Aplikacja mobilna – tryb pracy kody własne > Rejestr zwrotów

Drukuj

Rejestr zwrotów

Cały proces rozpoczyna się od zlecenia zwrotu towaru i utworzenia wymaganych dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel.  

 

Aktualnie Symfonia Mobilny Magazyn obsługuje następujące powiązania dokumentów:

Dokument sprzedaży > Dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu – do dokumentu sprzedaży należy wystawić dokument korygujący oraz do dokumentu magazynowego należy utworzyć dokument korygujący i pozostawić go w buforze;

Dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu – do dokumentu należy utworzyć dokument korygujący i pozostawić go w buforze.  

 

Wprowadzony dokument zostaje przekazany do realizacji przez pracownika magazynu.  

 

Magazynier przechodzi do opcji Zwrot, gdzie wyświetlona jest lista korekt dokumentów magazynowych wydania. Na liście prezentowany jest kod dokumentu, nazwa kontrahenta oraz data utworzenia dokumentu.

 

Klikając na dany dokument można podejrzeć jego opis, który pojawi się poniżej listy wszystkich dokumentów.  

 

imgmh571

 

Domyślnie lista dokumentów jest filtrowana po typie sortowania określonym w ustawieniach ogólnych dodatku do systemu Symfonia ERP Handel (Ustawienia>Rozwiązania dodatkowe>Ustawienia – Mobilny magazyn).  

 

Dodatkowo w ustawieniach dodatku do Symfonii ERP Handel (Ustawienia> Rozwiązania dodatkowe> Użytkownicy mobilni), użytkownik ma możliwość ustawienia domyślnego magazynu dla użytkownika mobilnego. Wówczas w aplikacji mobilnej przy filtrze domyślnie ustawiony będzie magazyn przypisany do użytkownika mobilnego.  

 

Po kliknięciu na przycisk Pokaż szczegóły filtra na ekranie wyświetli się informacja o szczegółach założonego filtra – magazyn z jakiego są wyświetlane dokumenty oraz kierunek i parametr sortowania dokumentów. Aby ukryć podgląd należy kliknąć Ukryj szczegóły filtra.

 

imgmh572

 

Po kliknięciu w przycisk widoczny w lewym górnym rogu na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany parametrów filtrowania.

 

imgmh573

 

W pierwszym polu należy wybrać magazyn, z którego mają zostać wyświetlone dokumenty. Na liście rozwijanej są widoczne aktywne magazyny określone w hierarchii użytkownika (Ustawienia>Rozwiązania dodatkowe>Hierarchia magazynów).  

 

Jeśli w ustawieniach użytkowników mobilnych opcja Pokazuj dokumenty tylko z domyślnego magazynu użytkownika jest zaznaczona, wówczas w oknie filtra na liście będzie dostępny tylko domyślny magazyn użytkownika mobilnego.  

W przypadku, gdy użytkownik nie ma przypisanej hierarchii lub ustawienie Używaj hierarchii globalnej jest włączone, wówczas na liście będą widoczne magazyny określone w domyślnej hierarchii magazynowej podanej w ustawieniach globalnych dodatku do Symfonia ERP Handel.

 

W drugim polu należy określić kierunek sortowania dokumentów (malejąco lub rosnąco). W polu Sortuj po należy wybrać parametr po jakim będą sortowane dokumenty. W tym celu należy rozwinąć listę, a następnie wybrać dany parametr.  

 

imgmh574

 

Opcjonalnie w polu poniżej użytkownik ma możliwość wybrania odbiorcy, którego  dokumenty będą wyświetlane na liście. Po kliknięciu na ikonę kontrahenta lub w pole Kliknij aby dodać na ekranie wyświetli się lista kontrahentów, z której należy wybrać danego odbiorcę.

 

imgmh575

 

Aby wyświetlić przefiltrowane na podstawie wybranych ustawień dokumenty należy kliknąć przycisk Potwierdź. Przycisk Resetuj powoduje zresetowanie filtra do ustawień globalnych. Użytkownik ma możliwość zapisania filtra jako domyślny dla wybranego typu dokumentów używając przycisku Zapisz jako domyślny. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do listy dokumentów przyjęcia bez wprowadzania zmian w parametrach filtra.

 

Aby przejść do wykonania zwrotu towaru należy zaznaczyć wybrany dokument magazynowy, a następnie kliknąć na przycisk Wybierz. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji. Po przejściu do wybranego dokumentu wyświetlą się towary do zwrotu. Na liście prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, nazwa towaru (jeśli włączone jest ustawienie Wyświetlaj nazwę towaru), ilość towaru do zwrotu, ilość otrzymana po zeskanowaniu, jednostka miary oraz lokalizacja – pole jest puste do momentu potwierdzenia zwrotu. Przycisk X umożliwia reset danej pozycji.

 

imgmh576

 

Powyżej listy towarów znajduje się przycisk Opis. Po jego rozwinięciu na ekranie wyświetli się opis otwartego dokumentu. Aby ukryć podgląd należy kliknąć ponownie Opis.

 

imgmh577

 

Magazynier potwierdza zwrot towaru do magazynu skanując kolejno etykiety zwrotne poszczególnych towarów. Jeśli nie posiada etykiet wydrukowanych z poziomu systemu Symfonia ERP Handel, może uruchomić ich wydruk z aplikacji mobilnej wybierając Opcje, a następnie klikając przycisk Drukuj.  

 

Wyświetlony zostanie ekran etykiet, na którym jest prezentowany kod towaru, jego kod QR, stan (ilość jaka aktualnie jest na etykiecie) oraz ilość jaką użytkownik chce przywrócić na daną etykietę. Poniżej widoczna jest również informacja o łącznej ilości na etykiecie (stan aktualny plus ilość przywrócona). Aby uruchomić wydruk etykiet należy wybrać daną pozycję, po czym podać ilość jaką użytkownik chce przywrócić na etykietę. Analogicznie należy uzupełnić ilości dla pozostałych pozycji. Po wskazaniu etykiet należy zaznaczyć, dla których pozycji ma zostać uruchomiony wydruk etykiet (pole wyboru widoczne przy każdej z pozycji), po czym skorzystać z przycisku Potwierdź. Przycisk Wstecz umożliwia powrót do ekranu towarów do zwrotu. Ważne jest, aby towar, dla którego są drukowane etykiety miał ustawiony wymiar Etykieta na typ etykiety, który jest dedykowany dla towarów.  

 

imgmh578

 

Po poprawnym uruchomieniu wydruku etykiet użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Wydruk etykiet spowoduje przywrócenie ilości towarów.  

 

W celu zeskanowania towarów do zwrotu należy skorzystać z przycisku Skanuj. Po zeskanowaniu danej pozycji, zostanie ona oznaczona na zielono.  

 

Podczas skanowania etykiety zbiorczej lub półzbiorczej wyświetli się okienko do wpisania ilości towaru, jaką użytkownik chce przywrócić. Należy pamiętać, iż wpisywana ilość nie może być większa od ilości na dokumencie.

 

Po zakończeniu skanowania towarów, które wróciły do magazynu należy potwierdzić zwrot klikając przycisk Potwierdź. Potwierdzenie procesu zwrotu spowoduje wystawienie w Symfonia ERP Handel dokumentu magazynowego wydania korekty z odpowiednimi towarami wraz z przypisaniem do towarów lokalizacji pobranych z dostawy dokumentu przyjęcia danych towarów.

 

imgmh579

 

 

imgmh580

 

 

Po zatwierdzeniu w aplikacji mobilnej operacji, w wyniku której jest wystawiany dokument magazynowy – login użytkownika mobilnego można podejrzeć na otwartym w Symfonia ERP Handel dokumencie, wybierając polecenie Informacje > Własne pola.  

 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana (na zwrotach jest to zeskanowanie minimum jednej etykiety towaru). Oznacza to, że użytkownik, bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju operację.

 

W każdej chwili użytkownik może jednak powrócić do rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu może:

przejść do zakładki Operacje, odnaleźć dany dokument, zaznaczyć go i wznowić korzystając z przycisku Dalej;

kontynuować rozpoczętą operację bezpośrednio z listy dokumentów korygujących w zakładce Zwrot – po zaznaczeniu danego dokumentu i skorzystaniu z przycisku Wybierz, na ekranie pojawi się komunikat „Dokument znajduje się w module operacji. Czy kontynuować rozpoczętą operację?” z dostępnymi przyciskami Tak/Nie.  Po wybraniu przycisku Tak, operacja zostanie wznowiona prezentując etap przyjęcia towarów, na jakim został wstrzymana. Po wybraniu przycisku Nie, użytkownik powróci do listy dokumentów korygujących.

 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje również można wznowić z poziomu zakładki Operacje oraz bezpośrednio z listy dokumentów korygujących.  

 

Przycisk Wstecz umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.