Ustawienia > Typy zleceń

Drukuj

Typy zleceń

Funkcja umożliwia definiowanie typów zleceń produkcyjnych.

 

img_05

 

Wprowadzając nowy typ zlecenia produkcyjnego uzupełnia się kolejne pola:

Typ i Opis – typ i opis związany z danym zleceniem.

Wydział – to lista rozwijana wcześniej zdefiniowanych wydziałów systemu. Na tym poziomie następuje przypisanie typu zlecenia do wydziału.

Prefiks – symbol identyfikujący typ zlecenia.

Sufiks – sposób rozdzielania.

Rok – pole wyboru; zaznaczenie spowoduje, że zostanie zastosowana numeracja roczna.

Przyjęcie z prod., Wydanie do prod. – lista rozwijana dostępnych typów dokumentów magazynowych modułu Symfonia ERP Handel. Należy wybrać z listy odpowiedni dokument o charakterze przychodu i rozchodu wewnętrznego.

 

Pola: Przyjęcie z prod., Wydanie do prod. będą widoczne po wcześniejszym zaznaczeniu
w oknie „Ustawienia Systemu” / zakładka „Magazyn” parametru: Typ dok. mag. z typu zlecenia.

 

Dla każdego typu zlecenia można również przypisać inne typy dokumentów magazynowych (przyjęcia z produkcji, wydania do produkcji), które będą generowane ze zleceń produkcyjnych stworzonych z danego planu. Typy tych dokumentów muszą być wcześniej utworzone w module Symfonia ERP Handel. Aby tego dokonać należy w module Handel wybrać: Ustawienia > Typy dokumentów > Dokumenty magazynowe i je odpowiednio zdefiniować.

img_06

 

Następnie, w module Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją, dla poszczególnych typów zleceń wskazuje się odpowiednie dokumenty przyjęcia i wydania do produkcji z listy zdefiniowanych wcześniej dokumentów w Handlu.

 

Typy dokumentów magazynowych przyjęcia z produkcji oraz wydania do produkcji muszą spełniać następujące kryteria:

- mieć utworzony i przypisany w typie dokumentu dokument skojarzony korektę,

- mieć wypełniony charakter dokumentu, jako dokument wewnętrzny („przychód wewnętrzny”, „rozchód wewnętrzny”),

- mieć uzupełnione pole Seria.