Strona startowa

Drukuj

Opis procesów biznesowych

Wszystkie poniżej opisane operacje wymagają połączenia z siecią. W przypadku braku połączenia operacje są buforowane i wysyłane automatycznie po ponownym nawiązaniu połączenia.

 

Składanie zamówienia – akcja handlowa

Proces składania zamówienia rozpoczyna się wraz z kontaktem z kontrahentem. Możliwe jest złożenie zamówienia poprzez rozmowę telefoniczną, bądź bezpośrednio na miejscu, odwiedzając klienta. Przy składaniu zamówienia, bezpośrednio na miejscu uruchamiany jest moduł GPS w celu weryfikacji odległości handlowca od punktu sprzedaży.

 

Zamówienia mogą być składane dla klientów przypisanych do danego handlowca. Możliwe jest złożenie zamówień zarówno według harmonogramu określonego w trasówce, jak również spoza harmonogramu. Po wybraniu kontrahenta z trasówki lub listy odbiorców, handlowiec określa specyfikę zamówienia – datę sprzedaży, formę płatności, sposób prezentacji ceny (netto/brutto), typ dokumentu (faktura, paragon), cennik oraz transport. W przypadku zamówień dystrybutorskich ma możliwość także wysłania wiadomości email do dystrybutora z danym zamówieniem.

 

Następnie użytkownik wybiera towary z listy podzielonej na kategorie. W odpowiednie pola wprowadza cenę oraz ilość towaru. W przypadku przekroczenia ceny minimalnej użytkownik zobowiązany jest podać powód sprzedaży produktu po niższej cenie. Handlowiec może także określić czy dana pozycja zamówienia jest objęta akcją marketingową (o typie podstawowa lub gratis). W zależności od ustawień modułu towary gratisowe mogą znajdować się na tym samym zamówieniu (ilość podstawowa + gratis) lub może zostać wystawione do nich odrębne zamówienie. Do każdego zamówienia handlowiec może dodać własny komentarz. Na podsumowaniu zamówienia użytkownik ma podgląd danych odbiorcy i nabywcy oraz pozycji towarowych dodanych do zamówienia. Podczas składania zamówienia użytkownik ma również podgląd do wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania limitów kupieckich kontrahenta/grupy kontrahentów.

 

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem aplikacji mobilnej, trafia ono do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. W dodatkowych oknach systemu odnotowana jest wizyta handlowca, gdzie można podejrzeć dane zamówienie, czy też sprawdzić odległość od punktu sprzedaży. Użytkownik handlowy jest w stanie przefiltrować całą listę i wyeksportować ją do pliku Excel.

 

Z poziomu systemu Handel użytkownik może również podejrzeć kartotekę z obowiązującymi akcjami marketingowymi i dodać nowe akcje, a także sprawdzić i zmodyfikować przyznane kontrahentom

i grupom kontrahentów limity kupieckie.

 

Podejmowanie akcji merchandising’owych

Handlowiec może także podjąć czynności merchandising’owe. Po wybraniu kontrahenta z trasówki lub spoza niej, handlowiec wybiera odpowiednią akcję, następnie wykonuje zdjęcia podjętych czynności np. ekspozycji towaru na półce. Do jednej akcji możliwe jest zrobienie kilku zdjęć, do każdego ze zdjęć można dodać opis.

 

Po zakończeniu czynności, w dodatkowych oknach systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel wyświetlana jest akcja handlowca, w której ewidencjonowane są zdjęcia, kontrahenci i pozycja GPS. Tak jak w przypadku akcji handlowej, możliwe jest przefiltrowanie listy i wyeksportowanie do pliku Excel.

 

Wystawianie faktur

Proces wystawiania faktury rozpoczyna się od wybrania kontrahenta z listy przypisanych odbiorców do danego handlowca. Możliwe jest wystawienie faktury zarówno według harmonogramu określonego w trasówce, jak również spoza harmonogramu. Po wybraniu kontrahenta z trasówki lub listy odbiorców, handlowiec określa specyfikę dokumentu – formę i termin płatności, sposób prezentacji ceny (netto/brutto), cennik oraz znacznik.

 

W kolejnym kroku użytkownik dodaje wybrane towary do faktury wprowadzając w odpowiednie pola cenę oraz ilość towaru. W przypadku przekroczenia ceny minimalnej użytkownik będzie zobowiązany podać powód sprzedaży produktu po niższej cenie. Handlowiec ma także możliwość  ustawienia akcji marketingowej (o typie podstawowa lub gratis) dla danej pozycji towarowej dodanej do dokumentu. Do każdej faktury handlowiec może dodać własny komentarz. Na podsumowaniu faktury użytkownik ma podgląd danych odbiorcy i nabywcy oraz pozycji dodanych do faktury, a także podgląd wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania limitów kupieckich kontrahenta/grupy kontrahentów. Przed wysłaniem faktury do systemu Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel handlowiec wybiera formę płatności: odroczona, gotówka lub terminal. Płatności bezgotówkowe realizowane są za pomocą urządzeń SumUp Air lub PAX A920.

 

Wysłana z aplikacji mobilnej faktura trafia do systemu Symfonia ERP Handel lub Symfonia Handel. Handlowiec może wydrukować wysłaną fakturę za pomocą drukarki mobilnej połączonej przez Bluetooth.

 

Przyjmowanie płatności

Handlowiec ma również możliwość przyjęcia płatności oraz wydrukowania dokumentu KP za pomocą drukarki mobilnej połączonej przez Bluetooth. Proces rozpoczyna się od wybrania odpowiedniej opcji i wyboru kontrahenta. Prezentowane są wszystkie należności danego kontrahenta. Handlowiec może przyjąć płatność terminalem lub gotówką na poczet tych zobowiązań. Płatności bezgotówkowe realizowane są za pomocą terminala SumUp Air lub urządzenia PAX A920. Po przyjęciu płatności handlowiec może wydrukować potwierdzenie.

 

Fiskalizacja

Handlowiec ma możliwość utworzenia paragonu i jego fiskalizacji za pomocą drukarki mobilnej połączonej przez

Bluetooth. Paragony mogą być tworzone dla klientów przypisanych do danego handlowca. Możliwe jest także utworzenie paragonu dla klienta nieprzypisanego do handlowca albo utworzenie paragonu bez podawania danych klienta.

 

Aby utworzyć paragon handlowiec powinien określić specyfikę paragonu – formę płatności, cennik oraz  opcjonalnie znacznik.  

 

Następnie użytkownik wybiera towary z listy podzielonej na kategorie. W odpowiednie pola wprowadza cenę oraz ilość towaru. W przypadku przekroczenia ceny minimalnej użytkownik zobowiązany jest podać powód sprzedaży produktu po niższej cenie. Handlowiec może także określić czy dana pozycja paragonu jest objęta akcją marketingową (o typie podstawowa lub gratis). Do każdego paragonu handlowiec może dodać własny komentarz.

 

Na podsumowaniu paragonu użytkownik ma podgląd danych odbiorcy i nabywcy oraz pozycji towarowych dodanych do paragonu, a także podgląd do wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania limitów kupieckich kontrahenta/grupy kontrahentów. Klient ma możliwość uiszczenia płatności terminalem lub gotówką. Płatności bezgotówkowe realizowane są za pomocą urządzenia SumUp Air lub PAX A920.

Zafiskalizowany paragon trafia do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.