Repozytorium Dokumentów > Repozytorium Dokumentów

Drukuj

Repozytorium Dokumentów

Repozytorium Dokumentów we współpracy z innymi modułami Symfonii ERP, zapewnia kompleksowe wsparcie użytkownika w przechowywaniu, zarządzaniu i użytkowaniu dokumentów zarówno papierowych jak i elektronicznych.

 

Repozytorium Dokumentów wspiera proces:

przechowywania dokumentów zarówno papierowych jak i elektronicznych w bazie danych,

dodawania nowego kontrahenta,

przygotowania oraz rejestrowania umów zawierających zgodę/sprzeciw na otrzymywanie faktur elektronicznych.

odbierania i importu dokumentów z zewnątrz do Repozytorium,

weryfikacji otrzymanych dokumentów elektronicznych pod względem autentyczności pochodzenia oraz integralności treści.

wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r, Nr 130, poz. 1450 ze zm.) weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu do podpisywania e-dokumentów,

wczytania podpisu elektronicznego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L 13 z 19.1.2000 r., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 13, t. 24, s. 239) opartym na kryptografii asymetrycznej,

generowania pieczęci elektronicznej, która z technicznego punktu widzenia wykorzystuje ten sam mechanizm co podpis elektroniczny, jednak w odróżnieniu od podpisu kwalifikowanego dysponentem tego klucza może być nie tylko osoba fizyczna, ale też organizacja. Pieczęć elektroniczna ma zastosowanie tam, gdzie potrzebne jest automatyczne i masowe zabezpieczanie autentyczności i integralności dokumentów elektronicznych.

 

Korzystanie z licencji zawierającej moduły e‑Deklaracje i e‑Dokumenty pozwala w pełni wykorzystać możliwości Repozytorium Dokumentów.