Strona startowa

Drukuj

Raporty pomocnicze

W katalogu Raporty\System\Pomocnicze znajdują się między innymi raporty, które zwiększają zakres funkcjonalny Handlu.

 

Diagnostyka uzgodnień z FK

Przy pomocy tego raportu należy sprawdzić poprawność uzgodnień między modułami. Używa się go także w przypadku konieczności odtworzenia utraconych uzgodnień. Raport sprawdza ewentualne braki w uzgodnieniach i próbuje odzyskać utracone uzgodnienia. Jeżeli wystąpią jakieś niejednoznaczności, to raport wyświetli listę nieuzgodnionych dokumentów. Można wykonać dla wszystkich dokumentów lub dla nierozliczonych.

 

Działanie raportu polega na sprawdzeniu, czy wszystkie dokumenty z Handlu mające swoje odpowiedniki w module Finanse i Księgowość mają uzgodnione identyfikatory. Jeśli są dokumenty, dla których nie znaleziono odpowiedników w w module Finanse i Księgowość, to wyświetlana jest ich lista, z datami wystawienia. Widoczne są też różnice między dokumentem z danego modułu Handel i jego uzgodnionym odpowiednikiem w FK.

 

hmtoggle_plus1Ustawienia raportu

 

Import danych

Przy pomocy tego raportu można przeprowadzić import danych w formacie 3.0. Po uruchomieniu raportu, należy podać plik z danymi do zaimportowania oraz plik z szablonem importu. Jest to operacja podobna do importu z menu Firma > Import danych ale nieco uproszczona, tzn. bez uzgodnień nadawcy. W trakcie tego importu nie pojawiają się okna z pytaniem o uzgodnienie lub z informacją, że dane się zmieniły.

 

Kontrola uzgodnień

Umożliwia usuwanie zbędnych uzgodnień oraz ich kopiowanie do innych kontrahentów.

 

Konwersja kodów PKWiU

Zadaniem raportu jest pomoc w skonwertowaniu kodów PKWiU (wg klasyfikacji 2008) na kody zgodne z klasyfikacją wchodzącą w życie 1.01.2011.

Zmiany dotyczą słownika kodów PKWiU oraz wartości tych kodów w w kartotece towarów.

 

Raport ma 3 opcje widoczne na formatce raportu. Każda opcja analizuje istniejące w bazie (w towarach i w słowniku) kody PKWiU i raportuje propozycje zmian. Dodatkowo:

Opcja 1. Bez zmian w bazie, tylko raportowanie proponowanych zmian kodów

Opcja nie dokonuje żadnych zmian w bazie.

 

Opcja 2. Konwersja kodów mających jednoznaczne odwzorowanie w nowej klasyfikacji

Opcja dokonuje zmian kodów PKWiU w bazie tam, gdzie istnieje jednoznaczne odwzorowanie kodów starych na nowe. Pozostałe kody (nie mające odwzorowania lub mające niejednoznaczne odwzorowanie) zostaną jedynie zaraportowane.

 

Opcja 3. Konwersja kodów mających jakiekolwiek odwzorowanie w nowej klasyfikacji

Wybranie powoduje, że kody niejednoznaczne zostaną zamienione na pierwszą pasującą alternatywę. Pozostałe kody (nie mające odwzorowania w nowej klasyfikacji) zostaną jedynie zaraportowane. Dodatkowo dokonuje zmian również tam, gdzie odwzorowanie jest niejednoznaczne, wybierając pierwszy pasujący kod z nowej klasyfikacji.

 

Połączenie kontrahentów

W sytuacji, gdy do danych firmy został omyłkowo wprowadzony dwa razy ten sam kontrahent i na każdego z wprowadzonych kontrahentów zostały wystawione dokumenty, system nie pozwoli na usunięcie żadnego z nich. W takim przypadku należy uruchomić ten raport.

 

Połączenie towarów

W sytuacji, gdy do danych firmy został omyłkowo wprowadzony dwa razy ten sam towar i dla każdego z wprowadzonych towarów zostały wystawione dokumenty, system nie pozwoli na usunięcie żadnego z nich. W takim przypadku należy uruchomić ten raport.

 

Przeliczenie wpłat na FPR

Raport pozwala sprawdzić naliczenie wpłat na fundusze oraz naliczyć wpłaty na fundusze promocji rolnej dla zaznaczonych dokumentów, nawet jeśli zostały one wystawione przed zainstalowaniem obecnej wersji programu.

Raport domyślnie umieszczony jest w menu Raporty\System\Pomocnicze i aby z niego skorzystać, należy przenieść go do gałęzi Raporty\Kartoteki\Zakup (np. przeciągając go myszką). Wtedy raport będzie widoczny i gotowy do wykonania w Zestawieniach (polecenie Wykonaj raport) w kartotece Zakup. W oknie pomocniczym należy wybrać opcję Sprawdź poprawność wpłat na FPR lub Przelicz wpłaty na FPR. Po zakończeniu operacji, program wyświetli raport o wykonanych zmianach lub o wyniku sprawdzania naliczeń.

 

Skrzat - menedżer znaczników

Raport umożliwia dopasowanie liczby znaczników w każdej z kartotek do konkretnych potrzeb w granicach od 37 do 128.

 

Do rozszerzenia liczby znaczników potrzebny będzie plik bitmapy ZNACZNIK.BMP. Plik należy utworzyć i zapisać w katalogu programu.

 

Ikony znaczników w pliku tworzą 8 kolumn i 16 wierszy. Bitmapa powinna być maksymalnie 256 kolorowa i mieć rozmiar 128x240 pikseli, np:

ZNACZNIK

 

Zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu programu.

 

Zmiany wyglądu znaczników nie są kompatybilne z zaktualizowanymi w wersji 2019.1 oknami kartotek i nie będą w nich widoczne.

 

Usuwanie uzgodnień z FK

Usuwa uzgodnienia kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów z kartotekami Finanse i Księgowość.

 

Usuwanie zsynchronizowanych rozrachunków z FK

Raport usuwa rozrachunki oraz rozliczenia powstałe w wyniku przeprowadzenia operacji synchronizacji rozrachunków z Finanse i Księgowość.

 

Zmiana kodu kontrahenta

Zmienia kod kontrahenta na podany przez użytkownika. W sytuacji, gdy na kontrahenta są wystawione dokumenty, system nie pozwoli na zmianę kodu z poziomu okna kontrahenta i wtedy należy posłużyć się tym raportem.

 

Zmiana kodu towaru

Zmienia kod towaru na podany przez użytkownika. W sytuacji, gdy dla towaru są wystawione dokumenty, system nie pozwoli na zmianę kodu z poziomu okna towaru i wtedy należy posłużyć się tym raportem.

 

Zmiana statusu operacji bankowych

Po ustawieniu statusu dokumentu na zaimportowany dokument ten nie pokazuje się na liście. Jest to przydatne gdy nie chcemy go importować. Aby jednak umożliwić import, można ponownie uruchomić raport i odznaczyć mu status zaimportowany.

 

Zobacz także:

Katalog raportów