Ustawienia > Podatki > Skala podatkowa

Drukuj

Skala podatkowa

W tym panelu znajdują się ustawienia określające parametry obliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zaznaczenie pola wyboru w kolumnie F (w polu wyboru jest wtedy widoczna litera F) powoduje, że ustawienie ma zastosowanie jedynie do bieżącej firmy (jest lokalne).

 

Miesiąc

Z tej rozwijanej listy należy wybrać miesiąc, dla którego będą definiowane ustawienia.

Rok

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rok, dla którego będą definiowane ustawienia. Na liście dostępne są lata zdefiniowane w oknie Wybór roku.

Edytuj

Przycisk ten powoduje przełączenie w tryb edycji wybranej w tabeli poniżej pozycji ustawień. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone zmiany ustawień.

Anuluj

Wybranie tego przycisku przerywa wprowadzanie zmian ustawień bez ich zapisywania.

 

W kolejnych liniach tabeli poniżej widoczna jest lista pozycji opisujących skalę podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to:

Kwota wolna

Pierwsza stawka (Pracownik)

Pierwsza stawka (Właściciel)

Podstawa opodatkowania I

Podstawa opodatkowania II

Podstawa opodatkowania III

Podstawa opodatkowania IV

Górna granica pierwszego przedziału

Druga stawka

Stawka podatku liniowego

Miesięczna ulga podatkowa

Roczna ulga podatkowa

Ulga dla podatnika do 26 roku życia (maksymalna kwoty ulgi dla podatnika do 26 roku życia w roku podatkowym)