Współpraca z Symfonia ERP Handel > Operacje grupowe dotyczące e-faktur

Drukuj

Operacje grupowe dotyczące e-faktur

Po wystawieniu dokumentów w Symfonia ERP Handel można usprawnić ich współpracę z Repozytorium za pomocą operacji grupowych.

 

Zapisz dekret w Repozytorium

Przy pracy w trybie wspólnej bazy umożliwia zapisanie pliku z dekretacją w Repozytorium.

 

Repozytorium Dokumentów (sprzedaż, zakup, zamówienia)

Wyświetla listę dokumentów zarejestrowanych w Repozytorium Dokumentów. Po wybraniu polecenia można zobaczyć informacje dotyczące dokumentu zapisane w module Repozytorium, np. można sprawdzić czy został wysłany do kontrahenta. Zostaje wyświetlone okno z listą wybranych dokumentów z wybranej kartoteki w Repozytorium, z możliwością wykonania dodatkowych operacji dostępnych w tym oknie (np. wyeksportowanie dokumentów na dysk lokalny w celu przekazania Kontrolerowi Skarbowemu).

img_hmf_07

Aktualizuj dokumenty w Repozytorium Dokumentów (sprzedaż, zakup, zamówienia)

Operacja grupowego tworzenia e-dokumentów i ich aktualizacji według zaznaczonych w oknie kryteriów. Opcja dodaj niezapisane - zapisuje do Repozytorium pliki XML, a aktualizuj istniejące -  aktualizują pliki XML dla tych dokumentów po wprowadzeniu zmian w danych firmy'.

 

Zapisz pliki PDF w Repozytorium Dokumentów (sprzedaż, zakup, zamówienia)

Operacja grupowego tworzenia, zapisywania i wysyłania do Repozytorium pliku PDF dla wybranych dokumentów źródłowych.

 

Zmień status faktury (sprzedaż)

Operacja grupowa umożliwiająca zmianę statusu wybranych z listy faktur na e-fakturę lub fakturę papierową.

 

Import e-faktur zakupu i zamówień obcych z modułu Repozytorium Dokumentów

Każda otrzymana faktura elektroniczna może być zarejestrowana w Repozytorium Dokumentów, bez względu na jej format. Każda taka e-faktura jest opisywana danymi pozwalającymi na jej łatwe odszukanie, takimi jak: dane wystawcy, numer dokumentu, data odebrania. Repozytorium umożliwia zaewidencjonowanie e-faktury w różnych formatach. Dane, które nie zostaną automatycznie wczytane, należy uzupełnić ręcznie. Dokument taki można wczytać dalej do Symfonia ERP Handel, poprzez operację dostępną w menu Firma: Odbierz z Repozytorium / dokumenty zakupu lub Zamówienia obce.  

 

Importowanie dokumentów z Repozytorium Dokumentów do modułu Handel

1.Wybierz z menu Firma modułu Handel polecenie Odbierz z Repozytorium. Na liście poleceń widoczne są opcje: Dokumenty zakupu i Zamówienia obce. Oba procesy importu przebiegają w podobny sposób.

2.Otworzy się okno Wybór elementów: Dokumenty zakupu z modułu Repozytorium.

3.Należy zaznaczyć dokumenty, które mają zostać zaimportowane a następnie wybrać przycisk Użyj.

4.Zaimportowane w ten sposób dokumenty trafiają do bufora Kartoteki Zakupów modułu Symfonia ERP.

img_hmf_08

Dokument obcy można pobrać z serwisu miedzyfirmami.pl jeżeli jest prawidłowo skonfigurowana współpraca i użytkownik ma odpowiednie uprawnienia..

 

Przysłany za pośrednictwem serwisu dokument można odrzucić wybierając przycisk Odrzuć. Status takiego dokumentu, czyli fakt jego odrzucenia, jest wysyłany do serwisu i tam odnotowywany. Inne dokumenty też można odrzucać; otrzymują wówczas w Symfonia status wewnętrzny. Dokumenty te domyślnie nie podpowiadają się potem przy imporcie do Handlu.

 

Operacja odrzucenia lub akceptacji dla dokumentów z serwisu miedzyfirmami.pl jest ostateczna, a więc nie można jej cofnąć.

Informacja o zaakceptowaniu w Repozytorium dokumentu przesłanego z serwisu miedzyfirmami.pl  jest odnotowywana także w serwisie.

img_hmf_09

Ze względu na różnorodność dostępnych formatów e-faktur na rynku, nie wszystkie dane mogą być rozpoznane przez Symfonia ERP Handel, dlatego zazwyczaj część informacji należy uzupełnić w dokumentach w buforze Handlu po zakończeniu importu.

 

Oznaczenia e-dokumentów na liście

Każdy dokument wystawiony w Handlu jest oznaczony w następujący sposób:

img_hmf_10 – jeśli dokument został wystawiony jako e-faktura,

img_hmf_11 – jeśli został wystawiony jako e-faktura i został utworzony PDF,

img_hmf_12 – jeśli dany dokument został wystawiony jako faktura papierowa i w Repozytorium został zapisany wydruk w postaci pliku PDF,

img_hmf_13 – jeśli dany dokument został wystawiony jako faktura papierowa,

 

Brak ikony oznacza, że dokument nie jest zapisany w Repozytorium.

 

Wyszukiwanie e-faktur

Zarówno w kartotece Sprzedaż, jak i w kartotece Zakup w oknie Szukaj znajduje się opcja wyszukiwania e-faktur. Opcja ta umożliwia wyszukiwanie faktur według ich oznaczenia na liście.

 

Przelewy elektroniczne

W kartotece Płatności w Symfonia ERP Handel, po wybraniu przycisku Operacje dostępna jest grupa poleceń związanych z obsługą przelewów elektronicznych. Są one widoczne tylko po nawiązaniu współpracy z Repozytorium Dokumentów.

 

Dostępne opcje to:

Zlecanie e-Przelewów – operacja grupowa, za pomocą której można zlecić przelewy elektroniczne dla wybranych nierozliczonych zobowiązań.

Pokaż e-Przelewy – otwiera okno przelewów elektronicznych w RDF prezentując listę e-przelewów dla zaznaczonych zobowiązań w Symfonia ERP Handel.

Pokaż operacje bankowe – otwiera okno operacji bankowych w RDF i listę zaimportowanych do modułu Symfonia ERP Handel operacji bankowych.

img_hmf_14