Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK

Drukuj

Zarządzanie PPK

Okno Zarządzanie PPK kompleksowo wspiera użytkownika w obsłudze zdarzeń związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi.

 

img_kip_120

 

Użytkownik zarządzający PPK powinien mieć nadane prawo Dostęp do zarządzania PPK.

 

Generowanie zgłoszeń oraz danych do PPK wykonywane jest zgodnie z Ustawieniami PPK, do pliku (XML, PPK) lub z wykorzystaniem API instytucji finansowej.

 

Ustawienie elementów kadrowych firmy

Zgłoszenie pracowników do PPK

Wpłaty do PPK

Ponowienie wysyłki wpłaty do PPK

Zwrot nadpłat PPK

Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK

Uczestnicy PPK z obniżoną wpłatą pracownika

Zgłoszenie wypłaty transferowej

Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK

Wznowienie po 4 latach (autozapis)

 

Pasek narzędziowy

Generuj dane

Rozwija menu z poleceniami:

Wpłaty – generuje dla instytucji finansowej zestawienie kwot wpłat za wybrany miesiąc, dla wybranych pracowników. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML z wpłatami (komunikacja za pomocą plików) lub informacje o wpłatach przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

Deklaracje pracowników – generuje dla instytucji finansowej deklaracje dla o ustalonych procentach wpłat pracowników w miesiącu przystąpienia, zmianach wysokości wpłat, rezygnacji z PPK, zwolnieniu pracownika oraz wznowieniu uczestnictwa. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML z deklaracjami (komunikacja za pomocą plików) lub deklaracje przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

Aktualizacja danych pracownika – generuje dla instytucji finansowej informacje o zmianie w danych osobowych pracowników. Zależnie od ustawień komunikacji generowane są pliki PPK/XML (komunikacja za pomocą plików) lub dane przesyłane są bezpośrednio do instytucji finansowej (komunikacja przez API).

Wystąp o zwrot nadpłat – przygotowuje zgłoszenie nadpłaty do PPK. Polecenie dostępne jest w widoku Pokaż pracowników: nadpłaty PPK do rozliczenia.

Wystąp o wypłaty transferowe – generuje zgłoszenie wypłat transferowych zgromadzonych środków PPK. Polecenie dostępne jest w widoku Wypłaty transferowe do zgłoszenia.

 

Komunikacja za pomocą API nie obsługuje aktualnie zmiany imienia uczestnika, próba przesłania informacji o zmianie imienia powoduje błąd ze zidentyfikowaniem uczestnika z KIP w instytucji co uniemożliwia odbieranie informacji przez API lub odrzucenie danych przed API.


Generuj zgłoszenia

Generuje zgłoszenie pracowników do PPK dla instytucji finansowej.


Eksportuj do excela

Eksportuje zaznaczone na liście dane do pliku MS Excel.


Importuj dane

Umożliwia wczytanie danych z instytucji finansowej (IDPPK oraz Nr konta w instytucji) po zgłoszeniu pracowników. Wczytane dane umieszczane są w elemencie Dane w instytucji (zestaw kadrowy Programy emerytalne > Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK)).

 

Import wykonywany jest z plików w formacie XML (.xml, .ppk).


Odśwież widok

Wczytuje ponownie listę.

 

W oknie Zarządzanie PPK widoczni są tylko ci pracownicy, do których użytkownik ma prawa.

 

Zakładka Wpłaty

Pole Wpłaty za miesiąc

Pole wyboru miesiąca i roku dla prezentowanych na liście danych dostępne jest dla wybranych z pola Pokaż pracowników widoków: aktywni uczestnicy PPK, wszyscy, z rezygnacją, zakończenie uczestnictwa w PPK. Pozostałe widoki, dla których pole jest nieaktywne prezentują dane według stanu na bieżący dzień.

 

Lista wyboru miesiąca i roku.

 

Pole Pokaż pracowników

Rozwijana lista pola Pokaż pracowników służy do zmiany widoku listy pracowników podlegających obowiązkowi przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Aktywność przycisków na pasku narzędziowym zależy od wybranego aktualnie widoku.

 

img_ppk_14

 

hmtoggle_plus1Aktywni uczestnicy PPK

hmtoggle_plus1Do aktualizacji danych

hmtoggle_plus1Do przystąpienia

hmtoggle_plus1Do zgłoszenia w instytucji

hmtoggle_plus1Nadpłaty PPK do rozliczenia

hmtoggle_plus1Nowo zatrudnieni

hmtoggle_plus1Wszyscy

hmtoggle_plus1Wypłaty transferowe do zgłoszenia

hmtoggle_plus1Wysłane dyspozycje o zwrot nadpłat

hmtoggle_plus1Z rezygnacją

hmtoggle_plus1Z zakończeniem współpracy

 

Zakładka Zwroty korekt

Zakładka prezentuje informacje o związanych z korektami zwrotach wpłat PPK z instytucji finansowych.

Zwroty dotyczą kwot rozliczeń instytucji finansowej z firmą.

 

Zakładka Zwroty

Zakładka prezentuje informacje o dokonanych przez pracowników wypłatach środków z PPK (np. w związku z zakupem mieszkania).

 

Zakładka Zwroty po 60 roku życia

Zakładka prezentuje informacje o dokonanych przez pracowników wypłatach środków z PPK po ukończeniu 60 roku życia.

 

Informacja na zakładce prezentowana jest na podstawie informacji odebranych od instytucji finansowej i skutkuje ona wstawieniem do kalendarza takiego pracownika zdarzenia PPK zakończenie uczestnictwa po 60 r.ż. (dyspozycja wypłaty). Realizacja tego zdarzenia powoduje zaprzestanie naliczania dalszych wpłat na PPK.

 

Zakładka Wypłaty transferowe

Prezentuje informacje o zgłoszeniach wypłaty transferowej środków zgromadzonych na rachunku PPK.

 

Zakładka Wznowienie po 4 latach (autozapis)

Zakładka wspiera użytkownika w działaniach związanych z obsługa zapisu do PPK pracowników, wnikających z wymogu autozapisu wraz z upływem terminu ustawowego (co 4 lata).

 

img_kip_121

 

Pole Pokaż pracowników rozwija wybór widoku listy pracowników podlegających obowiązkowi autozapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dostępne są 3 widoki:

obowiązek informacyjny – prezentuje osoby zatrudnione, którym należy przekazać informację o ponownym zapisie do PPK

do wznowienia po 4 latach (autozapis) – prezentuje osoby zatrudnione i na dzień 1 kwietnia 2023, w wieku 18 i poniżej 55 roku życia, którym wcześniej wstawiono i zrealizowano zdarzenie PPK rezygnacja (zarówno, gdy zatrudniony zrezygnował z wpłat do PPK przed zawarciem w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK, jak i uczestnik PPK, który zrezygnował z wpłat do PPK) lub bez zarejestrowanego takiego zdarzenia, ale nie wysłano w ich imieniu zgłoszenia o prowadzenie PPK.

ze wznowieniem po 4 latach (autozapis) – prezentuje osoby, którym zarejestrowano w kalendarzu zdarzenie PPK Wznowienie po 4 latach (autozapis).

 

Więcej informacji - wznowienie po 4 latach (autozapis) >>

 

Rejestracja zdarzeń PPK

Rejestracja zdarzeń PPK (przystąpienie, rezygnacja, wznowienie, wznowienie po 4 latach, zmiana, zwolnienie, zwrot wpłat) w kalendarzach pracowników możliwa jest również z okna kartoteki Zarządzanie PPK. Aby wstawić zdarzenie dla wybranych pracowników wybierz z menu podręcznego dla listy polecenie Wykonaj akcje aby otworzyć okno wyboru wstawianego zdarzenia (z grupy 8 Programy emerytalne > PPK).

Zdarzenia PPK >>