Aplikacja mobilna > Logowanie do aplikacji

Drukuj

Logowanie do aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji ukaże się okno logowania. Ze względu na sposób autoryzacji, aby się zalogować do aplikacji konieczny jest dostęp do Internetu. Podczas pierwszego logowania użytkownik musi dodać dane dostępowe do firmy, klikając przycisk widoczny w lewym dolnym rogu ekranu.

 

imgmh434

 

Wówczas na ekranie wyświetli się okno z danymi logowania. Jeśli żadne dane nie zostały dodane okno będzie puste. Aby dodać nowe dane dostępowe należy kliknąć przycisk Dodaj. W wyświetlonym oknie należy podać nazwę firmy, własny unikalny login, adres usługi WebAPI oraz token autoryzacyjny. W przypadku logowania poprzez link adres usługi WebAPI i GUID są automatycznie uzupełniane. Dane te są pobierane z linku aplikacji wysłanego na adres mailowy handlowca. Po kliknięciu w otrzymany link należy wybrać opcję logowania do Mobilnego handlu – otworzy się ekran logowania z uzupełnionym adresem usług WebAPI oraz tokenem autoryzacyjnym.

 

imgmh435

 

Po uzupełnieniu pól należy zapisać wprowadzone dane klikając przycisk Zapisz.

 

imgmh436

 

Wówczas w oknie Dane logowania będą widoczne zapisane dane dostępowe do firmy, które można edytować – klikając na dany kafelek z danymi logowania, handlowiec wywoła okno wraz z możliwymi do wykonania akcjami:

Edytuj – wyświetli się ekran z danymi logowania, w którym można dokonać zmian dotyczących nazwy firmy, loginu, adresu usługi WebAPI i GUIDU. Aby zapisać zmiany należy kliknąć przycisk Zapisz, w przeciwnym wypadku – Anuluj;  

Kopiuj – dane logowania zostaną skopiowane i wklejone do nowej pozycji na liście;

Usuń – usunięcie danych logowania z listy;  

Anuluj – zamknięcie okna akcji bez wprowadzania zmian.

 

imgmh437

 

Aby zalogować się do firmy należy zaznaczyć dany kafelek z danymi logowania, a następnie kliknąć przycisk Wybierz.

 

imgmh438

 

Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran logowania, gdzie nazwa firmy i login handlowca zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wcześniej wprowadzonych danych logowania. W polu Hasło należy wprowadzić hasło otrzymane do swojego konta. Poniżej przycisku Zaloguj widoczny jest przycisk Dane połączenia – po kliknięciu na ten przycisk wyświetli się pole z tokenem autoryzacyjnym oraz pole z adresem usługi WebAPI, na który nastąpi zalogowanie.

 

imgmh439

 

W aplikacji mobilnej możliwe jest zapisane kilku danych dostępowych do różnych firm. Aby zalogować się na podstawie wybranych danych można również wybrać firmę z listy widocznej po rozwinięciu pola Firma – na liście są widoczne nazwy firm pobrane z listy danych logowania. Dzięki temu użytkownik w szybki sposób może przełączać się pomiędzy firmami, bez konieczności ręcznego wpisywania danych dostępowych do danej firmy. W celu zalogowania konieczne będzie podanie jedynie hasła.

 

imgmh440

 

System autoryzacji jest stworzony tak, aby ograniczyć liczbę logowań do minimum, co jest pomocne w czasie pracy magazyniera. Oznacza to, że wyjście z aplikacji nie spowoduje wylogowania z niej. Użytkownik zostanie jednak wylogowany po wygaśnięciu sesji WebAPI (oraz po ręcznym wylogowaniu).  

 

Po wylogowaniu się z aplikacji login, adres usługi WebAPI i token autoryzacyjny zostaną zapamiętane. Podczas kolejnego logowania użytkownik będzie mógł się zalogować po podaniu jedynie hasła.