Aplikacja mobilna – tryb pracy kody obce > Kompletacja zamówień

Drukuj

Kompletacja zamówień

Po dodaniu nowego zamówienia obcego z poziomu programu Symfonia ERP Handel, użytkownik aplikacji mobilnej może przejść do jego kompletowania. Ważne jest, aby zamówienie zostało opłacone, a faktura do tego zamówienia była pozostawiona w buforze. Ponadto wymagane jest, aby rezerwacje na towar było ilościowe – w przeciwnym wypadku zamówienie nie będzie widoczne w aplikacji mobilnej.  

 

Po przejściu do kafelka Kompletuj dostępnego w menu głównym aplikacji, na ekranie zostanie wyświetlona lista zamówień obcych, na której prezentowany jest: kod zamówienia, nazwa i/lub kod (w zależności od ustawień) kontrahenta oraz data złożenia zamówienia.

 

imgmh653

 

Należy pamiętać, że zamówienia do kompletacji są dzielone na zamówienia złożone na jeden magazyn oraz zamówienia złożone na wiele magazynów – jest to określane na podstawie rezerwacji. Wybór odpowiedniej grupy zamówień odbywa się poprzez rozwinięcie listy rozwijalnej dostępnej na górze ekranu. Należy pamiętać, że w przypadku zamówień z rezerwacjami na wielu magazynach, użytkownicy mobilni widzą w aplikacji tylko te pozycje towarowe, które pochodzą z magazynu, do którego mają dostęp, zatem kompletują tylko część zamówienia.

 

Ponadto korzystając z listy rozwijalnej użytkownik może przejść do rozpoczętych kompletacji. Dla jednego kontrahenta może zostać utworzona jedna kompletacja. Na liście prezentowany jest kod kompletacji, jej status oraz data utworzenia.  

 

imgmh654

 

W celu rozpoczęcia kompletowania danego zamówienia, należy zaznaczyć wybrane zamówienie na liście i skorzystać z przycisku Wybierz. Aby kompletować kilka zamówień w jednym czasie, należy wybrać pozycję Zaznacz kilka, zaznaczyć odpowiednie zamówienia i kliknąć przycisk Wybierz. Należy przy tym pamiętać, że dokumenty można łączyć tylko dla jednego kontrahenta. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji.

 

imgmh655

 

W zależności od tego, czy dla danego kontrahenta istnieje już kompletacja, użytkownik mobilny otrzymuje odpowiedni komunikat:

w przypadku, gdy dla danego kontrahenta została już rozpoczęta kompletacja, aplikacja wyświetla pytanie o dołączenie tego dokumentu do istniejącej kompletacji – zatwierdzenie powoduje dołączenie wszystkich pozycji towarowych z danego zamówienia do istniejącej kompletacji, w której znajdują się już pozycje z innych zamówień, użytkownik zostaje przekierowany do ekranu z listą pozycji towarowych;

 

imgmh656

 

w przypadku, gdy dla danego kontrahenta nie została jeszcze utworzona kompletacja, aplikacja wyświetla stosowny komunikat wraz z pytaniem czy ją utworzyć – zatwierdzenie powoduje dodanie nowej kompletacji (dostępnej w zakładce Kompletacje), po czym następuje wyświetlenie pozycji towarowych z danego zamówienia.

 

imgmh657

 

Na ekranie szczegółów zamówienia prezentowane są informacje o towarach takie jak: kod referencji, nazwa towaru (jeśli włączone jest ustawienie Wyświetlaj nazwę towaru), ilość do przyjęcia, ilość odebrana (przed zeskanowaniem towaru ilość jest równa 0), oraz jednostka miary. Przycisk X umożliwia reset danej pozycji do stanu sprzed skanowania.

 

imgmh658

 

Status towarów określają poszczególne kolory:  

Czerwony – towar nie został zeskanowany,

Żółty – towar został zeskanowany w ilości mniejszej od ilości na dokumencie,

Zielony – towar został zeskanowany zgodnie z ilości na dokumencie.  

 

Poniżej listy towarów do kompletacji znajdują się przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.

 

Kliknięcie na przycisk Skanuj powoduje przeniesienie użytkownika do ekranu skanera w celu zeskanowania towarów z zamówienia oraz lokalizacji – w celu przypisania jej do rozpoczętej kompletacji. Początkowo nowa kompletacja nie posiada lokalizacji.

 

Przypisywanie lokalizacji jest wymagane dla zamówień wielopozycyjnych oraz jednopozycyjnych z ilością na pozycji większą niż 1. W przypadku zamówień posiadających jedną pozycję o ilości równej 1, przypisanie lokalizacji jest opcjonalne.  

 

Na początku należy zeskanować pierwszy towar z zamówienia, a następnie przystąpić do zeskanowania etykiety lokalizacji, do której dany towar zostanie odłożony. Ważne, aby skanowana lokalizacja posiadała zaznaczony parametr Kompletacja (ustawienie dostępne w kartotece Lokalizacje).

 

imgmh659

 

Po zeskanowaniu lokalizacji następuje automatyczna weryfikacja, czy żadna aktywna kompletacja nie znajduje się już na tej lokalizacji. Wyróżnia się następujące przypadki:

Lokalizacja jest już przypisana do innej kompletacji – użytkownik otrzymuje stosowny komunikat informujący o tym fakcie;

Lokalizacja nie posiada żadnej aktywnej kompletacji – zeskanowany towar zostaje przypisany do tej lokalizacji, a użytkownik może przystąpić do skanowania kolejnych towarów.  

 

imgmh660

 

Jedna lokalizacja może zostać przypisana do jednej kompletacji. Po zeskanowaniu towaru z tego samego zamówienia, aplikacja automatycznie wskazuje lokalizację przypisaną do danej kompletacji, którą należy ponownie zeskanować.

 

imgmh661

 

W przypadku zeskanowania innej lokalizacji niż wskazana, użytkownik aplikacja wyświetla stosowny komunikat.  

 

imgmh662

 

Po zakończeniu skanowania kompletowanych towarów należy zatwierdzić wykonywany proces korzystając z przycisku Potwierdź. Wyświetli się pytanie Czy na pewno chcesz wysłać? – kliknięcie przycisku OK spowoduje akceptację kompletacji zamówienia, a na ekranie wyświetli się okno podsumowujące proces kompletacji.

 

W przypadku zeskanowania wszystkich pozycji z zamówienia, po potwierdzeniu wyświetli się komunikat Czy chcesz automatycznie potwierdzić jakość?.

 

W przypadku wybrania opcji TAK, wszystkie pozycje zamówienia zostaną uznane za pełnowartościowe, a jakościowka zostanie potwierdzona automatycznie. Gdy wybrana zostanie opcja NIE, kontrola jakości będzie musiała zostać wykonana w późniejszym czasie.

 

Należy pamiętać, że opcja pominięcia jakościówki, jest dostępna tylko w przypadku zeskanowania wszystkich towarów.

 

imgmh663

 

Użytkownik może również wykonać kompletację zamówienia pomijając skanowanie towarów lub skanując tylko część towarów, korzystając z przycisku Potwierdź bezpośrednio po otworzeniu szczegółów zamówienia. Na ekranie wyświetli się stosowny komunikat, w którym wymagane jest potwierdzenie wykonania tej operacji.

 

Należy pamiętać, że w przypadku kompletacji zamówienia bez skanowania etykiet towarów nie ma możliwości automatycznego potwierdzenia jakości towarów. Jakościówka zostaje utworzona, jednak należy ją wykonać ręcznie.

 

imgmh664

 

Wykonanie przez użytkownika określonej akcji powoduje, iż jest ona automatycznie buforowana. Oznacza to, że użytkownik, bez konieczności zakończenia aktualnie wykonywanej operacji, może rozpocząć kolejną, innego rodzaju operację. W każdej chwili możliwe jest jednak wznowienie rozpoczętej wcześniej operacji – w tym celu należy przejść do zakładki Operacje.

 

Poza automatycznym buforowaniem operacji, użytkownik może także wstrzymać wykonywany  proces ręcznie, wykorzystując w tym celu przycisk Wstrzymaj. Ręcznie wstrzymane operacje również można wznowić z poziomu zakładki Operacje.