Strona startowa

Drukuj

Deklaracje podatkowe

W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z tworzeniem deklaracji podatkowych i zarządzaniem nimi.

Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów lub drzewka katalogów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista deklaracji podatkowych, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi.

 

Deklaracje na liście mają dodatkowe oznaczenie ułatwiające identyfikacje:

Deklaracje uproszczone (nie podlegające przekazaniu do Urzędu Skarbowego) są pisane niebieską czcionką.

Deklaracje robocze (nie zatwierdzone) są pisane kursywą.

Deklaracje korygujące są oznaczone literą K za nazwą okresu.

Deklaracje zawierające dane z bufora są oznaczone literą B za nazwą okresu.

Deklaracje do których dodane zostały notatki są oznaczone ikoną not_d, w kolumnie notatek.

 

Nowa deklaracja

Wybranie tego przycisku otwiera dialog Wzór deklaracji, w którym możliwe jest wybranie nazwy tworzonej deklaracji i jej utworzenie.

 

kolumny

Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.

 

Operacje

Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:

Eksport danych

Polecenie otwiera dialog Eksport deklaracji podatkowych uruchamiając eksport danych z deklaracji do pliku w formacie .xml.

Lista e-Deklaracji

Polecenie otwiera okno programu e-Deklaracje z listą utworzonych deklaracji elektronicznych.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest program e-Deklaracje.

 

Lista raportów JPK

Polecenie otwiera okno programu e-Deklaracje z listą utworzonych plików JPK.

 

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest program e-Deklaracje.

 

Ustawianie znacznika

Polecenie otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych deklaracji wybranym znacznikiem.

Usuwanie deklaracji

Polecenie otwiera dialog Usuwanie wybranych deklaracji umożliwiając usunięcie zaznaczonych deklaracji.