Repozytorium Dokumentów > e-Dokumenty

Drukuj

e-Dokumenty

Pakiet e-Dokumentów jest elastycznym narzędziem służącym do obsługi dokumentów elektronicznych, takich jak elektroniczne faktury czy przelewy znajdujące się w obiegu przedsiębiorstwa.

 

Główne funkcje w obszarze e-Dokumentów:

możliwość wystawiania faktur elektronicznych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Funkcjonalność e-Faktury pozwala na bezpieczny obrót takimi dokumentami poprzez zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewny tożsamości kontrahenta oraz integralności treści otrzymanego dokumentu,.

przygotowanie oraz rejestrowanie umów zawierających zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych,

weryfikację otrzymanych dokumentów elektronicznych pod względem autentyczności pochodzenia oraz integralności treści,.

wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego, zgodnego z obowiązującym stanem prawnym, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu do podpisywania e-dokumentów,

możliwość wczytania podpisu elektronicznego opartego na kryptografii asymetrycznej,

generowanie pieczęci elektronicznej, która z technicznego punktu widzenia wykorzystuje ten sam mechanizm co podpis elektroniczny, jednak w odróżnieniu od podpisu kwalifikowanego dysponentem tego klucza może być nie tylko osoba fizyczna, ale też organizacja. Pieczęć elektroniczna ma zastosowanie tam, gdzie potrzebne jest automatyczne i masowe zabezpieczanie autentyczności i integralności dokumentów elektronicznych.

 

Główne funkcje w obszarze e-Przelewów:

obsługa przelewów krajowych, ZUS i US w wielu formatach bankowych w zakresie:

oSporządzania i edycji przelewów

oEksportu zleconych przelewów do plików w formatach akceptowanych przez banki

oAkceptacji przelewów

oUsunięcia przelewów

oWycofania przelewów wysłanych do banku, ale przed jego zrealizowaniem przez bank

Importu zleceń przelewów zdefiniowanych w formacie XML

obsługa paczek przelewów

pobieranie statusów przelewów

pobieranie wyciągów i operacji bankowych

wyświetlanie i filtrowanie okien z przelewami, wyciągami, operacjami bankowymi

integracja w zakresie obsługi poleceń e-przelewów z modułami: Handel, Finanse i Księgowość.