wówczas okno „Właściwości pozycji”, w którym można własnoręcznie włączać i wyłączać ten parametr.

 

img_50vat_01

 

Próba włączenia parametru na dokumencie, który nie ma wskazanego w typie dokumentu rejestru NP skutkuje wyświetleniem komunikatu Błędnie zdefiniowany rejestr VAT NP w typie dokumentu.

 

Aby opisana powyżej automatyzacja procesu zadziałała, w typie dokumentu zakupowego musi być wskazany rejestr NP. Brak wskazanego rejestru niepodlegającego dla typu dokumentu uniemożliwi wystawienie dokumentu.

 

Ustawienie parametru VAT 50% można zmienić na dokumencie już wystawionym, bez konieczności jego edytowania. Każdorazowe przełączenie parametru wymaga potwierdzenia. Po zaakceptowaniu zmiany, program informuje o automatycznym przeliczeniu rejestrów VAT dla pozycji dokumentu oraz pozostawieniu wartości kosztu bez zmian.

 

Ponadto na formatce towarów typu artykuł i usługa znajduje się parametr zastosuj 50% odliczenia VAT przy zakupie. Dla towarów, które na formatce mają zaznaczony ten parametr, we właściwościach pozycji dokumentu zakupu automatycznie jest włączany parametr VAT 50%.

 

Fakt odliczenia 50% podatku VAT dla pozycji nie ma wpływu na wartości Netto, VAT i Brutto w podsumowaniu dokumentu. Wartości VAT niepodlegającego odliczeniu i podlegającego widoczne są w oknie rejestrów VAT dokumentu.

 

img_50vat_02

 

W polu Koszt [PLN] pozycji dokumentu prezentowana jest wartość będąca sumą Wartości netto z pozycji oraz część kwoty VAT niepodlegająca odliczeniu.

 

Na wystawionym dokumencie, pozycja towarowa podlegająca odliczeniu 50% VAT oznaczana jest symbolem - %.

 

img_50vat_03

 

Zmiany dotyczące obsługi procesu rejestrowania faktur z 50% odliczeniem VAT obowiązują dla dokumentów złotówkowych i walutowych o następującym charakterze: Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie oraz ich korekt.

 

Korekta pozycji podlegającej odliczeniu 50% VAT

Zmiana ustawienia parametru 50% VAT na fakturze korygowanej jest automatycznie przenoszona na korektę, a rejestry VAT są aktualizowane zgodnie ze zmienioną wartością parametru. Parametr ten można przełączyć jedynie na dokumencie korygowanym.

 

Wyliczanie kwot VAT dla pozycji z odliczeniem 50% VAT

Wyliczenia kwot podatku VAT podlegającego i niepodlegającego odliczeniu przeprowadzane są w ramach każdej pozycji dokumentu z osobna. Następnie są sumowane dla całego dokumentu.

 

Obliczenia dla rejestru podlegającego VAT wyglądają następująco:

Wartość Netto liczona jest, jako połowa kwoty „Netto” dla pozycji.
Netto - 499,00 PLN / 2 = 249,50 PLN

VAT podlegający odliczeniu 50% liczony jest w ten sposób, że kwota „VAT” dzielona jest na połowę, a następnie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku w dół.
VAT - 144,77 PLN / 2 = 57,38 PLN

Wartość Brutto liczona jest, jako suma wyliczonych kwot Netto i VAT.
Brutto - 249,50 PLN + 57,38 PLN = 306,88 PLN

 

Jeśli kwota podatku VAT nie jest możliwa do podzielenia na dokładnie równe połowy, program tak zaokrągla kwoty, aby wyższa wartość podatku była ujęta, jako niepodlegająca odliczeniu.

 

Obliczenia dla rejestru niepodlegającego odliczeniu VAT wyglądają następująco:

Wartość Netto w rejestrze NP liczona jest, jako suma połowy kwoty „Netto” dla pozycji oraz połowy kwoty „VAT”, zaokrąglonego do dwóch miejsc po przecinku w górę.
Netto - 249,50 PLN + 57,39 PLN = 306,89 PLN

VAT w tym przypadku jest zerowy.
VAT - 0

Wartość Brutto liczona jest, jako suma wyliczonych kwot Netto i zerowego VAT-u.
Brutto - 306,89 PLN + 0 = 306,89 PLN

 

Schematy księgowań pozycji podlegającej 50% VAT odliczeniu

Schemat księgowań dla dokumentów z pozycjami podlegającymi odliczeniu 50% VAT zawiera dwa zapisy dla VAT:

parametr „vat” księguje wartość podatku podlegającego odliczeniu,

parametr „vat bez prawa odliczenia” księguje wartość podatku niepodlegającego odliczeniu.

 

W programach użytkowników aktualizujących się z wcześniejszych niż 2016 wersji modułu Handel, konieczne jest dodanie w schemacie księgowań nowej pozycji z parametrem "vat bez prawa odliczenia" tak, aby program odpowiednio dekretował podzielone kwoty podatku VAT.