Ustawienia > Typy rejestrów > Lista rejestrów sprzedaży > Rejestry sprzedaży

Drukuj

Rejestry sprzedaży

W tym panelu można zdefiniować lub zmodyfikować opis rejestru sprzedaży.

 

Edytuj

Wybranie tego przycisku powoduje przełączenie panelu w tryb edycji. Zamiast przycisku Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj.

Zapisz

Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.

Anuluj

Wybranie tego przycisku kończy tryb edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.

skrót

W tym polu należy wpisać skrót nazwy rejestru sprzedaży.

nazwa

W tym polu należy wpisać nazwę rejestru sprzedaży.

Rodzaj rejestru

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rodzaj rejestru sprzedaży. W zależności od wybranej pozycji powoduje to wyświetlenie lub ukrycie odpowiedniej tabeli stawek VAT. Dostępne są:

Podlega VAT

0%

Nie podlega VAT

Wszystkie stawki VAT

 

Wypełnia

Dostępne ustawienia określają:

Dostawca - rejestr dla dokumentów przychodowych,

Nabywca - rejestr dla dokumentów kosztowych,

rejestry dla których opcja nie została ustawiona dostępne będą dla obu typu dokumentów.

 

Transakcja

Z tej rozwijanej listy należy wybrać rodzaj transakcji sprzedaży. Wybrana pozycja decyduje o sposobie rozliczeń zawartości rejestru podczas tworzenia deklaracji VAT. Zależnie od wybranego rodzaju rejestru dostępne są:

Dostawa na terytorium kraju

Eksport

Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Import usług

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Świadczenie usług poza terytorium kraju

Import towarów z uproszczoną procedurą celną

Dostawa towarów poza terytorium kraju

Świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest nabywca

Import, dla którego podatnikiem jest nabywca

Korekta z tytułu niezapłaconych należności

Korekta korekty z tytułu niezapłaconych należności

 

Stawki VAT

W tej tabeli pokazana jest lista stawek VAT sprzedaży. Uaktywnienie stawki w definiowanym rejestrze polega na zaznaczeniu odpowiednich pól wyboru obok widocznej na liście stawki. Po wyjściu z trybu edycji w tabeli widoczne są tylko aktywne stawki.